Home » Tàng Kinh Các » Bộ Mật Giáo » Nghi Thọ Bồ Đề Tâm Giới

Nghi Thọ Bồ Đề Tâm Giới

Mật Tạng Bộ 1_ No.915 (Tr.940 _ Tr.941)

NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí

BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đệ tử họ tên là ….

Cúi đầu quy mệnh lễ

Khắp Hư Không Pháp Giới

Các Như Lai mười phương

Giáo Tổng Trì Du Già

Các Chúng Đại Bồ Tát

Và lễ Tâm Bồ Đề

Hay mãn nhóm Phước Trí

Khiến được Vô Thượng Giác

Nên con cúi đầu lễ

*) Lễ Phật Chân Ngôn là:

“Án_ Tát phộc đát tha nghiệt đa, bá ná , mãn na nẫm, ca lỗ nhĩ”

OṂ_ SARVA TATHĀGATA-PĀDA VANDANĀṂ KARA-UMI

_ Tiếp nên vận Tâm cúng dường

Đệ tử họ tên là …..

Tất cả cõi mười phương

Có bao thứ cúng dường

Hoa Man, đèn, hương xoa

Ẩm Thực, phướng, phan, lọng

Con thành Tâm dâng hiến

Chư Phật, Đại Bồ Tát

Với các hàng Hiền Thánh

Nay con chí Tâm lễ

*) Phổ Cúng Dường Hư Không Tạng Chân Ngôn là :

“Án_ Nga nga nẵng, tam bà phộc, phộc nhật la, hộc”

OṂ_ GAGANA SAṂBHAVA VAJRA HOḤ

_ Tiếp nên Sám Hối

Đệ tử họ tên là….

Nay đối trước chư Phật

Các Chúng Đại Bồ Tát

Từ bao đời quá khứ

Lưu chuyển từ Vô Thủy

Cho đến ngày hôm nay

Ngu mê Tính Chân Như

Khởi phân biệt hư vọng

Tham, sân, si, bất thiện

Ba Nghiệp, các phiền não

Cùng với Tùy phiền não

Vi phạm Thắng Tội khác

Cùng với mọi tội lỗi

Hủy báng: Phật, Pháp, Tăng

Cướp đoạt của Tam Bảo

Rộng gây tội Vô Gián

Vô lượng vô biên kiếp

Chẳng thể nhớ biết số

Tự làm, bảo người làm

Thấy, nghe với tùy vui

Lại y Thắng Nghĩa Đế

Lý vi diệu chân thật

Ba Tế: trước, sau, giữa

Thảy đều chẳng thể đắc

Tự Tâm tạo phân biệt

Hư vọng chẳng chân thật

Dùng làm phương tiện Tuệ

Bình đẳng như Hư Không

Hết thảy con sám hối

Thề chẳng dám che dấu

Kể từ khi sám hối

Cắt đứt chẳng dám làm

Đến lúc thành Chính Giác

Vĩnh viễn chẳng vi phạm

Nguyện xin Phật mười phương

Tất cả Chúng Bồ Tát

Thương xót gia hộ con

Khiến con diệt tội chướng

Nên con chí Tâm lễ

*) Sám Hối Diệt Tội Chân Ngôn là:

“Án_ Tát phộc bá ba, nại hạ nẵng, phộc nhật la dã, sa phộc hạ”

OṂ_ SARVA PĀPA DAHANA VAJRĀYA_ SVĀHĀ

_Tiếp nên thọ ba Quy Y

Đệ tử họ tên là….

Từ hôm nay trở đi

Quy y các Như Lai

Năm Trí, ba Thân Phật

Quy y Kim Cương Thừa

Pháp Chân Như Tự Tính

Quy y Bất Thoái Chuyển

Đại Bi Tăng Bồ Tát

Quy y Tam Bảo rồi

Vĩnh viễn chẳng quy y

Đạo Tà Kiến, Tự Lợi

Nay con chí Tâm lễ

*) Tam Quy y Chân Ngôn là :

“Án_ Bộ khiếm”

OṂ_ BHUḤ KHAṂ

_Tiếp nên thọ Bồ Đề Tâm Giới:

Đệ tử họ tên là….

Đối trước Phật, Bồ Tát

Từ hôm nay trở đi

Thề phát Tâm Bồ Đề

Thệ nguyện độ vô biên Hữu Tình

Thệ nguyện tập vô biên Phước Trí

Thệ nguyện học vô biên Phật Pháp

Thệ phụng sự vô biên Như Lai

Thệ nguyện thành Bồ Đề Vô Thượng

Nay đã phát Tâm Giác

Mau lìa các Tính, Tướng

Nhóm Uẩn, Giới và Xứ

Chấp Năng Thủ, Sở Thủ

Các Pháp đều Vô Ngã

Bình đẳng như Hư Không

Tự Tâm vốn chẳng sinh

Không Tính, Viện Tịch nên

Như chư Phật, Bồ Tát

Phát Tâm Đại Bồ Đề

Nay con phát như vậy

Chân thành chí Tâm lễ

_ Tiếp, tụng Thọ Bồ Đề Tâm Giới Chân Ngôn là :

“Án_ Mạo địa tức đa mẫu đát bà na dã nhĩ”

OṂ_ BODHI-CITTAM UTPADA YĀMI

*) Tối Thượng Thừa Giáo Thọ Phát Bồ Đề Tâm Giới Sám Văn:

Đệ tử họ tên là…….. Quy y với Tâm Bồ Đề của tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát khắp mười phương. Là Đại Đạo Sư hay khiến cho chúng con lìa các nẻo ác. Hay làm cho Người Trời vào Đại Niết Bàn. Chính vì thế, nay con chí Tâm đỉnh lễ

Đệ tử họ tên là….. Khắp mười phương Thề Giới có bao nhiêu loại Cúng Dường như : Hương, hoa, phan, lọng… tối thắng thượng diệu. Con đều xin phụng hiến tất cả chư Phật Bồ Tát và xin chí Tâm đỉnh lễ.

Đệ tử họ tên là……. Từ thời quá khứ Vô Thủy cho đến nay gom chứa đủ mọi thứ Phiền Não, các Tùy Phiền Não thuộc ba độc: Tham, Sân, Si làm não hại thân tâm. Hay làm mọi điều chẳng lành của Thân Nghiệp là : Sát Sinh, Trộm Cắp, Tà Dâm. Gây các điều chẳng lành thuộc Khẩu Nghiệp là: Nói Dối, Nói lời ác, nói lời thêu dệt, nói lời đâm thọc. Tạo các điều chẳng lành thuộc Ý Nghiệp là: Tham lam, sân hận, Tà Kiến. Mọi thứ Phiền Não ấy đã gom chứa từ Vô Thủy, vây buộc làm ô nhiễm Bản Tâm khiến cho Thân, Khẩu, Ý gây tội vô lượng như: Giết cha mẹ, giết A La Hán, làmthân Phật chảy máu, phá sự hòa hợp của Tăng Chúng, hủy báng Tam Bảo, đánh trói chúng sinh, Phá Trai phá Giới, uống rượu, ăn thịt và ăn Ngũ Tân (Hành, Hẹ, Tỏi, Nén, Hưng Cừ), Tội lỗi như vậy nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể nhớ biết hết.

Nay con thành Tâm bày tỏ Sám Hối. Một lần Sám Hối xong, sau đó vĩnh viễn cắt đứt, chẳng dám gom chứa, chẳng dám làm nữa. Nguyện xin tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát khắp mười phương gia trì hộ niệm, hay khiến cho chúng con tiêu diệt được mọi tội chướng.

Đệ tử họ tên là….. ngay thân xác này cho đến lúc ngồi tại Đạo Trường Bồ Đề. Trong khoảng thời gian đó, con xin Quy Y ba Thân Vô Thượng của Như Lai, Quy y Pháp Tạng Đại Thừa Phương Quảng, Quy Y tất cả chư Tăng Bồ Tát Bất Thoái Chuyển.

Quy Y Phật xong, Quy Y Pháp xong, Quy Y Tăng xong. Từ nay trở đi con quyết không Quy Y Nhị Thừa, Ngoại Đạo. Nguyện xin tất cả chư Phật mười phương chứng biết. Chúng con xin chí Tâm đỉnh lễ.

Đệ tử họ tên là…. Bắt đầu từ thân này cho đến lúc ngồi tại Bồ Đề Đạo Trường. Trong suốt thời gian đó, con thề phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng

Thề nguyện độ vô biên chúng sinh

Thề nguyện tập vô biên Phước Trí

Thề nguyện học vô biên Pháp Môn

Thề phụng sự vô biên Như Lai

Thề nguyện thành Bồ Đề Vô Thượng

Nay đã phát Tâm, lại nên mau lìa hai tướng: Ngã, Pháp. Hiển Bản Giác của Minh. Bình Đẳng Tính Trí của Chân Như hiện trước mắt, được Trí khéo léo, đầy đủ viên mãn Tâm của Phổ Hiền. Nguyện xin tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát ở mười phương chứng biết. Chúng con xin đỉnh lễ.

Nam mô Đông phương A Súc Phật

Nam mô Nam phương Bảo Sinh Phật

Nam mô Tây phương A Di Đà Phật

Nam mô Bắc phương Bất Không Thành Tựu Phật

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật

THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI NGHI

_MỘT QUYỂN (Hết)_

Hoàn tất Phạn Văn vào ngày 12/11/2006

Xem (1081)