Home » Tàng Kinh Các » Thiền Môn Nhật Tụng » Nghi Thức Cúng Vong (phổ thông)

Nghi Thức Cúng Vong (phổ thông)

(Có rất nhiều nghi thức cúng hương linh. Nhưng đây là nghi thức đơn giản nhất. Trong trường hợp không có chư Tăng hành lễ và sau khi tụng niệm cầu siêu ở bàn Phật xong rồi, chư Phật tử có thể sang bàn thờ hương linh tụng niệm theo nghi thức sau đây để cúng hương linh.)

Tâm nhiên ngũ phận,
Phổ biến thập phương,
Hương yên đồng tử ngộ chơn thường,
Tỷ quán thiệt nan lường,
Thoại ái tường quang.
Kham hiến pháp trung vương,

Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. (3 lần)
Nam-mô Bát-nhã Hội Thượng Phật Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật, y Bát-nhã ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Ái hà thiên xích lãng,
Khổ hải vạn trùng ba,
Dục thoát luân hồi khổ,
Tảo cấp niệm Di Đà.
Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Đà Phật.
Nam-mô A Di Đà Phật. (30 lần)
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG

Thập phương Tam thế Phật,
A Di Đà đệ nhất,
Cửu phẩm độ chúng sanh,
Oai đức vô cùng cực.
Ngã kim vị hương linh,
Sám hối tam nghiệp tội.
Phàm hữu chư phước thiện.
Chí tâm dụng hồi hướng,
Nguyện đồng niệm Phật nhơn
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Kiến Phật ngộ pháp tánh,
Phát tâm đại Bồ-đề,
Vô biên phiền não đoạn,
Vô lượng pháp môn tu,
Độ nhất thế chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.
(Rót trà cúng)

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN
Nẳng mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

CAM LỘ THỦY CHƠN NGÔN
Nẳng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN
Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi
Vô sanh vô tử vô khứ lai
Sanh tử khứ lai đô thị huyễn
Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương

Nam-mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ phóng quang tiếp dẫn phục vì hương linh… pháp danh… thệ thế ư… niên… nguyệt… nhựt.
Nguyện hương linh thừa tư Tam Bảo lực tốc xả mê đồ, trực vãng Lạc Bang siêu sanh Tịnh Độ.
Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu.
Nguyện hương linh đắc độ cao siêu, kỳ thân quyến hàm triêm lợi lạc.

Nam-mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát. (3 lần)

TAM TỰ QUY Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Xem (1538)