» » » Bộ Sử Truyện (16T179-194)

Bộ Sử Truyện (16T179-194)

Xem (198)

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

T179 Truyện Về Soạn Tập Tam Tạng Và Tạp Tạng (2026-2035)
T180 Phật Tổ Thống Kỷ (2035-2036) (21-54)
T181 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải (2036-2037) (3-22)
T182 Thích Thị Kê Cổ Lược (2037-2039) (2-4)
T183 Gia Phả Phật Thích Ca (2040-2053) (1-5)
T184 Pháp Tạng Hòa Thượng Truyện (2054-2060)
T185 Tục Cao Tăng Truyện (2060-2061) (9-30)
T186 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống (2061-2065) (11-30)
T187 Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường (2066-2076) (Thượng, Hạ)
T188 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (2076-2077) (11-30)
T189 Tục Truyền Đăng Lục (2077-2080) (11-36)
T190 Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Thầy Trò Phó Pháp Ký (2081-2101) (1-2)
T191 Hoằng Minh Tập (2102-2103) (1-14)
T192 Quảng Hoằng Minh Tập (2103-2109) (19-30)
T193 Luận Biện Chánh (2110-2115) (1-8)
T194 Đàm Tân Văn Tập (2115-2120) (11-19)

Xem (198)