» » » Bộ Du Già Luận (7T104-110)

Bộ Du Già Luận (7T104-110)

Xem (209)

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

T104 Du Già Sư Địa Luận (1579) (1-42)

T105 Luận Du Già Sư Địa (1579) (43-85)

T106 Luận Du Già Sư Địa (1579) (86-100)

T107 Thành Duy Thức Luận (1585-1595) (1-10)

T108 Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (1595-1599) (11-15)

T109 Luận Biện Trung Biên (1600-1604) (Thượng, Trung, Hạ)

T110 Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập (1605-1627) (1-7)

Xem (209)