Home » Sách mới của HT Như Điển » Một Trăm Bài Tụng Được Các Hiền Thánh Kết Tập Từ Kinh

Một Trăm Bài Tụng Được Các Hiền Thánh Kết Tập Từ Kinh

100 Bài Kệ Tụng Về Hiền Thánh Tập thuộc tập T32, kinh số 1686, tổng cộng 1 quyển, – Tống Thiên Tức Tai dịch, bản Việt dịch của Thích Như Điển

MỘT TRĂM BÀI TỤNG
ĐƯỢC CÁC HIỀN THÁNH KẾT TẬP TỪ KINH
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh,
quyển thứ 32, Luận tập bộ toàn, kinh văn số 1686. Tây Thiên dịch kinh Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô,
Thiếu Khanh Minh Giáo Đại Sư Thần Thiên Tức Tai phụng chiếu dịch Phạn-Hán.

Sa-môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác, Hannover Đức quốc dịch Hán- Việt ngày 04.09.2007 tại Hannover.

Tỳ Kheo Thích Hạnh Nhẫn góp phần hiệu đính xong lần thứ nhất ngày 21 tháng 3 năm 2016.

Kính lễ tất cả xuất thế gian
Biển công đức tối tôn ba cõi,
Lửa trí hay thiêu phiền não nhơ
Chính Giác, con nay quy mạng lễ.
Kính lễ hay cứu hiểm sinh tử
Cạn khắp biển ưu não tham si,
Phá núi trần lao tội nghiệp kia
Con nay quy mạng báu Diệu Pháp.
Kính lễ tất cả Phật xưng tán
Bát thánh đạo thật hành trang nghiêm
Thiền định vô vi dần tròn sáng
Con nay quy mạng báu Thánh Chúng.
Tạng báu trong cung, các lầu gác
Vàng, ngọc, ma-ni đủ loại quang
Trân châu, lưu ly khắp trang nghiêm
Trăm nghìn Trời, Người thường chiêm ngưỡng.
Nếu được ở an trên cõi Trời
Là quả báo trang nghiêm chùa Phật;
Tín tâm quy kính nơi Tam Bảo
Cấp thí tài, vải trong tinh xá,
Thọ khoái lạc trời người kia rồi
Sẽ được quả Niết-bàn tịch diệt.
Tinh xá lâu năm nhiều hư hoại
Sửa lại, trang nghiêm cúng Phật, Tăng
Thường được khoái lạc cõi trời, người
Cũng được quả Niết-bàn tịch diệt.
Nếu nơi tinh xá cúng vườn rừng,
Tọa cụ, y phục và thuốc thang,
Lại gặp lúc ác nạn đói khát
Bố thí chúng sinh đồ uống ăn
Như thế sẽ được phúc vô biên
Và được Bảy Thánh Tài bậc trí,
Tiêu trừ tất cả khổ ác đạo,
Thọ đại phúc mãi vô cùng tận.
Chỗ chư Phật Như Lai đi, ở
Nếu người đến rồi sinh cung kính
Phụng sự, cúng dường, kiêm nghe pháp,
Tin sâu, tu học, y giới hành
Sẽ được quả rộng lớn vô biên,
Như biển lớn vô cùng sâu rộng
Lấy vật đo lường không thể được
Phúc đức rộng lớn cũng như vậy.
Nếu ai kiến tạo điện thờ Phật
Nóng, lạnh, gió, mưa chẳng vào lọt,
Đắc được pháp tịch tĩnh tối thắng,
Viên mãn tất cả tùy ý nguyện.
Nếu ai tạc hoặc vẽ tượng Phật
Được giải thoát ưu não, tật bệnh,
Sau được sinh Thiên, thân thắng diệu,
Trí lớn, cát tường và tôn quý.
Nếu ai sửa chữa lại tượng Phật
Sẽ được thân chắc chắn, không bệnh,
Sống lâu, mạnh khoẻ, các tướng tốt,
Sau được vui Niết-bàn tịch tịnh,
Ưu não, tranh tụng đều diệt trừ,
Dũng mãnh, biện tài người ca ngợi,
Điều phục các căn mà sách tấn,
Tất cả trang nghiêm, được chúng kính.
Nếu ai tu bổ các tượng Phật
Xa lìa lầm lỗi được sinh Thiên,
Giầu có, đoan nghiêm được kính phục,
Tất cả phúc đức đều đầy đủ.
Tháp miếu hư hoại nếu sửa sang
Người ấy không bệnh, thân viên mãn,
Tất cả quả thế gian đáng yêu
Tùy tâm đủ loại đều đầy đủ.
Nếu tạo tượng Phật và tháp Phật
Hình lượng nhỏ đến như hạt gạo,
Không chỉ trên Trời hay cõi Người
Quyết định làm vua thọ khoái lạc,
Sinh cõi Sắc, Vô sắc cũng vậy,
Phú quý vô biên chẳng thể lường,
Sẽ lìa khổ sinh, lão, bệnh, tử
Rốt ráo tròn quả Phật Bồ-Đề.
Nếu trong tháp miếu để xá-lợi
Và vẽ tượng Phật mà cúng dường
Được ánh sáng trí suốt đại địa
Tịnh diệu Thiện Thệ phú quý Phật,
An trụ vô biên chúng sinh giới
Cùng vào tính vô tướng bình đẳng.
Nếu trên ngọn núi chỗ an tịnh
An trí tháp Phật và Luân tướng
Hình lượng chỉ chừng đốt ngón tay
Sẽ sinh trong tất cả Trời, Người
Đoan nghiêm, phúc lớn, mạnh khoẻ, an,
Sau làm Thiên tử Tam Thập Tam.
Nếu ai dùng tay mở tháp Phật
Sẽ được giàu sang và đầy đủ,
Thân thể sáng sạch tâm nhu nhuyến,
Biết nhiều, tính tịnh, không sân mạn.
Nếu người trí hành bố thí độ
Cúng Phật hương xoa và bạch đàn,
Dâng đủ loại hương như Câu-ma…
Sẽ được quả đáng yêu rộng lớn.
Nếu ai tin Phật sinh hoan hỉ
Đem diệu hương, hoa và âm nhạc
Đủ loại cúng dường Phật Như Lai
Sinh cõi trời, cảm ao vàng báu,
Dùng hương diệu nhị hoa trong ao
Thấm khắp toàn thân mà tắm gội,
Nước Mạn-na Cát-nhĩ thanh tịnh
Vào rồi trần cấu tự nhiên trừ,
Sóng dâng dòng mạnh phun hương lạnh,
Bờ báu sen hồng nở khắp cùng
Chư thiên nhìn thấy đều vui thích,
Cấp thí Phật, Tăng được báo này.
Công đức như thế không thể lượng
Cho nên cuối các kinh tụng tán.

Y đẹp, đồ mặc tốt
Cúng Phật và cúng Tăng,
Sau khi sinh cõi Trời
Thiên y hương tối thượng,
Đủ loại sắc xanh, vàng
Trăm nghìn báu ma-ni
Dùng để làm trang nghiêm
Giàu sang thật vô lượng,
Khoái lạc cũng vô biên
Được quả thắng diệu này.
Ai sinh trong thế gian
Mà được làm quốc vương
Đầy đủ các sắc tướng
Y lụa thêu thượng diệu,
Đủ loại hương thù thắng
Tùy thân thường thọ dụng,
Đều vì cúng y Phật
Thành tựu báo như thế.
Nếu ai sinh cõi trời
Đủ loại báu trang nghiêm
Thân mang châu, anh lạc,
Đầu đội mũ ngọc báu,
Khuyên tai và vòng tay,
Khoái lạc giàu như thế,
Cúng Phật đồ trang nghiêm
Được quả trời thắng diệu.
Nếu làm quốc vương lớn,
Tướng thân rộng nghiêm sức
Anh lạc châu ma-ni,
Âm thanh ngọc vang cao,
Cũng là ruộng Tam Bảo
Bố thí đồ trang nghiêm.
Người trí tâm thanh tịnh
Cúng Phật các vòng hoa…
Trên trời, trong cõi người
Thường được các khoái lạc,
Sau sinh trong hậu báo.
Thành tựu hoa Thất Giác,
Lại sinh thiên sơn địa
Mà làm Đế-Thích chủ
Cùng với các quyến thuộc
Du hí nơi vườn rừng,
Đủ loại hoa cúng dường
Mà được quả như thế.
Báu lưu ly, trân châu
Các vàng, bạc xanh, vàng
Trang nghiêm nơi tán lọng
Tròn trịa như trăng rằm,
Hoặc vua hoặc đại thần
Dùng che trên đỉnh đầu,
Như Phật nói, nhân này
Thí lọng được báo ấy
Giải thoát não tham ái,
Không bệnh, luôn an lạc,
Lại làm vua thế gian
Cũng là quả thí lọng.
Nếu nơi tháp miếu Phật
Bố thí những tràng phan
Sẽ làm Thiên Luân Vương
Thế gian không ai hơn,
Lìa xa tất cả tội,
Ở trong các chúng sinh
Mà làm bậc thượng thủ,
Thường được người cúng dường.
Nếu ai nơi tháp miếu
Cúng thí các chuông linh,
Không sinh nơi tội báo ,
Thường được âm thanh Phạm.
Nếu ai làm âm nhạc
Đàn cầm, trống với sáo
Cúng dường Phật, Thánh Hiền
Khiến nghe tâm vui thích
Sẽ được căn thiên nhĩ,
Trang nghiêm thường thanh tịnh,
Lại được tuệ kim cang
Phá tan núi phiền não.
Nếu phát tâm tin vui,
Dùng diệu sắc, hương, vị
Đủ loại uống ăn ngon
Cúng dường lên chư Phật,
Sẽ sinh trong cõi Trời
Quyến thuộc cùng tòa báu,
Dùng bảo khí ma-ni,
Ăn cỗ trời vi diệu,
Kiếp đao binh, đói khát
Sẽ vĩnh không sinh vào
Nếu ai dùng uống ăn
Cúng dường các Thánh hiền,
Sẽ sinh trong Trời, Người
Thức ngon thường sung túc
Đủ loại mà tối thượng.
Người trí luôn ái kính
Dùng đồ ăn mỹ diệu
Cúng thí người xuất gia,
Thường được thân giàu, vui,
Biện tài và sống lâu
Khoẻ mạnh, tướng đầy đủ
Quả thí thực như vậy.
Nếu dùng tâm từ mẫn
Cúng thí nước ngon ngọt
Cùng tô, sữa, lạc, tương
Khiến người đang khát kia
Uống rồi được an lạc,
Cũng được quả như trước.
Nếu lấy A-lê-lặc
Các cỏ thuốc, lâm-đằng
Cúng thí cho Thánh hiền,
Sẽ sinh trong Trời, Người
Không bệnh mà sống lâu,
Thường được thân an lạc;
Lại, người thí nước uống
Sau được sinh Thiên cung
Kiếp thọ, hoa cỏ tốt,
Mong cầu tùy ý được,
Đồ báu đựng rượu ngọt
Cùng quyến thuộc chung uống,
Lại nữa nơi kiếp thọ
Sinh ra đồ trang nghiêm
Hát ca các thiên nhạc
Khiến tâm thiên chúng vui,
Cam lộ lại theo thân,
Thí uống được báo này.
Nếu ai cúng trai thực
Sẽ được sinh Trời, Người
Xa lìa khỏi nghèo hèn
Sống lâu, đủ tiền, báu.
Nếu dùng các voi, ngựa
Xe cưỡi và xe kéo
Cúng thí Phật Như Lai
Sẽ được thần thông lớn.
Nếu thí giầy dép thảy
Thường sinh dòng tộc cao,
Thường có xe voi, ngựa,
Vĩnh lìa khổ nghèo hèn.
Nếu sư trưởng…có bệnh
Nếu ai vui hầu hạ,
Sẽ ở tất cả chỗ
Mong cầu đều thành tựu.
Nếu cúng thí tọa cụ,
Sẽ sinh trên cõi trời,
Chẳng thọ khổ lao nhọc,
Thường ngồi chỗ thượng diệu.
Sắp đặt đồ nằm cúng
Sinh Thiên thường khoái lạc,
Thân tướng rộng, ngay thẳng,
Không sợ, người ngợi ca.
Trồng trọt vườn rừng tạp
Trang hoàng các phòng nhà
Cho người, khiến ở, đi
Thân tâm sinh vui thích,
Sẽ cảm vườn Hoan Hỉ,
Chỗ du hành Trời, Người
Cùng với các Thiên nữ
Vui chơi, thọ khoái lạc.
Nếu trong lúc nóng bức
Mà làm bóng mát thí
Sẽ cảm cây Ưu-Đàm,
Ni- câu và Bồ-đề,
Sau lại được sinh Thiên
Thường thọ vui năm dục.
Giếng, suối và ao, hồ
Khiến khắp đều đầy đủ
Hậu báo được sinh Thiên,
Hoặc sinh nơi Phạm Thế,
Hưởng đủ loại khoái lạc,
Lại chứng quả tịch tịnh.
Nếu dùng bát-đa-la
Cúng dường lên Tam Bảo
Sẽ sinh tất cả chỗ
Giàu sang mà khoái lạc,
Ở trong thế gian kia
Đức tôn cao tối thượng,
Lại cảm các chúng sinh
Luôn luôn thường cúng dường.
Người trí nếu thí dao
Sẽ được sinh cõi Trời,
Vĩnh chẳng gặp đao binh.
Nếu ai cúng thí kim
Trí tuệ thường sắc bén
Đoạn được các phiền não,
Chứng đạo tịch tĩnh kia.
Phật nói, nếu có ai
Đắp và vẽ tượng Phật,
Sinh ở trong cõi Trời,
Thân thể sắc vàng ròng,
Sáng trong như mặt trời,
Mà các chúng Trời, Người
Chư thiên chúng nam, nữ
Luôn luôn thường quy mạng.
Nếu người trí tuệ kia
Khéo nói được pháp thí
Sinh trên Trời, cõi Người,
Đầy đủ lực trí, đức,
Thường hưởng các khoái lạc,
Vĩnh lìa khổ ưu bi,
Nơi thân sau rốt kia
Chứng được đạo tịch tĩnh.
Nếu các hữu tình kia
Biên chép báu diệu pháp
Sẽ được trí Túc Mạng,
Giầu sang, luôn an lạc,
Mà diệt tất cả tội,
Trải qua câu-chi kiếp
Không rơi vào địa ngục
Và ngạ quỷ, súc sinh.
Nếu người có trí kia
Quét rửa lập đàn tràng,
Nhiễu vòng, rải hoa hương
Hằng thời mà cúng dường,
Sau sinh trong cõi Người
Và sinh trên cõi Trời,
Thường được hưởng giàu sang,
Sau chứng được tịch diệt.
Nếu dùng đèn sáng lâu
Cúng dường Phật, Hiền Thánh,
Sinh trong cõi Trời, Người
Ba mắt thường thanh tịnh:
Pháp nhãn và Thiên nhãn,
Cùng với nhục nhãn vậy;
Lại, người thí đèn kia
Thường được sinh cõi Trời,
Miệng cũng không câm, ngọng
Tai, mắt chẳng điếc, mù;
Lại, người thí đèn kia
Không chỉ ba mắt tịnh
Có thể pháp chính giác
Tất cả đều thông đạt.
Người trí nếu thí tài
Cúng dường chúng có đức,
Sa-môn, Bà-la-môn,
Thí ít được nhiều quả,
Rộng được tài thuận đạo,
Dài lâu mà thọ dụng;
Lại, người hành bố thí
Thí súc sinh đồ ăn,
Phúc đức thu hoạch được
Thành gấp cả trăm lần.
Nếu dùng tài, thức ăn
Bố thí cho người tội,
Công đức lần gia tăng
Được phúc nghìn lần hơn;
Nếu thí người trì giới
Phúc trăm nghìn lần hơn;
Cúng dường bậc vô tâm
Được lợi trăm câu-chi.
Nếu ai thí Hữu học
Và bậc Vô Học kia,
Phúc đức thu hoạch được
So trước lại hơn nhiều.
Nếu thí Phật Như Lai,
Sẽ sinh trên cõi Trời,
Phúc lớn mãi không hết,
Luôn hưởng các khoái lạc,
Cho đến hết luân hồi
Mà chứng pháp tịch tĩnh.
Con tập đây tất cả
Kinh Già-đà Phật nói,
Lược nói về phúc báo
Khiến khắp sinh tin nhận.
Giả sử nghìn mặt trời
Cát tường chiếu đại địa,
Trong đêm ánh trăng tròn
Làm nở hoa sen xanh,
Thủy thiên Tì-Sa-Môn,
Đế-Thích, Na-La-Diên,
Các Chư thiên thượng thủ
Đều vì hành thí được.
Mặt trời đi trong không
Chiếu khắp cả trên dưới
Làm sống các vật, mạng.
Đến lúc cũng vô thường.
Đế-Thích, Tứ Thiên Vương
Cùng với các Thiên chúng
Khi phúc thọ hết rồi
Phải vào miệng chết oán,
Lửa ưu, bi, khổ não
Bị lửa thiêu, chẳng trụ.
Cho nên khuyên các người
Quán sát thân vô thường,
Lìa xa tâm khát dục,
Chớ ham vui Trời, Người,
Chốc lát chẳng dài lâu
Đều quy về tán hoại.
Con phát tâm tịnh tín
Lìa bỏ vui hư huyễn,
Thường đến ở trước Phật
Chắp tay mà gần gũi
Vì tự đại aBồ-đề
Mà làm giải thoát chủ.
HẾT

Sửa bản in ngày 21/3/2016: Thanh Phi

賢聖集伽陀一百頌

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚
少卿明教大師臣天息災奉 詔譯
稽首一切出世間 三界最尊功德海
智火能燒煩惱垢 正覺我今歸命禮
稽首能拔生死嶮 普竭憂惱貪癡海
破彼塵勞罪業山 我今歸禮妙法寶
稽首一切佛稱讚 八聖道行作莊嚴
無為禪定漸圓明 我今歸禮聖眾寶
內宮寶藏諸樓閣 金玉摩尼種種光
真珠瓔珞廣莊嚴 百千天人恒遊履
若得安居天界中 修嚴佛寺獲斯報
信心歸敬於三寶 給施財帛精舍中
受彼人天快樂已 當得涅盤寂滅果
精舍年深多摧壞 重修嚴飾供佛僧
常獲快樂住人天 亦得涅槃寂滅果
若於精舍施園林 座具衣服湯藥等
復遇惡世飢難時 施彼眾生飲食物
如是而獲無邊福 及得智者七聖財
消除一切惡道苦 永受大富無窮盡
諸佛如來行住處 若人到已生恭敬
承事供養兼聞法 深信修學依戒行
當獲廣大無邊果 譬如大海渺渺深
以器較量算不及 福德因緣亦如是
若人修建於佛殿 寒熱風雨不能侵
最先獲證寂滅法 圓滿一切隨意願
若人塑畫於佛像 憂惱疾病得解脫
復得生天勝妙身 大智吉祥及尊貴
若人重修於佛像 當得堅牢無病身
長壽色力諸相圓 後得涅盤寂靜樂
憂惱諍訟皆滅除 勇猛辯才人稱讚
調伏諸根而策勤 一切莊嚴眾所敬
若人修諸佛像等 遠離過失得生天
富貴端嚴眾所欽 一切福德皆具足
破損塔廟若重修 彼人無病身圓滿
一切世間可愛果 種種隨心皆具足
若造佛像及佛塔 形量至小如麥粒
不唯天上與人間 決定為王受快樂
有色無色生亦爾 富貴無邊不可量
當離生老病死苦 究竟菩提佛果圓
若於塔廟安舍利 及畫佛像而供養
得彼智光極大地 善逝淨妙佛富貴
安住無邊眾生界 同入平等無相性
若於寂靜山峯上 安置佛塔及相輪
形量可如指節許 當生一切人天中
端嚴大富色力安 後作三十三天子
若人以手開佛塔 當獲富貴及具足
身體光潔心柔軟 多知性淨無瞋恨
若有智者行檀度 施佛塗香及白檀
恭俱摩等種種香 當獲廣大可愛果
若人信佛生歡喜 持妙香花及音樂
種種供養佛如來 生天而感金寶池
以彼池蓮細香蘂 遍身霑惹而澡浴
曼那吉儞水清淨 入者塵垢自然除
波濤流湧噴香冷 寶岸紅蓮周匝開
天等覩斯恒適意 給施佛僧得此報
如是功德不可量 是故諸經結頌讚
名衣及上服 施佛及施僧
後生天界時 最上天衣香
青黃種種色 百千摩尼寶
而用作莊嚴 富貴而無量
快樂亦無邊 獲斯勝妙果
若人生世間 而得作國王
具足諸色相 上妙繒綵衣
種種殊勝香 隨身恒受用
皆因施佛衣 成就如斯報
若有生天界 種種寶莊嚴
身挂珠瓔珞 頭戴寶玉冠
耳鐶及腕釧 如是富快樂
施佛莊嚴具 獲天勝妙果
若作大國王 身相廣嚴飾
瓔珞摩尼珠 玎璫聲響亮
亦是三寶田 布施莊嚴具
智者清淨心 施佛花鬘等
天上及人間 恒獲於快樂
復生後報中
成就七覺花 復生天山地
而為帝釋主 與彼諸眷屬
遊嬉於園林 種種花供養
而獲如是果 琉璃真珠寶
金銀青綠等 莊嚴於繖蓋
團圓如滿月 若王若大臣
而用覆頭頂 如佛說此因
施蓋獲斯報 解脫貪憂惱
無病恒安樂 復作世間王
亦是施蓋報 若於佛塔廟
布施於幢幡 當作天輪王
世上無能勝 遠離一切罪
於諸眾生中 而為於上首
恒得人供養 若人於塔廟
布施鈴鐸等 不生罪惡地
常得梵音聲 若人作伎樂
琴瑟鼓吹等 供養佛聖賢
令聞心適悅 當獲天耳根
莊嚴常清淨 復得金剛慧
摧壞煩惱山 若發信喜心
以妙色香味 種種美飲食
供養諸佛等 當生天界中
眷屬同寶座 以摩尼寶器
食天上妙饌 飢饉刀兵劫
永不生其中 若人以飲食
供養聖賢眾 當生人天中
美食常豐足 種種而最上
智者恒敬愛 若以美妙食
施彼出家者 常獲富樂身
辯才而長壽 色力相具足
施食報如是 若以慈愍心
施彼甘蜜水 酥乳酪漿等
令彼渴乏者 飲之獲安樂
亦得如前報 若以呵梨勒
林藤諸藥草 供施於聖賢
當生人天中 無病而長壽
恒獲身安樂 又彼施漿飲
後得生天宮 劫樹花芳盛
所求隨意得 寶器酒蜜等
眷屬同所飲 又復於劫樹
能出莊嚴具 妓唱天樂等
悅樂天眾心 甘露復隨身
施飲獲斯報 若人設齋食
當得生人天 遠離於貧寒
長命足財寶 若以象馬等
車乘及輦輿 供施佛如來
當得大神通 若施鞋襪等
恒生上族家 常有象馬車
永離貧辛苦 師長等有病
若人懃承事 當於一切處
所求皆成就 若施座具等
當生於天上 不受苦辛勤
常坐上妙座 敷設臥具施
生天恒快樂 身相廣端直
無畏人稱讚 修種雜園林
嚴飾諸屋宅 施人令遊止
身心生適悅 當招歡喜園
天人遊行處 與諸天女等
嬉戲受快樂 若於炎熱時
而作陰涼施 當感優曇鉢
尼俱菩提樹 復後得生天
恒受五欲樂 井泉及池沼
修飾令嚴淨 濟彼渴乏人
普皆令充足 後報得生天
或生於梵世 種種受快樂
復證寂滅果 若以鉢多羅
布施於三寶 當生一切處
富貴而快樂 於彼世間中
尊高德最上 復感諸眾生
恒時而供養 智者若施刀
當得生天上 智慧極聰利
永不值刀兵 若人施其針
智慧恒猛利 能斷諸煩惱
證彼寂靜道 佛說若有人
塑畫於佛像 生於天界中
身體真金色 清淨光如日
而諸天人眾 天男及天女
恒時而歸命 若彼智慧人
善能說法施 天上人間生
智德力具足 恒受於快樂
永離憂悲苦 於其後有身
得證寂滅道 若彼諸有情
書寫妙法寶 當得宿命智
富貴恒安樂 而滅一切罪
經彼俱胝劫 不墮於地獄
及與鬼畜生 若彼有智者
掃灑結壇場 旋繞散香花
恒時而供養 後生於人間
及生於天上 恒受於富貴
復證寂滅故 若以長明燈
供養佛賢聖 生彼人天中
三眼常清淨 慧眼與天眼
及於肉眼故 又彼施燈者
常得生天上 口亦不瘖瘂
耳眼無聾眇 又彼施燈者
非唯三眼淨 能於正覺法
一切悉通達 智者若施財
供養有德眾 沙門婆羅門
少施獲多報 廣得順道財
長時而受用 又彼行施者
食施畜生類 所獲於福德
而成於百倍 若以財食等
布施於罪人 功利漸加殊
獲福成千倍 若施持戒人
福獲千百倍 供養無心人
得益百俱胝 若人施有學
及彼無學者 所獲於福德
比前而最上 若施佛如來
當生於天上 大富永不斷
恒受於快樂 乃至盡輪迴
而證寂滅法 我集此一切
佛說伽陀經 略明於福報
普令生信受 假使千光日
吉祥照大地 夜分滿月輝
能開青蓮花 水天毘沙門
帝釋那羅延 上首諸天等
俱因行施得 日行於虛空
上下普皆照 能活諸物命
時至亦無常 帝釋四天王
并及諸天眾 福壽窮盡時
而入死冤口 憂悲苦惱火
不住被焚燒 是故勸汝等
觀察無常身 遠離欲渴心
勿耽人天樂 須臾不久長
皆歸於散壞 我發淨信心
捨離虛幻樂 常詣於佛前
合掌而親近 以自大菩提
而作解脫主
賢聖集伽陀一百頌

108 bài kệ tụng về Hiền Thánh Tập
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập bộ toàn. Thứ tự kinh văn số 1686. Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lư Thiếu Khanh Minh Giáo Đại Sư Thần Thiên Tức Tai phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán. Sa Môn Thích Như Điển – Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt ngày 4 tháng 9 năm 2007 tại Hannover.

Cúi đầu tất cả xuất thế gian
Ba cõi tối tôn biển công đức
Lửa trí hay thiêu phiền não dơ
Chánh Giác con nay quy mạng về
Cúi đầu hay khỏi hiểm sanh tử
Làm khô biển ưu não tham si
Phá núi tội nghiệp nhiều như bụi
Con nay quy mạng pháp vi diệu
Cúi đầu tất cả Phật xưng tán
Bát Thánh Đạo thực hành trang nghiêm
Vô vi thiền định gần tròn sáng
Con nay quy mạng Thánh chúng bảo
Nội cung bảo tạng các lầu các
Ngọc báu ma ni chiếu sáng lạ
Chơn châu hổ phách đẹp màu vàng
Trăm ngàn trời người thường đến xem
Nếu được ở yên nơi cõi Trời
Làm đẹp chùa Phật quả báo tốt
Tín tâm quy kính nơi Tam Bảo
Thí cho tiền vải nơi Tịnh Xá
Được sanh Trời Người nhận vui kia
Thường được quả Niết Bàn tịch tịnh
Tịnh Xá nhiều năm hư hoại nhiều
Sửa sang tu bổ cúng Phật Tăng
Thường được vui ở cõi Nhơn Thiên
Lại được quả Niết Bàn tịch tịnh
Nếu cúng Tịnh Xá có vườn rừng
Chỗ nghỉ, áo quần cùng thuốc men
Lại gặp đời ác hay đói khát
Thí cho chúng sanh đồ ăn uống
Như thế mà được rất nhiều phước
Và được kẻ trí Thất Thánh Tài
Tiêu trừ tất cả khổ đường ác
Luôn thọ giàu có không cùng tận
Chư Phật Như Lai chỗ đi, ở
Có người đến được sinh cung kính
Thừa sự cúng dường cùng nghe pháp
Thâm tín tu học nương vào giới
Thường được quả rộng lớn vô biên
Giống như biển lớn sâu man mác
Dùng đồ để đo thật chẳng thể
Phước đức nhơn duyên cũng như thế
Có người tu tạo chùa thờ Phật
Lạnh nóng gió mưa chẳng hề hại
Đầu tiên chứng được pháp tịch tịnh
Đầy đủ tất cả, nguyện tùy ý
Có người hay họa các tượng Phật
Ưu não tật bệnh được giải thoát
Lại được sanh Thiên, thân đẹp đẽ
Đại trí kiết tường cùng tôn quý
Có người sửa lại các tượng Phật
Sẽ được vĩnh viễn thân không bịnh
Sống lâu sắc lực các tướng đủ
Sau được Niết Bàn vui tịch tịnh
Ưu não tranh tụng đều diệt trừ
Dũng mãnh biện tài, người xưng tán
Điều phục các căn lại siêng năng
Tất cả trang nghiêm mọi người kính
Nếu người tu bổ những tượng Phật
Xa rời sai trái liền sanh Thiên
Phú quý đoan nghiêm đều đẹp đẽ
Tất cả phước đức đều đầy đủ
Tháp miếu bị hư nếu sửa lại
Người kia chẳng bịnh thân đầy đủ
Tất cả thế gian quả khả ái
Mọi việc tùy tâm đều đầy đủ
Nếu tạo tượng Phật và tháp Phật
Hình hài nhỏ nhất như hạt gạo
Chẳng kể trên trời hay cõi người
Quyết định làm vua thọ khoái lạc
Hữu sắc vô sắc lại sanh về
Giàu có vô biên chẳng thể lường
Sẽ lìa sanh, lão, bệnh, tử khổ
Cứu cánh bồ đề quả Phật tròn
Nếu nơi tháp miếu để Xá Lợi
Và họa tượng Phật để cúng dường
Được trí sáng chiếu nơi đại địa
Thiện Thệ tịnh diệu Phật phú quý
An trụ vô biên cõi chúng sanh
Đồng vào bình đẳng không tánh tướng
Nếu ở núi cao chỗ yên tịnh
An trí tháp Phật và hình tượng
Hình ấy nhỏ như móng tay kia
Sẽ sanh vào cõi của người, Trời
Đoan nghiêm giàu lớn sắc lực an
Sau làm Thiên Tử ba mươi ba
Có người lấy tay mở tháp Phật
Sẽ được giàu có và đầy đủ
Thân thể sáng sủa tâm nhu nhuyến
Đa trí, tánh tịnh, chẳng sân hận
Nếu có người trí hay bố thí
Cúng Phật hương dầu và bạch đàn
Cùng với tất cả các mùi thơm
Sẽ được rộng rãi quả đẹp đẽ
Nếu người tin Phật sanh hoan hỷ
Mang hương hoa đẹp và âm nhạc
Đủ loại cúng dường Phật Như Lai
Sanh Thiên được gần ao vàng quý
Ao kia sen ấy nhụy hương nhỏ
Đầy thân được thấm như tắm gội
Mạn Na Kết Nhĩ nước thanh tịnh
Kẻ vào trần cấu tự nhiên hết
Dưới ao phun lên hương mát lạnh
Bờ kia sen hồng đều nở hoa
Cõi trời hay thấy lại vừa ý
Giúp thí Phật Tăng được quả nầy
Như thế công đức chẳng thể lường
Cho nên các kinh đều xưng tán

Áo đẹp và đồ mặc
Thí Phật cùng thí Tăng
Sau sanh vào cõi Trời
Trời trên nhất áo thơm
Xanh vàng đủ các loại
Trăm ngàn Ma Ni báu
Để dùng làm trang nghiêm
Giàu có thật vô lượng
Khoái lạc lại vô biên
Rộng được quả vi diệu
Nếu người sanh vào thế
Sẽ làm được Quốc Vương
Đầy đủ các sắc tướng
Trên mặc áo đẹp đẽ
Đầy đủ các loại hương
Theo thân thường thọ dụng
Đều do cúng y Phật
Thành tựu báo vui nầy
Nếu được sanh cõi Trời
Đủ loại báu trang nghiêm
Thân đeo đầy Anh lạc
Đầu đội mũ ngọc quý
Bông tai và cườm tay
Như thế nhiều khoái lạc
Cúng Phật đồ tốt đẹp
Được quả sanh cõi Trời
Nếu làm Đại Quốc Vương
Thân tướng rộng nghiêm sức
Anh lạc Na Mi châu
Tiếng ngọc nghe thật hay
Đều là Tam Bảo điền
Bố thí trang nghiêm đủ
Trí giả tâm thanh tịnh
Cúng Phật tràng hoa thảy
Cõi trời và cõi người
Hằng được nhiều vui vẻ
Lại sanh vào hậu báo
Thành tựu bảy giác hoa
Lại sanh núi đất lớn
Mà làm Đế Thích chủ
Cùng với các quyến thuộc
Du hí nơi vườn rừng
Đủ loại hoa cúng dường
Sẽ được các quả ấy
Lưu ly chơn châu bảo
Vàng bạc và xanh lục
Trang nghiêm nơi mũ đội
Vòng quanh đầy như trăng
Nếu vua hoặc Đại Thần
Mà dùng để đội đầu
Như Phật nói nhơn nầy
Cúng mão sẽ được báo
Giải thoát tham ưu não
Chẳng bịnh hay an lạc
Lại làm vua thế gian
Lại do cúng mũ ấy
Nếu nơi tháp miếu Phật
Bố thí những tràng phan
Sẽ làm Thiên Luân Vương
Trên đời khó thể sánh
Xa lìa tất cả tội
Ở nơi các chúng sanh
Mà làm bậc Thượng Thủ
Hằng được người cúng dường
Nếu người ở tháp miếu
Bố thí các chuông linh
Chẳng sanh tội ác địa
Thường nghe tiếng Phạm âm
Nếu người tạo kỹ nhạc
Đờn trống cùng thổi sáo
Cúng dường Phật Thánh hiền
Khiến nghe tâm thích thú
Sẽ được Thiên Nhĩ Căn
Trang nghiêm thường thanh tịnh
Lại được huệ Kim Cang
Làm hoại núi phiền não
Nếu phát tâm vui mừng
Dùng sắc hoa hương đẹp
Đủ loại ăn uống tốt
Cúng dường các Đức Phật
Sẽ sanh vào cõi Trời
Quyến thuộc cùng ngồi tốt
Đều đồ bằng Ma Ni
Ăn đồ quý cõi Trời
Kiếp đói khát chiến tranh
Quyết chẳng sanh vào đó
Nếu người dùng uống ăn
Cúng dường các Thánh hiền
Sẽ sanh vào Trời Người
Ăn ngon thường đầy đủ
Đủ loại quý báu cả
Người trí thường ái kính
Nếu dùng đồ ngon nầy
Thích cho kẻ xuất gia
Hay được thân giàu có
Biện tài và sống lâu
Sắc lực tướng đầy đủ
Cúng đồ ăn như thế
Nếu dùng tâm từ mẫn
Cúng kia mật ngọt rồi
Sữa, Tô cùng lạc thảy
Làm cho kẻ khát kia
Uống vào được an lạc
Lại được như báo trước
Nếu dùng A Lê Lặc
Lâm Đằng cùng cỏ thuốc
Cúng thí nơi Thánh Hiền
Sẽ sanh vào Trời Người
Chẳng bịnh mà sống lâu
Hằng được thân an lạc
Kẻ thí kia thí uống
Sau được sanh thiên cung
Thọ kiếp hoa đầy dẫy
Cầu gì đều toại ý
Bình rượu quý mật ngon
Quyến thuộc cùng chung uống
Lại ở vào kiếp thọ
Hay bày đồ trang nghiêm
Múa hát nhạc cõi Trời
Làm vui tâm Thiên chúng
Cam Lồ lại tùy thân
Cho uống lợi ích báo
Nếu có người cho ăn
Sẽ được sanh Trời Người
Xa lìa nơi bần hàn
Sống lâu đầy tiền của
Cùng với voi ngựa thảy
Xe cộ và lọng báu
Cúng thí Phật Như Lai
Sẽ được đại thần thông
Nếu thí giày dép thảy
Hằng sanh nhà cao quý
Sẽ có xe voi ngựa
Quyết lìa tham bần khổ
Sư trưởng nếu có bịnh
Có người hay giúp đỡ
Sẽ ở tất cả nơi
Chỗ cầu đều thành tựu
Nếu thí cả chỗ ngồi
Sẽ sanh nơi thiên thượng
Chẳng thọ khổ cực thảy
Thường ngồi trên ghế quý
Dùng chỗ nằm để thí
Sanh thiên thường khoái lạc
Thân tướng thật đoan trực
Không sợ người xưng tán
Tu nơi rừng vườn tạp
Nghiêm sức các phòng ốc
Người thí làm dừng lại
Thân tâm sanh vui thích
Sẽ mời vườn hoan hỷ
Trời người chỗ du hành
Cùng với các Thiên nữ
Du hí thọ khoái lạc
Nếu gặp lúc nóng nực
Sẽ tạo khí ấm mát
Sẽ cảm Ưu Đàm Bát
Ni Câu cây Bồ Đề
Sau đó được sanh thiên
Hằng thọ ngũ dục lạc
Giếng suối cùng ao hồ
Tu sửa cho đẹp đẽ
Giúp đói khát kẻ kia
Tất cả đều đầy đủ
Kiếp sau được sanh thiên
Hoặc sanh nơi Phạm Thế
Đều được thọ khoái lạc
Lại chứng quả tịch diệt
Nếu là Bát Đa La
Bố thí nơi Tam Bảo
Sẽ sanh tất cả nơi
Phú quý cùng khoái lạc
Ở nơi thế gian kia
Tôn cao đức tối thượng
Lại cảm các chúng sanh
Tùy thời mà cúng dường
Kẻ trí nếu thí dao
Sẽ được sanh cõi trời
Trí huệ cực thông lợi
Quyết chẳng gặp đao binh
Nếu người thí cây kim
Trí huệ thường sắc bén
Hay đoạn các phiền não
Chứng đạo tịch tịnh kia
Phật nói nếu có người
Họa vẽ các tượng Phật
Sanh vào trong cõi Trời
Thân thể màu ánh vàng
Sáng trong sạch như trời
Mà ở trong trời người
Thiên nam cùng Thiên nữ
Lúc nào cũng quay về
Hoặc người kia trí huệ
Lành hay nói pháp thí
Sanh vào cõi Trời người
Trí, đức, lực đầy đủ
Hằng thọ những khoái lạc
Hằng lìa các khổ não
Ở nơi thân sau nầy
Được chứng đường tịch diệt
Nếu có các hữu tình
Vẽ viết những diệu pháp
Sẽ được trí túc mạng
Phú quý hằng an lạc
Mà dứt tất cả tội
Trải qua kiếp số nhiều
Chẳng đọa nơi địa ngục
Cùng với quỷ, súc sanh
Nếu kia có người trí
Quét dọn sạch đàn tràng
Rồi kết hoa để rải
Cứ thế mà cúng dường
Sau sanh nơi cõi người
Hoặc sanh nơi cõi Trời
Hằng thọ những giàu sang
Lại chứng tịch diệt rồi
Hay lấy đèn sáng lâu
Cúng dường Phật Hiền Thánh
Người sanh cõi nhơn Thiên
Ba mắt thường thanh tịnh
Huệ nhãn và Thiên nhãn
Cùng với nhục nhãn ấy
Lại người thí đèn kia
Thường được sanh trời người
Miệng lại chẳng hôi thối
Tai mắt chẳng điếc mù
Lại kẻ thí đèn kia
Chẳng những ba mắt tịnh
Hay ở nơi chánh pháp
Tất cả đều thông đạt
Kẻ trí nếu thí tiền
Cúng dường bậc có đức
Sa Môn Bà La Môn
Thí ít nhưng phước nhiều
Rộng được lành tiền bạc
Thọ dụng một thời lâu
Lại kẻ bố thí kia
Thí ăn cho súc sanh
Lại được nhiều phước đức
Mà trở thành gấp trăm
Nếu cùng với tài thực
Bố thí nơi người tội
Lợi ích càng thêm lên
Được phước lại gấp ngàn
Nếu thí kẻ trì giới
Phước lại trăm ngàn lần
Cúng dường người vô tâm
Được ích trăm kiếp số
Nếu thí người có học
Lại cùng vô học kia
Lại được nhiều phước đức
So trước lại cao hơn
Nếu thí Phật Như Lai
Sẽ sanh vào cõi Trời
Giàu lớn không hề dứt
Hằng thọ những khoái lạc
Cho đến hết luân hồi
Mà chứng pháp tịch diệt
Ta nương tất cả đây
Phật nói kinh Già Đà
Lược rõ về phước báu
Làm cho sanh tín thọ
Giả sử ngàn mặt trời
Sáng soi chiếu đại địa
Giữa đêm trăng chiếu tỏ
Hoa sen xanh sẽ nở
Nước Trời Tỳ Sa Môn
Đế Thích Na La Diên
ThượngThủ của chư Thiên
Đều do nhơn thí được
Mặt trời nơi hư không
Trên dưới đều chiếu khắp
Làm tỏ các đời sống
Cho đến cũng vô thường
Đế Thích Tứ Thiên Vương
Cùng với các chư Thiên
Phước thọ lúc cùng tận
Mà vào cửa chết oán
Ưu bi lửa khổ não
Chẳng bị ở lửa thiêu
Cho nên khuyên các ngươi
Quán sát thân vô thường
Xa lìa thân nhiễm khát
Chớ đắm vui trời người
Tu Du chẳng lâu dài
Đều trở về tan hoại
Ta phát tâm tịnh tín
Xả ly lạc hư huyễn
Thường ở nơi trước Phật
Chắp tay cùng gần gũi
Dùng tự giác ngộ ấy
Mà làm chủ giải thoát.

108 bài tụng về Hiền Thánh Tập hết

Xem (1092)