Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh » Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh (1)

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh (1)

SỐ 447
KINH HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT DANH
(CŨNG GỌI LÀ TẬP CHƯ PHẬT ÐẠI CÔNG ÐỨC SƠN)
Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm đời Lương.

Bấy giờ, Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Nay ở trong chúng hội này có Ðại Bồ-tát nào đắc Tam-muội đó, cũng đắc tám vạn bốn ngàn pháp môn Ba-la-mật, các pháp môn Tam-muội, các pháp môn Ðà-la-ni chăng?
Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:
–Nay trong chúng hội này có các Bồ-tát Ðại sĩ đắc Tam-muội đó cũng nhập tám vạn bốn ngàn các Ba-la-mật và các môn Tam-muội Ðà-la-ni. Các vị Bồ-tát này ở trong kiếp Hiền đều đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trừ bốn Ðức Như Lai đã thành Phật trong kiếp này.
Bồ-tát Hỷ Vương lại bạch Phật:
–Cúi xin Thế Tôn xót thương nói danh hiệu của những vị Bồ-tát này để đem lại nhiều lợi ích, an ổn cho thế gian và lợi lạc cho chư Thiên, vì hộ trì pháp Phật khiến cho tồn tại lâu dài, vì hộ trì Bồ-tát vị lai, hiển bày ánh sáng giáo pháp, cầu đạo Vô thượng tâm không mệt mỏi.
Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:
–Ông hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ giảng nói.
–Bạch Thế Tôn! Chúng con mong muốn được nghe!
Bấy giờ, Ðức Thế Tôn liền dùng kệ nói danh hiệu của chư Phật.
Phật Câu-na-đề đứng đầu trong ngàn Phật.
Nam-mô Câu-na-đề Phật. Nam-mô Câu-na-hàm Mâu-ni Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Di-lặc Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Minh Diễm Phật. Nam-mô Mâu-ni Phật. Nam-mô Diệu Hoa Phật. Nam-mô Hoa Thị Phật. Nam-mô Thiện Túc Phật. Nam-mô Ðạo Sư Phật. Nam-mô Ðại Tý Phật. Nam-mô Ðại Lực Phật. Nam-mô Tú Vương Phật. Nam-mô Tu Dược Phật. Nam-mô Danh Tướng Phật. Nam-mô Ðại Minh Phật. Nam-mô Diễm Kiên Phật. Nam-mô Chiếu Diệu Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Thị Phật. Nam-mô Chúng Diễm Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Ðề-sa Phật. Nam-mô Minh Diệu Phật. Nam-mô Trì Man Phật. Nam-mô Công Ðức Minh Phật. Nam-mô Thị Nghĩa Phật. Nam-mô Ðăng Diệu Phật. Nam-mô Hưng Thạnh Phật. Nam-mô Dược Sư Phật. Nam-mô Thiện Nhu Phật. Nam-mô Bạch Hào Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Phước Oai Ðức Phật. Nam-mô Bất Khả Hoại Phật. Nam-mô Ðức Tướng Phật. Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Chúng Chủ Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Tế Phật. Nam-mô Bất Cao Phật. Nam-mô Tác Minh Phật. Nam-mô Ðại Sơn Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Tương Chúng Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Hoa Mục Phật. Nam-mô Trần Bảo Phật. Nam-mô Quân Lực Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Nhân Ái Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Phạm Vương Phật. Nam-mô Long Ðức Phật. Nam-mô Kiên Bộ Phật. Nam-mô Bất Hư Kiến Phật. Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Bất Thoái Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Thắng Tri Phật. Nam-mô Pháp Thị Phật. Nam-mô Hỷ Vương Phật. Nam-mô Diệu Ngự Phật. Nam-mô Ái Tác Phật. Nam-mô Ðức Tý Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Quán Thị Phật. Nam-mô Vân Âm Phật. Nam-mô Thiện Tư Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nam-mô Ðại Danh Phật. Nam-mô Châu Kế Phật. Nam-mô Oai Mãnh Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Ðức Thọ Phật. Nam-mô Hoan Thích Phật. Nam-mô Tuệ Tụ Phật. Nam-mô An Trú Phật. Nam-mô Hữu Ý Phật. Nam-mô Ương-già-đà Phật. Nam-mô Vô Lượng Ý Phật. Nam-mô Diệu Sắc Phật. Nam-mô Ða Trí Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Giới Phật. Nam-mô Cát Tường Phật. Nam-mô Bảo Tướng Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Ðức Kỉnh Phật. (Hết một trăm hiệu Phật)

QUY MẠNG SÁM HỐI
Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chí thành cầu xin sám hối:
Ðệ tử chúng con từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, tạo ra đủ các loại nghiệp tô bồi thế gian, đọa lạc đủ mọi nơi chốn. Vì vậy, tư duy cầu lìa thế gian để giải thoát. Sở dĩ quả báo trong sáu đường đủ các loại hình tướng bất đồng, nên biết đều là do nghiệp lực tạo ra. Cho nên trong mười Lực của Phật nghiệp lực rất sâu xa. Người phàm phu phần nhiều đối với nghiệp sinh khởi nghi hoặc. Vì sao? Vì hiện thấy thế gian người làm thiện gặp phải trắc trở, còn người làm ác thì sự việc suông sẻ, có nghĩa là thiện ác trong thiên hạ không phân biệt. Người nói như vậy thì không thể thông hiểu sâu sắc về nghiệp lý. Vì sao? Trong kinh dạy: Có ba loại nghiệp. Những gì là ba? Một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo. Nghiệp hiện báo là hiện tại làm thiện, tạo ác thì thân hiện tại thọ báo. Nghiệp sinh báo là đời này làm thiện, tạo ác đời sau thọ báo. Nghiệp hậu báo là trong vô lượng đời ở quá khứ làm thiện, tạo ác, hoặc ở đời này hoặc vào đời vị lai mới thọ quả báo đó. Trường hợp người vừa làm ác nhưng hiện tại có quả báo tốt, đó là do nghiệp thiện của sinh báo và hậu báo ở đời quá khứ đã chín muồi cho nên hiện tại có quả báo an vui, đâu có liên quan đến các nghiệp ác trong hiện tại mà cho là được quả báo tốt! Người làm việc thiện mà hiện tại bị khổ là do nghiệp ác sinh báo, hậu báo trong đời quá khứ đã thuần thục, nên sức căn lành hiện tại còn yếu không thể chống đỡ được. Vì vậy bị quả báo khổ, đâu có liên quan gì đến việc làm thiện trong hiện tại mà cho là gặt lấy quả báo ác! Vì sao mà biết như vậy? Hiện thấy người làm thiện trong thế gian được người khen ngợi, được người tôn trọng, cho nên biết vị lai chắc chắn sẽ gặt được quả báo an vui. Quá khứ chúng con đã có nghiệp ác như thế, cho nên chư Phật và Bồ-tát khuyên dạy gần gũi bạn lành cùng hành sám hối, vì bạn lành là người hoàn toàn lợi ích trong việc đắc đạo. Vì vậy đệ tử hôm nay chí thành quy y chư Phật:

Nam-mô Phạm Ðức Phật. Nam-mô Hoa Thiên Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Thiện Tư Nghì Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Văn Ý Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Tụ Phật. Nam-mô Kim Cang Tướng Phật. Nam-mô Cầu Lợi Phật. Nam-mô Du Hý Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Ða Thiên Phật. Nam-mô Di-lâu Tướng Phật. Nam-mô Chúng Minh Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật. Nam-mô Ðề-sa Phật. Nam-mô Châu Giác Phật. Nam-mô Ðức Tán Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Vi Lam Vương Phật. Nam-mô Phước Tạng Phật. Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật. Nam-mô Ðiện Minh Phật. Nam-mô Kim Sơn Phật. Nam-mô Sư Tử Ðức Phật. Nam-mô Thắng Tướng Phật. Nam-mô Minh Tán Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Cụ Túc Tán Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Ứng Thiên Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Phật. Nam-mô Thế Minh Phật. Nam-mô Diệu Âm Phật. Nam-mô Trì Thượng Công Ðức Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Phật. Nam-mô Bảo Tán Phật. Nam-mô Diệt Quá Phật. Nam-mô Trì Cam Lộ Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nam-mô Sơn Ðảnh Phật. Nam-mô Danh Tướng Phật. Nam-mô Pháp Tích Phật. Nam-mô Ðịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Thị Nguyện Phật. Nam-mô Bảo Chúng Phật. Nam-mô Du Bộ Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Pháp Sai Biệt Phật. Nam-mô Thượng Tôn Phật. Nam-mô Cực Cao Ðức Phật. Nam-mô Thượng Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Lạc Hý Phật. Nam-mô Long Minh Phật. Nam-mô Hoa Sơn Phật. Nam-mô Ðại Danh Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Phật. Nam-mô Long Hỷ Phật. Nam-mô Thiên Lực Phật. Nam-mô Ðức Man Phật. Nam-mô Long Thủ Phật. Nam-mô Mục Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thiện Hành Ý Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Mục Phật. Nam-mô Mục Minh Phật. Nam-mô Thật Ngữ Phật. Nam-mô Ðịnh Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Hình Phật. Nam-mô Minh Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Tướng Phật. Nam-mô Ðoạn Nghi Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Bất Hư Bộ Phật. Nam-mô Giác Ngộâ Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Sơn Chủ Vương Phật. Nam-mô Biên Kiến Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Phật. Nam-mô Bảo Thiên Phật. Nam-mô Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Mãn Ý Phật. Nam-mô Thượng Tán Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Phạm Thiên Phật. Nam-mô Hoa Căn Phật. Nam-mô Thân Sai Biệt Phật. Nam-mô Pháp Minh Phật. Nam-mô Tận Kiến Phật. Nam-mô Ðức Tịnh Phật. (Hết hai trăm hiệu Phật)

QUY MẠNG SÁM HỐI
Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chúng con chí thành cầu xin sám hối:
Ðệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay chứa ác nhiều như cát sông Hằng, tạo tội đầy cả trời đất, bỏ thân và thọ thân cũng chẳng hay biết, hoặc tạo tội vô gián buộc trói sâu dày, hoặc gây nghiệp Nhất-xiển-đề đoạn dứt căn lành, nghiệp khinh chê lời Phật dạy, hủy báng Ðại thừa, nghiệp phá hoại Tam bảo, hủy diệt chánh pháp, nghiệp chẳng tin tội phước, khởi mười điều ác, nghiệp lầm chân phản chánh, ngu si mê hoặc, nghiệp trái chống, bất hiếu song thân, nghiệp khinh thường sư trưởng, không kính trọng, nghiệp bất tín, bất nghĩa với bằng hữu, hoặc nghiệp tạo bốn trọng tội, sáu trọng tội, tám trọng tội, nghiệp chướng ngại Thánh đạo, nghiệp hủy Phật năm giới, phá tám trai giới, nghiệp khuyết phạm phần lớn năm thiên, bảy tụ, nghiệp phạm giới khinh trọng của Ưu-bà-tắc, nghiệp không thể làm thanh tịnh đúng như lời nói của giới Bồ-tát, nghiệp làm ô nhiễm phạm hạnh, phưong tiện trước sau, nghiệp biếng trễ một tháng không ăn chay sáu ngày, nghiệp không thường tu ba năm ăn chay trường, nghiệp ba ngàn oai nghi không đúng như pháp, nghiệp vi tế về tám vạn luật nghi, nghiệp chẳng tu thân giới, tâm, tuệ, nghiệp hành mười sáu loại luật nghi ác, nghiệp không cứu, không giúp, không vớt, nghiệp ôm lòng ghen ghét không độ người, nghiệp không bình đẳng trước cảnh oán thân, nghiệp đam mê năm dục không nhàm chán xa lìa, hoặc nghiệp do ăn mặc, vườn rừng, ao hồ mà sinh phóng đãng, hoặc nghiệp do tuổi trẻ phóng túng tình dục, hoặc nghiệp thiện hữu lậu hồi hướng ba cõi, chướng ngại xuất thế. Các nghiệp như thế vô lượng, vô biên, ngày nay phát lồ hướng về chư Phật, tôn Pháp, Thánh chúng trong mười phương cầu xin sám hối.
Ðệ tử chúng con nguyện nhờ phước thiện phát sinh do sám hối các nghiệp vô gián, mà đời đời kiếp kiếp diệt năm tội nghịch, trừ hoặc Nhất-xiển-đề. Các tội nặng nhẹ như thế, từ nay về sau, cho đến khi ngồi đạo tràng, thề không dám tạo, luôn luôn tu tập các pháp thiện thanh tịnh xuất thế, tinh trì giới luật, giữ gìn oai nghi, như người vượt biển với phao nổi quý giá, sáu Ðộ, bốn Ðẳng thường ưu tiên hành trì, phẩm hạnh giới, định, tuệ, càng ngày càng trong sáng, mau chóng thành tựu ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, mười Lực, Vô úy, ba niệm đại Bi của Như Lai, thường ưa diệu trí, đắc tám tự tại. Sám hối phát nguyện rồi, xin quy mạng Tam bảo.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Bảo Ðăng Phật. Nam-mô Bảo Tướng Phật. Nam-mô Thượng Danh Phật. Nam-mô Tác Danh Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Vi Lam Phật. Nam-mô Sư Tử Thân Phật. Nam-mô Minh Ý Phật. Nam-mô Năng Thắng Phật. Nam-mô Công Ðức Phẩm Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nam-mô Ðắc Thế Phật. Nam-mô Vô Biên Hạnh Phật. Nam-mô Khai Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Cấu Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Dũng Lực Phật. Nam-mô Phú Túc Phật. Nam-mô Phước Ðức Phật. Nam-mô Tùy Thời Phật. Nam-mô Công Ðức Kỉnh Phật. Nam-mô Quảng Ý Phật. Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật. Nam-mô Tài Thiên Phật. Nam-mô Tịnh Ðoạn Nghi Phật. Nam-mô Vô Lượng Trì Phật. Nam-mô Diệu Lạc Phật. Nam-mô Bất Phụ Phật. Nam-mô Vô Trú Phật. Nam-mô Ðắc-xoa-già Phật. Nam-mô Chúng Âm Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Ða Ðức Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật. Nam-mô Nghĩa Ý Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Ðoạn Ác Phật. Nam-mô Danh Ðức Phật. Nam-mô Thiện Ðiều Phật. Nam-mô Vô Nhiệt Phật. Nam-mô Hoa Ðức Phật. Nam-mô Dũng Ðức Phật. Nam-mô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Ðại Ðức Phật. Nam-mô Tịch Diệt Ý Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Vô Sở Phụ Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nam-mô Ðiện Tướng Phật. Nam-mô Cung Kỉnh Phật. Nam-mô Thành Ðức Thủ Phật. Nam-mô Trí Nhật Phật. Nam-mô Thượng Lợi Phật. Nam-mô Tu-di Ðảnh Phật. Nam-mô Trị Oán Tặc Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Ứng Tán Phật. Nam-mô Trí Thứ Phật. Nam-mô Ly Kiêu Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Thường Lạc Phật. Nam-mô Bất Thiểu Quốc Phật. Nam-mô Thiên Danh Phật. Nam-mô Thậm Lương Phật. Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật. Nam-mô Ða Công Ðức Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Lạc Thiền Phật. Nam-mô Vô Sở Thiểu Phật. Nam-mô Du Hý Phật. Nam-mô Ðức Bảo Phật. Nam-mô Ứng Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoa Thân Phật. Nam-mô Ðại Âm Thanh Phật. Nam-mô Biện Tài Tán Phật. Nam-mô Kim Cang Châu Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Châu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Ðại Vương Phật. Nam-mô Ðức Cao Ðức Phật. Nam-mô Cao Danh Phật. Nam-mô Bách Quang Phật. Nam-mô Hỷ Duyệt Phật. Nam-mô Long Bộ Phật. Nam-mô Ý Nguyện Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Diệt Dĩ Phật. Nam-mô Hỷ Vương Phật. Nam-mô Ðiều Ngự Phật. Nam-mô Hỷ Tự Tại Phật. Nam-mô Bảo Kế Phật. Nam-mô Thiện Diệt Phật. Nam-mô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Tịnh Danh Phật. (Hết ba trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chúng con quy mạng chí tâm sám hối. Ðến đây đã sám hối tướng chung của tất cả các nghiệp. Bây giờ, sẽ lần lượt sám hối từng tướng riêng. Các loại tướng hoặc chung, hoặc riêng, hoặc thô, hoặc tế, hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc nói, hoặc không nói, từ nay nguyện đều tiêu diệt.
Sám hối tướng riêng là, trước hết sám hối ba nghiệp về thân, kế đến sám hối bốn nghiệp về miệng. Ngoài ra, các chướng lần lượt cúi đầu xin sám hối. Ba nghiệp của thân: một là sát sinh. Như kinh đã dạy, lòng tha thứ có thể làm gương, chớ giết, chớ đánh đập. Loài cầm thú tuy khác nhưng việc bảo trì mạng sống và sự sợ chết thì giống nhau. Nếu truy nguyên loài chúng sinh này thì từ vô thủy đến nay hoặc có thể là cha mẹ, anh em, lục thân quyến thuộc của ta, vì nhân duyên nghiệp nên luân hồi trong sáu đường, ra sinh vào tử, đổi hình thay dạng, nên chẳng biết nhau, nay lại khởi sinh giết hại, ăn thịt họ, rất thương tổn tâm Từ. Vì vậy, Phật nói: “Nếu ăn các loài khác còn nên quán tưởng như khi đói ăn thịt con mình huống gì ăn thịt, cá.” Lại dạy: “Vì lợi giết hại chúng sinh, vì tiền nhận các loại thịt. Cả hai đều là nghiệp ác, chết đọa vào địa ngục Khiếu hô.” Cho nên biết rằng, giết hại và ăn thịt tội như biển rộng, sông sâu, lỗi nặng như núi Nhạc.
Ðệ tử chúng con từ vô thủy đến nay, không gặp bạn lành đều do nghiệp này. Vì thế kinh dạy: “Tội giết hại có thể khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ chịu khổ. Nếu tại súc sinh thì thọ thân hổ, báo, sói, lang, chim ưng, diều hâu, hoặc thọ thân rắn độc, hổ mang, bò cạp… thường ôm lòng ác, hoặc thọ thân hươu, nai, gấu… thường sợ sệt, hoặc sinh vào trong loài người bị hai quả báo: một là nhiều bệnh, hai là chết yểu. Sát sinh để ăn thịt đã có vô lượng quả báo ác như thế, vì vậy đệ tử chúng con hôm nay chí thành quy y chư Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tịch Diệt Phật. Nam-mô Ái Tướng Phật. Nam-mô Ða Thiên Phật. Nam-mô Tu-diễm-ma Phật. Nam-mô Thiên Ái Phật. Nam-mô Bảo Chúng Phật. Nam-mô Bảo Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Phần Phật. Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Thế Minh Phật. Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðức Thừa Phật. Nam-mô Giác Tưởng Phật. Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hương Tế Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Chúng Diễm Phật. Nam-mô Từ Tướng Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Kiên Khải Phật. Nam-mô Oai Ðức Mãnh Phật. Nam-mô Châu Khải Phật. Nam-mô Nhân Hiền Phật. Nam-mô Thiện Thệ Nguyệt Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam-mô Phước Oai Ðức Phật. Nam-mô Chánh Sinh Phật. Nam-mô Vô Thắng Phật. Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Bảo Danh Phật. Nam-mô Nguyệt Quán Phật. Nam-mô Sơn Quang Phật. Nam-mô Ðức Tụ Phật. Nam-mô Cúng Dường Danh Phật. Nam-mô Thí Minh Phật. Nam-mô Pháp Tán Phật. Nam-mô Ðiển Ðức Phật. Nam-mô Bảo Ngữ Phật. Nam-mô Thiện Chúng Phật. Nam-mô Thiện Giới Phật. Nam-mô Cứu Mạng Phật. Nam-mô Ðịnh Ý Phật. Nam-mô Phá Hữu Ám Phật. Nam-mô Thiện Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Quang Phật. Nam-mô Chiếu Minh Phật. Nam-mô Lợi Huệ Phật. Nam-mô Thượng Danh Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Bất Phá Luân Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Châu Luân Phật. Nam-mô Thế Sư Phật. Nam-mô Cát Thủ Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Diễm Phật. Nam-mô La-hầu Thủ Phật. Nam-mô Lạc Bồ-đề Phật. Nam-mô Ðẳng Quang Phật. Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật. Nam-mô Thế Tối Diệu Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Thập Thế Lực Phật. Nam-mô Hỷ Lực Phật. Nam-mô Ðức Thế Lực Phật. Nam-mô Ðắc Thế Phật. Nam-mô Ðại Thế Lực Phật. Nam-mô Công Ðức Tạng Phật. Nam-mô Chân Hành Phật. Nam-mô Thượng An Phật. Nam-mô Ðề-sa Phật. Nam-mô Ðại Quang Phật. Nam-mô Ðiển Minh Phật. Nam-mô Quảng Ðức Phật. Nam-mô Trân Bảo Phật. Nam-mô Phước Ðức Minh Phật. Nam-mô Tạo Khải Phật. Nam-mô Thành Thủ Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Tập Bảo Phật. Nam-mô Ðại Hải Phật. Nam-mô Trì Ðịa Phật. Nam-mô Nghĩa Ý Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Ðức Luân Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Lợi Ích Phật. Nam-mô Thế Nguyệt Phật. Nam-mô Mỹ Âm Phật. Nam-mô Phạm Tướng Phật. Nam-mô Chúng Sư Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Hạnh Phật. Nam-mô Nan Thi Phật. Nam-mô Ứng Cúng Phật. Nam-mô Minh Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðại Quang Phật. (Hết bốn trăm danh hiệu Phật).

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chúng con quy mạng chí tâm cầu xin sám hối:
Ðệ tử chúng con từ vô thủy cho đến nay, khi có tâm thức này, thường ôm lòng xấu xa độc ác, không có tâm thương yêu, hoặc nhân tham lam mà giết hại, hoặc nhân sân, nhân si và mạn mà giết hại, hoặc chế tác phương tiện ác, thề giết, nguyện giết, và dùng chú thuật giết, hoặc phá tháo ao hồ, thiêu đốt núi đồng, săn bắn, đánh bắt, hoặc nhân gió phóng hỏa giết hại tất cả các loài chim bay thú chạy. Các tội như vậy là vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành đều xin sám hối.
Lại dùng cũi nhốt, hầm sập, chĩa đâm, nỏ bắn các loài chim bay thú chạy, hoặc dùng lưới giăng câu bắt các loài dưới nước như: cá, ba ba, giải, cá sấu, tôm, hến, ốc, trai, khiến cho loài dưới nước, trên đất, trong hư không, không có nơi ẩn trốn, hoặc chăn nuôi gà, heo, trâu, bò, chó, dê, ngỗng, vịt để cung cấâp cho nhà trù, hoặc bán cho kẻ khác giết hại, khiến cho chúng kêu la thảm thiết không ngừng, lông lá rơi rụng, mai vảy hủy hoại, đầu lìa khỏi mình, xương thịt nát tan, xẻo, lóc, mổ, cắt, nướng đốt, nấu chiên, đau đớn cùng cực, giết hại loài vô tội.
Chỉ vì cái vui nhất thời, miệng được vị ngon thì rất ít, chẳng qua là vì ba tấc lưỡi mà tội báo vĩnh kiếp. Những tội như vậy vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành đều xin sám hối.
Lại từ vô thủy đến nay, hoặc phá thai, đập trứng, hoặc dùng thuốc độc đầu độc giết hại chúng sinh, đào cuốc đất đai, gieo trồng ruộng vườn, nuôi tằm luộc kén, giết hại càng nhiều; hoặc đập muỗi, ve, chà giết rận rệp, hoặc thiêu đốt quét bỏ phân nhơ, khai tháo kênh ngòi, cố tình giết hại tất cả; hoặc ăn quả hạt, hoặc dùng gạo thóc, nước rau, mà giết hại chúng sinh; hoặc đốt củi, hoặc không che đèn đuốc để côn trùng bị thiêu đốt; hoặc dùng tương dấm không xem dòi bọ; hoặc đổ nước sôi giết hại trùng kiến. Như vậy, cho đến trong bốn động tác đi đứng nằm ngồi luôn luôn làm thương tổn, giết hại các loài chúng sinh nhỏ nhiệm bay trên không, hoặc nằm dưới đất. Ðệ tử chúng con phàm phu tăm tối, không nghe không biết, hôm nay phát lồ cầu xin sám hối. Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thủy đến nay, hoặc dùng roi gậy, gông cùm, xiềng xích, đè ép, lôi kéo, đôi ném, tra khảo, đánh đập, chà đạp, giam cầm, cắt đứt cơm nước. Ðủ các phương cách làm khổ não chúng sinh, như vậy ngày nay chí thành đều xin sám hối.
Ðệ tử chúng con nhờ công sức phát sinh do sám hối tội sát sinh ấy mà đời đời kiếp kiếp được thân kim cang, thọ mạng vô cùng, lìa hẳn oán ghét, không còn tưởng giết hại, đối với tất cả chúng sinh xem như con một. Nếu thấy chúng sinh nào bị tai nạn hiểm nguy, không tiếc thân mạng, tìm cách cứu vớt, khiến được giải thoát. Sau đó nói chánh pháp vi diệu cho họ, khiến cho chúng sinh thấy hình thấy bóng, đều được an lạc, nghe danh nghe tiếng đều tiêu tan mọi sợ hãi, ai cũng kính lễ. Sám hối phát nguyện rồi, kính lễ Tam bảo:

Nam-mô Bảo Danh Phật. Nam-mô Chúng Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Danh Phật. Nam-mô Bất Hư Quang Phật. Nam-mô Thánh Thiên Phật. Nam-mô Trí Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Chúng Phật. Nam-mô Thiện Chướng Phật. Nam-mô Kiến Từ Phật. Nam-mô Hoa Quốc Phật. Nam-mô Pháp Ý Phật. Nam-mô Phong Hành Phật. Nam-mô Thiện Tư Danh Phật. Nam-mô Ða Minh Phật. Nam-mô Mật Chúng Phật. Nam-mô Công Ðức Thủ Phật. Nam-mô Lợi Ý Phật. Nam-mô Vô Cụ Phật. Nam-mô Kiên Quán Phật. Nam-mô Trụ Pháp Phật. Nam-mô Châu Túc Phật. Nam-mô Giải Thoát Ðức Phật. Nam-mô Diệu Thân Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Phổ Ðức Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Phạm Tài Phật. Nam-mô Bảo Âm Phật. Nam-mô Chánh Trí Phật. Nam-mô Lực Ðắc Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Hoa Xỉ Phật. Nam-mô Công Ðức Tạng Phật. Nam-mô Danh Bảo Phật. Nam-mô Hy Hữu Danh Phật. Nam-mô Thượng Giới Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Nhật Minh Phật. Nam-mô Phạm Thọ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thiên Phật. Nam-mô Lạc Trí Phật. Nam-mô Bảo Thiên Phật. Nam-mô Châu Tạng Phật. Nam-mô Ðức Lưu Bố Phật. Nam-mô Trí Vương Phật. Nam-mô Vô Phược Phật. Nam-mô Kiên Pháp Phật. Nam-mô Thiên Ðức Phật. Nam-mô Phạm Mâu-ni Phật. Nam-mô An Tường Hành Phật. Nam-mô Cần Tinh Tấn Phật. Nam-mô Kiên Mi Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Ðảm Bặc Hoa Phật. Nam-mô Thiện Chúng Phật. Nam-mô Ðế Tràng Phật. Nam-mô Ðại Ái Phật. Nam-mô Tu Mạn Sắc Phật. Nam-mô Chúng Diệu Phật. Nam-mô Khả Lạc Phật. Nam-mô Thế Lực Hành Phật. Nam-mô Thiện Ðịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Ngưu Vương Phật. Nam-mô Diệu Tý Phật. Nam-mô Ðại Xa Phật. Nam-mô Mãn Nguyện Phật. Nam-mô Bảo Âm Phật. Nam-mô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Phú Quý Phật. Nam-mô Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Ðức Quang Phật. Nam-mô Tịnh Mục Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Tịnh Ý Phật. Nam-mô Tri Thứ Ðệ Phật. Nam-mô Mãnh Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Diệu Phật. Nam-mô Tịnh Tạng Phật. Nam-mô Phân Biệt Oai Phật. Nam-mô Vô Tổn Phật. Nam-mô Mật Khẩu Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Trì Minh Phật. Nam-mô Thiện Tịch Hành Phật. Nam-mô Bất Ðộng Phật. Nam-mô Ðại Thỉnh Phật. Nam-mô Ðức Pháp Phật. Nam-mô Nghiêm Ðộ Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Cao Xuất Phật. Nam-mô Diễm Xí Phật. Nam-mô Hoa Ðức Phật. Nam-mô Bảo Nghiêm Phật. Nam-mô Thượng Thiện Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Lợi Tuệ Phật. (Hết năm trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chúng con quy mạng chí tâm sám hối.
Kế đến là sám hối tội trộm cắp. Trong kinh dạy, nếu vật của người thì người giữ gìn. Ðối với những vật đó, một ngọn cỏ, một lá cây, người không cho thì không lấy, huống chi là trộm cắp. Chúng sinh chỉ thấy cái lợi trước mắt nên dùng đủ mọi cách bất chính để lấy đến nỗi khiến cho đời vị lai thọ quả báo tai ương. Vì vậy kinh dạy: Tội trộm cắp khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ thọ khổ. Hoặc tại súc sinh thì thọ thân trâu, ngựa, lừa, la, lạc đà… đem sức máu thịt của thân để đền trả nợ tiền kiếp cho người khác. Hoặc sinh trong loài người thì làm nô tỳ cho kẻ khác, y phục không đủ che thân, cơm không đủ nuôi mạng, bần cùng khốn khổ thật chẳng nên người. Trộm cướp đã có quả báo khổ đau như thế, vì vậy đệ tử chúng con chí thành quy y chư Phật.

Nam-mô Hải Ðức Phật. Nam-mô Phạm Tướng Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Ða Diễm Phật. Nam-mô Vi Lam Vương Phật. Nam-mô Trí Xưng Phật. Nam-mô Giác Tưởng Phật. Nam-mô Công Ðức Quang Phật. Nam-mô Thanh Lưu Bố Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thiện Thành Vương Phật. Nam-mô Ðăng Vương Phật. Nam-mô Ðiện Quang Phật. Nam-mô Quang Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Cụ Túc Tán Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Thân Ðoan Nghiêm Phật. Nam-mô Tịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Oai Mãnh Quân Phật. Nam-mô Phước Oai Ðức Phật. Nam-mô Lực Hành Phật. Nam-mô La-hầu Thiên Phật. Nam-mô Trí Tụ Phật. Nam-mô Ðiều Ngự Phật. Nam-mô Như Vương Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô La-hầu-la Phật. Nam-mô Ðại Dược Phật. Nam-mô Túc Vương Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Ðức Thủ Phật. Nam-mô Ðắc-xoa-già Phật. Nam-mô Lưu Bố Vương Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Pháp Tạng Phật. Nam-mô Diệu Ý Phật. Nam-mô Ðức Chủ Phật. Nam-mô Kim Cang Chúng Phật. Nam-mô Tuệ Ðảnh Phật. Nam-mô Thiện Trú Phật. Nam-mô Ý Hành Phật. Nam-mô Phạm Âm Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Lôi Âm Phật. Nam-mô Thông Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Âm Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Phạm Vương Phật. Nam-mô Ngưu Vương Phật. Nam-mô Lê-đà-mục Phật. Nam-mô Long Ðức Phật. Nam-mô Thật Tướng Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Một Âm Phật. Nam-mô Hoa Ðức Phật. Nam-mô Âm Ðức Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Từ Phật. Nam-mô Dũng Trí Phật. Nam-mô Hoa Tích Phật. Nam-mô Hoa Khai Phật. Nam-mô Lực Hành Phật. Nam-mô Ðức Tích Phật. Nam-mô Thượng Hình Sắc Phật. Nam-mô Minh Diệu Phật. Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật. Nam-mô Oai Ðức Vương Phật. Nam-mô Bồ-đề Vương Phật. Nam-mô Vô Tận Phật. Nam-mô Bồ-đề Nhãn Phật. Nam-mô Thân Sung Mãn Phật. Nam-mô Huệ Quốc Phật. Nam-mô Tối Thượng Phật. Nam-mô Thanh Lương Chiếu Phật. Nam-mô Tuệ Ðức Phật. Nam-mô Diệu Âm Thanh Phật. Nam-mô Ðạo Sư Phật. Nam-mô Vô Phá Tạng Phật. Nam-mô Thượng Thí Phật. Nam-mô Ðại Tôn Phật. Nam-mô Trí Thế Phật. Nam-mô Ðại Diễm Phật. Nam-mô Ðế Vương Phật. Nam-mô Chế Lực Phật. Nam-mô Oai Ðức Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Danh Văn Phật. Nam-mô Ðoan Nghiêm Phật. Nam-mô Vô Trần Cấu Phật. Nam-mô Oai Nghi Phật. Nam-mô Sư Tử Quân Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Danh Thanh Phật. Nam-mô Thù Thắng Phật. Nam-mô Ðại Tạng Phật. Nam-mô Phước Ðức Quang Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Ðăng Vương Phật. (Hết sáu trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chúng con quy mạng chí tâm sám hối.
Ðệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay hoặc trộm của cải báu vật của người khác, dùng dao nhọn cưỡng đoạt, hoặc dùng sức tự thân bức bách mà lấy, hoặc dựa vào công quyền, hoặc nhờ thế lực, hoặc dùng gông to, cùm lớn ép uổng người lương thiện, buôn gian, bán lận, tra khảo, đánh đập, làm cho kẻ ngay thành gian, vì vậy thân rơi vào lưới pháp luật; hoặc dối gạt lấy của người khác, hao công lợi tư, hao tư lợi công, hao kia lợi đây, hao đây lợi kia, bớt kẻ khác thêm cho mình, miệng tâm keo kiệt; hoặc trốn thuế quan ải, thuế công, trốn nghĩa vụ. Những tội như vậy vô lượng vô biên, hôm nay đều xin sám hối. Hoặc là vật của Phật, Pháp, Tăng, hoặc vật của Tăng bốn phương, hoặc trộm lấy, dùng nhầm, ỷ thế không trả lại, hoặc mượn hoặc vay của người, hoặc đổi chác rồi quên luôn; hoặc sử dụng lẫn lộn của Tam bảo, hoặc tùy tiện dùng vật của Tăng chúng như thóc, gạo, củi, đậu, muối, tương, dấm, rau, quả, hạt, tiền, tre, cây, phướn, lọng, lụa, hương hoa, dầu, đèn… hoặc một mình dùng, hoặc cùng người khác dùng; hoặc lấy bớt hoa quả cúng Phật, dùng tràng hạt của Tăng, lấy của Tam bảo để làm lợi riêng cho mình. Những tội lỗi như thế vô lượng, vô biên, nay con chí thành cầu xin sám hối.
Lại từ vô thủy đến nay, hoặc tiếp đãi bạn bè, sư Tăng đồng học, cha mẹ, anh em, quyến thuộc cùng sống với nhau nhưng lại lừa dối nhau trong vô số nhu cầu; hoặc đối với hàng xóm láng giềng, thì dời rào, mở tường, xâm lấn nhà của người khác, làm biến đổi hình dạng, chiếm cứ ruộng vườn, nhân việc công mà lợi dụng cho việc tư, đoạt quán xá và ruộng đồng của người. Những tội lỗi như thế vô lượng, vô biên, nay con chí thành cầu xin sám hối.
Lại từ vô thủy đến nay, hoặc công thành phá ấp, đốt xóm, phá rào, bắt bán người lương thiện, dụ dỗ nô tỳ của người khác; hoặc ép uổng kẻ vô tội, khiến họ thân tan, máu chảy, bị gông cùm, xiềng xích, gia nghiệp tan tành, cốt nhục xa lìa, phân ly đôi ngã, sinh tử biệt ly. Những tội như thế vô lượng, vô biên, nay con chí thành đều xin sám hối.
Lại từ vô thủy đến nay, hoặc buôn bán nhiều hàng hóa, quán xá kinh doanh, đấu nhỏ, cân thiếu, cắt bớt thước tấc, cắt xén cân lượng, đo lường dối trá, bảo xấu là tốt, trăm bề dối gạt, mưu cầu chút lợi.
Những tội như thế vô lượng, vô biên, nay con chí thành đều xin sám hối.
Lại từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc đục vách, khoét tường, chận đường cướp giật, quỵt nợ, phụ tình, mặt trái với lòng, hoặc xâm đoạt vật của bốn loài quỷ thần, cầm thú, hoặc cậy nhờ thầy bói lấy của cải vật báu của người. Như vậy cho đến dùng lợi cầu lợi, cầu ác, cầu nhiều, không chán, không đủ. Những tội như thế vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành đều xin sám hối.
Ðệ tử chúng con nguyện nhờ công đức phát sinh do sự sám hối về tội trộm cắp này mà đời đời kiếp kiếp, được báu như ý, dồi dào bảy báu, y phục tuyệt diệu, trăm vị cam lộ, đủ thứ thuốc thang, tùy ý cần dùng, vừa nghĩ liền có, tất cả chúng sinh đều không có ý tưởng trộm cắp, tất cả đều biết đủ, ít ham muốn, không mê, không nhiễm, thường ưa bố thí, hành đạo cứu tế, đầu mắt não tủy xem như nước dãi, và hồi hướng Bố thí Ba-la-mật đầy đủ.
Sám hối, phát nguyện rồi, quy mạng Tam bảo:

Nam-mô Trí Ðảnh Phật. Nam-mô Thượng Thiên Phật. Nam-mô Ðịa Vương Phật. Nam-mô Chí Giải Thoát Phật. Nam-mô Kim Kế Phật. Nam-mô La-hầu Nhật Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam-mô Mâu-ni Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Kim Tế Phật. Nam-mô Công Ðức Vương Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Ðức Tý Phật. Nam-mô Ương-già-đà Phật. Nam-mô Mỹ Diệu Tuệ Phật. Nam-mô Vi Ý Phật. Nam-mô Chư Oai Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Phát Phật. Nam-mô Giải Thoát Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Tạng Phật. Nam-mô Trí Tụ Phật. Nam-mô Oai Tướng Phật. Nam-mô Ðoạn Lưu Phật. Nam-mô Vô Ngại Tán Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Thiện Âm Phật. Nam-mô Sơn Vương Tướng Phật. Nam-mô Pháp Ðảnh Phật. Nam-mô Giải Thoát Ðức Phật. Nam-mô Thiện Ðoan Nghiêm Phật. Nam-mô Cát Thân Phật. Nam-mô Ái Ngữ Phật. Nam-mô Sư Tử Lợi Phật. Nam-mô Hòa-lâu-na Phật. Nam-mô Sư Tử Pháp Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Ái Lạc Phật. Nam-mô Tán Bất Ðộng Phật. Nam-mô Chúng Minh Vương Phật. Nam-mô Giác Ngộ Phật. Nam-mô Diệu Minh Phật. Nam-mô Ý Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Quang Chiếu Phật. Nam-mô Hương Ðức Phật. Nam-mô Linh Hỷ Phật. Nam-mô Bất Hư Hành Phật. Nam-mô Diệt Nhuế Phật. Nam-mô Thượng Sắc Phật. Nam-mô Thiện Bộ Phật. Nam-mô Ðại Âm Tán Phật. Nam-mô Tịnh Nguyện Phật. Nam-mô Nhật Thiên Phật. Nam-mô Lạc Tuệ Phật. Nam-mô Nhiếp Thân Phật. Nam-mô Oai Ðức Thế Phật. Nam-mô Sát-lợi Phật. Nam-mô Ðức Thừa Phật. Nam-mô Thượng Kim Phật. Nam-mô Giải Thoát Kế Phật. Nam-mô Lạc Pháp Phật. Nam-mô Trụ Hành Phật. Nam-mô Xả Kiêu Mạn Phật. Nam-mô Trí Tạng Phật. Nam-mô Phạm Hạnh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Vô Ưa Danh Phật. Nam-mô Ðoan Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Tướng Quốc Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Vô Biên Ðức Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Tần-đầu-ma Phật. Nam-mô Trí Phú Phật. Nam-mô Phạm Tài Phật. Nam-mô Bảo Thủ Phật. Nam-mô Tịnh Căn Phật. Nam-mô Cụ Túc Luận Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Ðề-sa Phật. Nam-mô Hữu Nguyệt Phật. Nam-mô Xuất Nê Phật. Nam-mô Ðắc Trí Phật. Nam-mô Thượng Cát Phật. Nam-mô Tán-la Phật. Nam-mô Pháp Lạc Phật. Nam-mô Cầu Thắng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Thánh Phật. Nam-mô Võng Quang Phật. Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật. Nam-mô Danh Văn Phật. Nam-mô Lợi Tịch Phật. Nam-mô Giáo Hóa Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Chúng Ðức Thượng Minh Phật. Nam-mô Bảo Ðức Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. (Hết bảy trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chúng con chí thành quy mạng sám hối.
Kế đến sám hối tội tham ái. Trong kinh Phật dạy, chỉ vì tham dục mà bị nhốt trong ngục ngu si, chìm đắm trong sông sinh tử không thể ra được. Tất cả chúng sinh do nhân duyên năm dục mà từ xưa đến nay lưu chuyển nơi sinh tử. Mỗi một chúng sinh trong mỗi kiếp, xương cốt chồng chất như núi Tỳ-phú-la ở thành Vương xá, sữa mẹ đã uống như nước bốn biển, máu trong thân đã chảy còn hơn thế nữa, lệ khóc khi lục thân, cha mẹ, anh em, quyến thuộc qua đời như nước bốn biển.
Vì vậy có câu: “Có ái thì sinh, ái hết thì diệt.” Cho nên biết rằng gốc của việc sinh tử là ái. Vì vậy, kinh dạy tội dâm dục có thể khiến cho chúng sinh chịu khổ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu sinh làm người thì vợ không trinh lương, có quyến thuộc không vừa ý. Dâm dục có những quả báo ác như thế nên đệ tử chúng con hôm nay chí thành quy y chư Phật:

Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Cam Lộ Minh Phật. Nam-mô Diệu Ý Phật. Nam-mô Ðại Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Phật. Nam-mô Lạc Trí Phật. Nam-mô Sơn Vương Phật. Nam-mô Tịch Diệt Phật. Nam-mô Ðức Tụ Lực Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Diệu Âm Thanh Phật. Nam-mô Diệu Hoa Phật. Nam-mô Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Công Ðức Oai Tụ Phật. Nam-mô Trí Vô Ðẳng Phật. Nam-mô Cam Lộ Âm Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Lợi Tuệ Phật. Nam-mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật. Nam-mô Thắng Âm Phật. Nam-mô Lê-đà Hành Phật. Nam-mô Thiện Nghĩa Phật. Nam-mô Vô Quá Phật. Nam-mô Hành Thiện Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Thiện Tế Phật. Nam-mô Chúng Vương Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Lạc Tri Phật. Nam-mô Biện Tài Nhật Phật. Nam-mô Danh Văn Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Thượng Ý Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Ðại Kiến Phật. Nam-mô Phạm Âm Phật. Nam-mô Thiện Âm Phật. Nam-mô Huệ Tế Phật. Nam-mô Vô Ðẳng Âm Phật. Nam-mô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Bồ-đề Ý Phật. Nam-mô Thọ Vương Phật. Nam-mô Bàn Ðà Âm Phật. Nam-mô Phước Ðức Lực Phật. Nam-mô Thế Ðức Phật. Nam-mô Thánh Ái Phật. Nam-mô Thế Hành Phật. Nam-mô Hổ Phách Phật. Nam-mô Lôi Âm Vân Phật. Nam-mô Thiện Ái Mục Phật. Nam-mô Thiện Trí Phật. Nam-mô Cụ Túc Phật. Nam-mô Ðức Tích Phật. Nam-mô Ðại Âm Phật. Nam-mô Pháp Tướng Phật. Nam-mô Trí Âm Phật. Nam-mô Hư Không Phật. Nam-mô Từ Âm Phật. Nam-mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật. Nam-mô Công Ðức Quang Phật. Nam-mô Thánh Vương Phật. Nam-mô Chúng Ý Phật. Nam-mô Biện Tài Luận Phật. Nam-mô Thiện Tịch Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Nhật Danh Phật. Nam-mô Công Ðức Tập Phật. Nam-mô Hoa Ðức Tướng Phật. Nam-mô Biện Tài Quốc Phật. Nam-mô Bảo Thí Phật. Nam-mô Ái Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Cao Phật. Nam-mô Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Ðẳng Ðịnh Phật. Nam-mô Bất Hoại Phật. Nam-mô Diệt Cấu Phật. Nam-mô Bất Thất Phương Phật. Nam-mô Vô Nhiêu Phật. Nam-mô Diệu Diện Phật. Nam-mô Trí Chế Trụ Phật. Nam-mô Pháp Sư Vương Phật. Nam-mô Ðại Thiên Phật. Nam-mô Thân Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Thế Cúng Dường Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Tam Thế Cúng Dường Phật. Nam-mô Ứng Nhật Tạng Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Thượng Trí Nhân Phật. Nam-mô Chân Kế Phật. Nam-mô Tín Cam Lộ Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. (Hết tám trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chúng con chí tâm quy mạng sám hối.
Ðệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc thông dâm thê thiếp người, hoặc cưỡng đoạt phụ nữ, xâm phạm trinh tiết, làm ô Tỳ-kheo-ni, phá phạm hạnh người, cưỡng ép vô đạo, tâm nhiễm nhìn tà, nói năng cười cợt; lại làm nhục gia môn, ô danh hiền thiện; hoặc lại đối với năm loại người nam, khởi hạnh bất tịnh. Những tội như thế vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành cầu xin sám hối.
Lại từ vô thủy đến nay, hoặc mắt bị sắc mê hoặc, ái nhiễm các loại trang sức báu như ngọc đen, vàng, hồng, xanh, đỏ, tía; hoặc chấp lấy tướng cao, thấp, đen, trắng của nam, nữ mà khởi tưởng phi pháp; tai thích nghe tiếng xướng ca, âm nhạc như cung, thương, huyền, quản, hoặc chấp thủ tướng của tiếng khóc cười, nói năng của nam, nữ mà khởi tưởng phi pháp; hoặc mũi ngửi mùi hương thơm, mùi xạ hương, mùi lan, mùi uất kim, mùi tô hợp mà khởi tưởng phi pháp; hoặc lưỡi nếm vị ngon, ngọt, béo của máu thịt chúng sinh để nuôi lớn bốn đại, tăng thêm gốc khổ mà khởi tưởng phi pháp; hoặc ưa thích hoa hòe, thêu thùa, lụa là đẹp đẽ, tất cả loại y phục mỹ lệ, bảy báu, trơn láng mịn màng mà khởi tưởng phi pháp; hoặc ý nhiều loạn tưởng hướng về điều sai trái. Có sáu tưởng này tạo tội rất nặng. Những tội như thế vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn Pháp, Thánh chúng đều xin sám hối.
Ðệ tử chúng con nguyện nhờ công đức phát sinh do sám hối tội lỗi dâm dục, đời đời kiếp kiếp tự nhiên hóa sinh, không do bào thai, thanh tịnh trong sáng, tướng tốt sáng ngời, sáu căn thông lợi lanh lẹ, phân minh, hiểu rõ tham ái giống như gông cùm xiềng xích. Quán sáu trần như huyễn, như hóa, đối với cảnh năm dục quyết định xa lìa, cho đến trong mộng cũng không khởi tưởng tà. Các duyên trong ngoài hoàn toàn không thể động. Nguyện đem công đức sám hối về nhãn căn, xin cho mắt này thấu rõ Pháp thân thanh tịnh bất nhị của chư Phật, Bồ-tát trong mười phương. Nguyện đem công đức sám hối nhĩ căn, xin cho lỗ tai này nghe rõ chánh pháp, của chư Phật Hiền thánh trong mười phương đã nói, làm đúng theo lời dạy. Nguyện đem công đức sám hối tỷ căn, xin cho lỗ mũi thường nghe được mùi hương Hương tích nhập nơi pháp vị, xả bỏ ô uế bất tịnh của sinh tử. Nguyện đem công đức sám hối thiệt căn, xin cho lưỡi này thường được nếm món ăn thiền duyệt pháp hỷ, không tham vị máu thịt của chúng sinh.
Nguyện đem công đức sám hối thân căn, xin cho thân này mặc áo Như Lai, mang giáp nhẫn nhục, nằm giường vô úy, ngồi tòa bốn Thiền.
Nguyện đem công đức sám hối ý căn, xin cho ý này thành tựu mười tưởng, thấu suốt năm minh, quán sâu hai đế, thông lý bình đẳng, từ tuệ phương tiện khởi mười diệu hạnh, vào dòng nước pháp, niệm niệm thêm sáng, hiển phát đại vô sinh nhẫn của Như Lai.
Phát nguyện rồi quy mạng Tam bảo.

Nam-mô Bảo Kiên Minh Phật. Nam-mô Lê-đà Bộ Phật. Nam-mô Tùy Mục Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Minh Lực Phật. Nam-mô Công Ðức Tụ Phật. Nam-mô Cụ Túc Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Hành Phật. Nam-mô Cao Xuất Phật. Nam-mô Hoa Thí Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Ái Trí Phật. Nam-mô Bàn-đà Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Hư Hành Phật. Nam-mô Sinh Pháp Phật. Nam-mô Tướng Minh Phật. Nam-mô Tư Duy Lạc Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Tri Ðạo Lý Phật. Nam-mô Ða Văn Hải Phật. Nam-mô Trì Hoa Phật. Nam-mô Bất Tùy Thế Phật. Nam-mô Hỷ Chúng Phật. Nam-mô Khổng Tước Âm Phật. Nam-mô Bất Thoái Một Phật. Nam-mô Ðoạn Hữu Ái Cấu Phật. Nam-mô Oai Nghi Tế Phật. Nam-mô Chư Thiên Lưu Bố Phật. Nam-mô Bảo Bộ Phật. Nam-mô Hoa Thủ Phật. Nam-mô Oai Ðức Phật. Nam-mô Phá Oán Tặc Phật. Nam-mô Phú Ða Văn Phật. Nam-mô Diệu Quốc Phật. Nam-mô Hoa Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Trí Phật. Nam-mô Nguyệt Xuất Phật. Nam-mô Diệt Ám Phật. Nam-mô Vô Ðộng Phật. Nam-mô Thứ Ðệ Hành Phật. Nam-mô Âm Thanh Trị Phật. Nam-mô Phước Ðức Ðăng Phật. Nam-mô Kiều-đàm Phật. Nam-mô Thế Lực Phật. Nam-mô Thân Tâm Trụ Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Giác Ý Hoa Phật. Nam-mô Thượng Cát Phật. Nam-mô Thiện Oai Ðức Phật. Nam-mô Trí Lực Ðức Phật. Nam-mô Thiện Ðăng Phật. Nam-mô Kiên Hành Phật. Nam-mô Thiên Âm Phật. Nam-mô Lạc An Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Giới Minh Phật. Nam-mô Trụ Giới Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Kiên Xuất Phật. Nam-mô An-xà-na Phật. Nam-mô Tăng Ích Phật. Nam-mô Hương Minh Phật. Nam-mô Vi Lam Minh Phật. Nam-mô Niệm Vương Phật. Nam-mô Mật Bát Phật. Nam-mô Vô Ngại Tướng Phật. Nam-mô Chí Diệu Ðạo Phật. Nam-mô Tín Giới Phật. Nam-mô Lạc Bảo Phật. Nam-mô Minh Pháp Phật. Nam-mô Cụ Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðại Từ Phật. Nam-mô Thượng Từ Phật. Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật. Nam-mô Cam Lộ Vương Phật. Nam-mô Di-lâu Minh Phật. Nam-mô Thánh Tán Phật. Nam-mô Quảng Chiếu Phật. Nam-mô Oai Ðức Phật. Nam-mô Kiến Minh Phật. Nam-mô Thiện Hành Báo Phật. Nam-mô Thiện Hỷ Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Bảo Minh Phật. Nam-mô Oai Nghi Phật. Nam-mô Lạc Phước Ðức Phật. Nam-mô Công Ðức Hải Phật. Nam-mô Tận Tướng Phật. Nam-mô Ðoạn Ma Phật. Nam-mô Tận Ma Phật. Nam-mô Quá Suy Ðạo Phật. Nam-mô Bất Hoài Ý Phật. Nam-mô Thủy Sinh Phật. Nam-mô Tịnh Ma Phật. Nam-mô Chúng Thượng Vương Phật. Nam-mô Ái Minh Phật. Nam-mô Phước Ðăng Phật. Nam-mô Bồ-đề Tướng Phật. Nam-mô Trí Âm Phật. (Hết chín trăm hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chúng con chí tâm quy mạng sám hối. Ðã sám hối các nghiệp chướng xong, kế đến sám hối tất cả các chướng trong Phật, Pháp, Tăng.
Trong kinh Phật nói: Thân người khó được, pháp Phật khó nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó sinh, sáu căn khó đủ, bạn lành khó có. Nhưng nay, trước đã từng gieo trồng căn lành, được thọ thân người, sáu căn đầy đủ, lại gặp bạn lành, được nghe chánh pháp. Ở khoảng trung gian không hết lòng tinh tấn, nên e sợ vị lai sẽ chìm đắm lâu dài nơi vạn khổ, không hẹn ra khỏi. Vì vậy ngày nay hết sức hổ thẹn, đều xin sám hối.
Lại từ vô thủy đến nay, luôn bị vô minh che tâm, phiền não chướng ý, thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính, khinh miệt chúng Tăng, tàn hại bạn lành, phá tháp đập chùa, thiêu đốt hình tượng, làm Phật chảy máu. Hoặc mình ở nhà đẹp, để tôn tượng nơi tồi tàn, làm cho khói un, nắng táp, sương rơi, bụi bám, chim chuột đục khoét, cùng ở cùng ngủ không từng lễ kính. Hoặc thân tượng trần trụi, không ai trang hoàng, hoặc che đèn đuốc, hoặc đóng cửa chùa, che hào quang Phật. Những tội như thế, ngày nay đều xin sám hối.
Lại từ vô thủy đến nay, hoặc đối với pháp kinh, dùng tay bất tịnh cầm nắm, hoặc bỏ trong rương trùng cắn hư nát, đầu gáy rời rạc, bộ loại lộn mất, hoặc khâu chỗ thiếu sót, nhầm chỉ mục bị hư rách, tự không thể tu bổ, không chịu lưu truyền. Những tội như vậy vô lượng, vô biên. Vì vậy, đệ tử hôm nay chí thành quy y chư Phật.

Nam-mô Thiện Diệt Phật. Nam-mô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Trí Hỷ Phật. Nam-mô Thần Tướng Phật. Nam-mô Như Chúng Vương Phật. Nam-mô Trì Tướng Phật. Nam-mô Ái Nhật Phật. Nam-mô La hầu Nguyệt Phật. Nam-mô Hoa Minh Phật. Nam-mô Dược Sư Thượng Phật. Nam-mô Trì Thế Lực Phật. Nam-mô Phước Ðức Minh Phật. Nam-mô Hỷ Minh Phật. Nam-mô Hảo Âm Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Phạm Âm Phật. Nam-mô Thiện Nghiệp Phật. Nam-mô Âm Vô Thố Phật. Nam-mô Ðại Thí Phật. Nam-mô Danh Tán Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Ðức Lưu Bố Phật. Nam-mô Chúng Tướng Phật. Nam-mô Ðức Thọ Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Biên Biện Tướng Phật. Nam-mô Diệt Si Phật. Nam-mô Biện Ý Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Lê-đà Pháp Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Ðộ Ưu Phật. Nam-mô Lạc An Phật. Nam-mô Thế Ý Phật. Nam-mô Ái Thân Phật. Nam-mô Diệu Túc Phật. Nam-mô Ưu-bát-la Phật. Nam-mô Hoa Anh Phật. Nam-mô Vô Biện Quang Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Ðức Tinh Tấn Phật. Nam-mô Chân Thật Phật. Nam-mô Thiên Chủ Phật. Nam-mô Lạc Cao Âm Phật. Nam-mô Tín Tịnh Phật. Nam-mô Bà-kỳ-la-đà Phật. Nam-mô Phước Ðức Âm Phật. Nam-mô Diễm Xí Phật. Nam-mô Vô Biên Ðức Phật. Nam-mô Bất Ðộng Phật. Nam-mô Tín Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tụ Thành Phật. Nam-mô Sư Tử Du Phật. Nam-mô Hạnh Minh Phật. Nam-mô Long Âm Phật. Nam-mô Trì Luân Phật. Nam-mô Tài Thành Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Pháp Danh Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Danh Phật. Nam-mô Vân Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Ðạo Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Hư Không Âm Phật. Nam-mô Hư Không Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Châu Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Tài Phật. Nam-mô Ðăng Diễm Phật. Nam-mô Bảo Âm Thanh Phật. Nam-mô Nhân Chủ Vương Phật. Nam-mô La hầu Thủ Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Bảo Danh Văn Phật. Nam-mô Ðắc Lợi Phật. Nam-mô Biến Kiến Phật. Nam-mô Thế Hoa Phật. Nam-mô Cao Ðảnh Phật. Nam-mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật. Nam-mô Sai Biệt Tri Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Nha Phật. Nam-mô Lê-đà Bộ Phật. Nam-mô Phước Ðức Phật. Nam-mô Pháp Ðăng Cái Phật. Nam-mô Mục-kiền-liên Phật. Nam-mô Vô Ưu Quốc Phật. Nam-mô Ý Tư Duy Phật. Nam-mô Lạc Bồ-đề Phật. Nam-mô Pháp Thiên Kỉnh Phật. Nam-mô Ðoạn Thế Lực Phật. Nam-mô Cực Thế Lực Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Kiên Âm Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Diệu Nghĩa Phật. Nam-mô Thọ Tịnh Phật. Nam-mô Tàm Quý Nhan Phật. Nam-mô Diệu Kế Phật. Nam-mô Dục Lạc Phật. Nam-mô Lâu Chí Phật. (Hết một ngàn hiệu Phật)

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Tam Thế Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật.
Ðệ tử chúng con chí tâm quy mạng sám hối.
Ðệ tử chúng con từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, trong khoảng trung gian, theo tâm tạo tội, theo ý gây lỗi, việc làm trái nghịch, nhiều điều sai phạm, đi đường ba chướng, vào rừng tám tà, lên đài phiền não, thăng điện vô minh, khiến cho ao thiền khô cạn, chẳng nở được hoa sen trí tuệ, cây giới tàn suy, chẳng sinh hoa lá Tam-muội.
Tuổi trẻ phóng dật tạo tội vô lượng, vô biên, vô minh che tâm tạo tội chẳng ít, mười ác năm nghịch số như cát bụi, tội lỗi của ba nghiệp, sáu căn thật khó nói hết, do tội chướng này, tai ương lụy đến thân sau.
Nghiệp báo đời sau sẽ đọa vào địa ngục. Khi ấy quỷ đầu trâu gầm rống, dẫn đến núi đao, ngục tốt chau mày xua đến rừng kiếm, một ngày một đêm trải qua vạn lần sống chết, thịt nát trong chảo nước sôi, xương tan bên trụ đồng đỏ. Loài chim mỏ sắt mổ gắp con ngươi, chó đồng răng nhọn ngoạm lấy thân đầu, băng lạnh than hồng, nấu chiên nướng đốt, cối giã đá mài, lưỡi cày, cưa dứt. Những nỗi khổ như vậy vô lượng, vô biên không thể kể đủ, không thể nói hết. Ðệ tử chúng con, nay ở trước Phật, Pháp, Tăng nơi mười phương có bao nhiêu tội chướng đều phơi bày hết, thành tâm sám hối. Những tội đã tạo hoàn toàn nhờ sám hối mà tiêu diệt. Những tội chưa tạo thì từ nay về sau quyết chẳng dám tạo. Sám hối phát nguyện rồi, quy mạng lễ Tam bảo.
Trong Hiền kiếp này, chư Phật xuất thế, danh hiệu như thế. Nếu ai nghe một ngàn danh hiệu Phật này thì không sợ lầm lẫn, quyết chứng đắc Niết-bàn. Các người có trí nghe danh hiệu Phật thì nên nhất tâm chớ theo phóng dật, siêng hành tinh tấn. Nếu đánh mất duyên này lại bị đọa vào nẻo ác, chịu các khổ não. An trú trì giới, tùy thuận đa văn, thường ưa viễn ly, đầy đủ nhẫn sâu, người ấy có thể gặp gỡ ngàn Phật. Nếu ai trì tụng danh hiệu ngàn Phật thì diệt được các tội dồn lại trong vô lượng vô số kiếp, chắc chắn chứng đắc trí tuệ vô ngại, thần thông Tam-muội và các pháp môn, các Ðà-la-ni, tất cả kinh sách và đủ loại trí tuệ, tùy nghi thuyết pháp, chớ sinh khi dối, lìa khỏi lợi danh, chớ ôm lòng ganh ghét, hành sáu hòa kỉnh, hành giả như vậy, chóng đắc pháp Tam-muội.

Xem (1963)