» » Đạo Luật S 219 Hành Trình Tìm Tự Do

Đạo Luật S 219 Hành Trình Tìm Tự Do

Thông Bạch của Hòa Thượng Trưởng Lão, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới về Đạo Luật S 219 Hành Trình Tìm Tự Do do Quốc Hội Canada vừa mới ban hành.

Cung kính
Ban Thư Ký VPTT

VT1812ThongBach-veS219
NoiDungDaoLuat-S-219

 

Xem (284)