Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 1, Phẩm 1. Phân Biệt Các Giới [Phần 1]

SỐ 1558 LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Bản dịch Hán A-tỳ-đạt-ma-câu-xá … >>>

Sớ Điệp Công Văn

SỚ – ĐIỆP – TRẠNG – Các loại VĂN khác. Trong phần SỚ gồm có sớ dành cho cầu an, … >>>

Cầu Siêu (cập nhật)

NGHI THỨC CẦU SIÊU(Tụng Kinh A Di Đà) NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn … >>>

Du Già Sư Địa Luận

Du Già Sư Địa Luận [瑜伽師地論] thuộc Bộ Du Già, tập T30, kinh số 1579, tổng cộng 100 quyển. Bồ Tát … >>>

Bản và Tích

Giáo lý nhất thừa của Phật pháp được coi là cứu cánh pháp hay chân thật pháp, ngoài ra đều … >>>

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân do Dịch giả Thích Chính Tiến – Thích Quảng Độ dịch từ bản … >>>