Home » Tàng Kinh Các » Khái Luận Tịnh Độ Giáo

Khái Luận Tịnh Độ Giáo

Mục Tàng Kinh Các
Sakura at Kitain Temple
Xem Nội Dung Tác Phẩm!

MOCHIZUKI SHINKO
THÍCH ẤN HẢI dịch Hán
THÍCH NHUẬN ĐẠT dịch Việt
KHÁI LUẬN TỊNH ĐỘ GIÁO

Lời Giới Thiệu.
Lời Người Dịch.
Sơ LượcTiểu Sử Tác Giả Mochizuki Shinko.
Sơ Lược Tiểu Sử Pháp Sư Thích Ẩn Hải.
Tựa Của Pháp Sư Nhân Tuấn.
Lời Tựa Tác Giả Mochizuki Shinko.

Chương 1. Lời Tựa.
Tiết 1: Tinh Hoa Của Phật Giáo Đại Thừa.
Tiết 2: Sự Thành Lập Kinh Điển.
Tiết 3: Sự Xuất Hiện Của Kinh Bát Chu Tam Muội.
Tiết 4: Sự Truyền Bá Tín Ngưỡng Di Đà.
Tiết 5: Phạm Vi Trước Thuật Của Sách Này.

Chương 2. Luận Về Khả Năng Tất Cả Chúng Sinh Thành Phật Và Thuyết Chư Phật Trong Mười Phương Xuất Hiện.
Tiết 1: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Tiết 2: Chư Phật Trong Quá Khứ Và Chư Phật Ở Vị La i.
Tiết 3: Thuyết Hiện Tại Chư Phật Trong Mười Phương Xuất Hiện.
Tiết 4: Tư Tưởng Bản Sanh Và Khả Năng Thành Phật Của Chủng Sinh.
Tiết 5: Phật Tính.

Chương 3. Giáo Nghĩa về Sự Làm Thanh Tịnh Cõi Phật Và Sự Phát Nguyện Của Bồ Tát.
Tiết 1: Nguyện Lớn Trang Nghiêm.
Tiết 2: Giáo Nghĩa Làm Thanh Tịnh Cõi Phật .
Tiết 3: Sự Phát Nguyện Trong Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã.
Tiết 4: Sự Phát Nguyện trong Kỉnh Phóng Quang Bát Nhã.
Tiết 5: ÝNghĩa Chân Thật về Sự Làm Thanh Tịnh Cõi Phật.
Tiết 6: Làm Thanh Tịnh Cõi Phật Và Sự Chiêu Cảm Của Cộng Nghiệp.

Chương 4. Tịnh Độ Của Đức Phật A Súc Và Bản Nguyện Của Ngài.
Tiết 1: Tín Ngưỡng về Đức Phật A Súc.
Tiết 2: Tịnh Độ Của Đức Phật A Súc
Tiết 3: Bản Nguyện Của Đức Phật A Súc
Tiết 4: Khởi Nguyên Thuyết Tịnh Độ Của Đức Phật A Súc

Chương 5. Luận về Đức Phật A Di Đà.
Tiết 1: Phật A Di Đà.
Tiết 2: Phát Tâm Tu Hành Ở Nhân Vị.
Tiết 3: Ý Nghĩa Của Quang Minh Vô Lượng Và Thọ Mạng Vô Lượng.
Tiết 4: Ý Nghĩa Của Thanh Tịnh Vô Lượng.
Tiết 5: Quan Điểm về Phật Đà Và Lý Tưởng Của Người Theo Giáo Pháp Đại Thừa.
Tiết 6: Quang Minh Vô Lượng, Thọ Mạng Vô Lượng Và Đức Thích Tôn.
Tiết 7: Pháp Thân Chân Thật Của Đức Thích Tôn Không Diệt.
Tiết 8: Luận về Đức Thích Ca Và Đức Di Đà Có Cùng Một Thể

Chương 6. Bản Nguyện Ở Nhân Vị Của Phật A Di Đà.
Tiết 1: Các Bản Dịch Kinh Vô Lượng Thọ
Tiết 2: Sự Bất Đồng về số Lời Nguyện Trong Các Bản Dịch
Tiết 3: Hai Mươi Bốn Lời Nguyện Trong Kinh Đại A Di Đà
Tiết 4: Nghiên Cứu Hai Mươi Bốn Lời Nguyện.
Tiết 5: Hai Mươi Bốn Lời Nguyện Trong Kinh Bình Đẳng Giác.
Tiết 6: Ba Mươi Sáu Lời Nguyện Trong Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm.
Tiết 7: Bốn Mươi Tám Lời Nguyện Trong Kinh Vô Lượng Thọ
Tiết 8: Bốn Mươi Sáu Lời Nguyện Của Bản Phạn.
Tiết 9: Bốn Mươi Chín Lời Nguyện trong Bản Dịch Tiếng Tây Tạng.
Tiết 10: Năm Mươi Hai Lời Nguyện Trong Kinh Bi Hoa.
Tiết 11: Lời Kết.

Chương 7. Tịnh Độ Của Đức Phật A Di Đà -Thế Giới Tây Phương Cực Lạc
Tiết 1: Tổng Luận.
Tiết 2: Khái Quát về Bản Kinh A Di Đà
Tiết 3: Khái Quát về Kinh Đại A Di Đà.
Tiết 4: Khái Quát về Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Và Kinh Vô Lượng Thọ.
Tiết 5: Khái Quát về Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
Tiết 6: Nguồn Gốc Của Tịnh Độ Cực Lạc Và Visnu.
Tiết 7: Thần Thoại Mặt Trời Và Tư Tưởng về Đức Phật A Di Đà
Tiết 8: Tịnh Độ Và Cảnh Giới Đại Niết Bàn.

Chương 8. Đức Thích Tôn Xuất Hiện Ở Diêm Phù Đề Và Luận Điểm về Ta Bà Tức Là Tịnh Độ
Tiết 1: Đức Thích Tôn Thành Phật Trong Cõi Uế
Tiết 2: Thuyết Tâm Tịnh Quốc Độ Tịnh Trong Kinh Duy Ma.
Tiết 3: Tịnh Độ Linh Sơn Trong Kinh Pháp Hoa.
Tiết 4: Luận về Ta Bà Tức Là Tịnh Độ

Chương 9. Thuyết về Thế Giới Liên Hoa Tạng Trong Kinh Hoa Nghiêm.
Tiết 1: Thuyết về Thế Giới Liên Hoa Tạng.
Tiết 2: Thế Giới Liên Hoa Tạng Trong Kinh Hoa Nghiêm.
Tiết 3: Như Lai Tỳ Lô Giá Na.
Tiết 4: Thế Giới Liên Hoa Đài Tạng Trong Kinh Phạm Võng.
Tiết 5: Cõi Thường Tịch Quang Trong Kinh Quán Phổ Hiền.

Chương 10. Thuyết Báo Thân Báo Độ Trong Nhiếp Đại Thừa Luận Và Tịnh Độ Quan về Phật A Di Đà Của Thế Thân.
Tiết 1: Thuyết Báo Độ Trong Nhiếp Đại Thừa Luận.
Tiết 2: Thuyết Mười Tám Loại Viên Tịnh.
Tiết 3: Tịnh Độ Quan Của Thế Thân.
Tiết 4: Ý Nghĩa Chân Thật Của Thế Giới Hoa Tạng.

Chương 11. Phân Loại Tịnh Độ Và Tính Tương Quan Của Thân Và Độ
Tiết 1: Lời Tựa.
Tiết 2: Luận về Thân Và Độ Của Nhà Duy Thức.
Tiết 3: Thuyết Bốn Độ Của Pháp Thường, Trí Nghiễm.
Tiết 4: Luận về Ba Độ Của Ca Tài
Tiết 5: Luận về Bốn Loại Tịnh Độ Của Nguyên Hiểu.
Tiết 6: Luận về Thân Và Độ Của Huệ Viễn và Trí Khải.
Tiết 7: Thuyết Duy Tâm Tịnh Độ Của Nhà Thiền.
Tiết 8: Thuyết Duy Tâm Tịnh Độ Của Tri Lễ

Chương 12. Thuyết Tịnh Độ Sinh Nhân Được Trình Bày Trong Kinh A Di Đà
Tiết l: Lời Tựa.
Tiết 2: Chấp Trì Danh Hiệu Trong Kinh A Di Đà.
Tiết 3: Thuyết Nói về Sinh Nhân Của Ba Hạng Người Trong Kinh Đại A Di Đà.
Tiết 4: Bỏ Lời Nguyện Của Hạng Người Bậc Trung.
Tiết 5: Sinh Nhân Văn Danh Và Mười Niệm Vãng Sinh.
Tiết 6: Giải Thích Mười Niệm.
Tiết 7: ÝNghĩa Của Mười Niệm.
Tiết 8: Thuyết Mười Sáu Quán Tưởng Trong Quán Kinh
Tiết 9: Sinh Nhân Khác Nhau Trong Chín Phẩm.
Tiết 10: Thuyết Thấy Phật Trong Kinh Bát Chu Tam Muội

Chương 13. Thuyết Nhân Sinh Tịnh Độ Của Ấn Độ, Trung Quốc
Tiết 1: Thuyết Xưng Danh Bất Thoải Của Long Thọ
Tiết 2: Năm Môn Sinh Nhân Của Thế Thân.
Tiết 3: Thuyết Tha Lực Bản Nguyện Của Đàm Loan
Tiểt 4: Thuyết Hai Nhân Thông Và Biệt Của Ca Tài.
Tiết 5: Thuyết Chánh Trợ Hợp Hạnh Của Nguyên Hiểu.
Tiết 6: Thuyết Quán Tưởng Thù Thẳng, Xưng Danh Thấp Kém Của Nguyên Tín

Chương 14. Thuyết Nói về Khả Năng Và An Tâm Khởi Hạnh Đầy Đủ Của Hàng Phàm Phu Nhập Báo Độ
Tiết 1: Thuyết Của Thiện Đạo.
Tiết 2: Thuyết Hàng Phàm Phu Nhập Báo Độ
Tiết 3: Luận về Khởi Hạnh
Tiết 4: Luận về Tam Tâm.
Tiết 5: Bốn Loại Tu.

Chương 15. Thuyết Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật.
Tiết 1: Chủ Trương Của Đại Sư Pháp Nhiên.
Tiết 2: Luận về Khởi Hạnh.
Tiết 3: Niệm Phật Trong Tuyển Trạch Bản Nguyện.
Tiết 4: Ý Nghĩa Của Bản Nguyện Xưng Danh.
Tiết 5: Luận về An Tâm.
Tiết 6: Chuyên Tu Liên Tục.
Tiết 7: Tự Lực Và Tha Lực.
Tiết 8: Vấn Đề Ăn Thịt, Uống Rượu, Dâm Dật.

Chương 16. Các Hạnh Lành Có Thể Vãng Sinh Hay Không Và Thuyết Các Hạnh Bản nguyện
Tiết 1: Thuyết Của Pháp Nhiên
Tiết 2: Thuyết Vãng Sinh Biên Địa Của Long Khoan
Tiết 3: Ý Nghĩa Hai Loại Đều Vãng Sinh Của Thánh Quang, Lương Trung.
Tiết 4: Ý Nghĩa Một Loại Vãng Sinh Của Chứng Không.
Tiết 5: Chư Hạnh Bản Nguyện Nghĩa Của Trường Tây
Tiết 6: Chư Hạnh Bản Nguyện Nghĩa Của Giác Du.
Tiết 7: Nghĩa Chư Hạnh Bản Nguyện Của Thân Loan.
Tiết 8: Nguyên Nhân Chính Của Sự Phát Sinh Ý Nghĩa Khác Nhau.

Chương 17. Luận v ề Đa Niệm Tương Tục Và Tự Lực, Tha Lực.
Tiết 1: Vấn Đề Nhất Niệm Đa Niệm, Tự Lực Tha Lực.
Tiết 2: Luận về Tự Lực Tha Lực Của Thánh Quang.
Tiết 3: Thuyết Tam Tâm Của Thánh Quang.
Tiết 4: Luận về Tự Lực, Tha Lực Của Long Khoan.
Tiết 5: Thuyết Tam Tâm Của Long Khoan.
Tiết 6: Thuyết Niệm Phật Tự Lực Của Long Khoan.
Tiết 7: Thuyết Tam Muội Thấy Phật Của Thánh Quang.
Tiết 8: Thuyết Nghiệp Lâm Chung Thành Tựu Của Long Khoan.

Chương 18. Thuyết Nhất Niệm Vãng Sinh Và Tư Tưởng Bản Giác Của Thiên Thai.
Tiết 1: Phái An Tâm Lãnh Giải.
Tiết 2: Nhất Niệm Nghĩa Của Hạnh Tây.
Tiết 3: Nhất Niệm Nghĩa Thuộc Phật Trí.
Tiết 4: Di Đà Và Phật Tính Của Bản Môn
Tiết 5: Tư Tưởng Bản Giác Của Thiên Thai.
Tiết 6: Di Đà Của Bản Môn Và Chi Có Một Thừa.

Chương 19. Tam Tâm Lãnh Giải Và Thuyết Phật Thể Tức Hạnh
Tiết 1: Giáo Nghĩa Của Tây Sơn.
Tiết 2: Thuyết Tam Tâm Lãnh Giải.
Tiết 3: Thuyết Phật Thể Tức là Hạnh Thể.
Tiết 4: Phát Nguyện Và Quy Mệnh.
Tiết 5: Sự Tu Hành Sau Khi Phát Khởi Tín Tâm..
Tiết 6: Báo Đáp Ân Phật.

Chương 20. Thuyết Nguyện Lực Hồi Hướng Và Tín Tâm Chánh Nhân
Tiết 1: Giáo Nghĩa Của Thân Loan.
Tiết 2: Thuyết Nguyện Lực Hồi Hướng.
Tiết 3: Giải Thích về Tam Tin.
Tiết 4: Tín Tâm Chánh Nhân Và Tư Tưởng Bản Giác
Tiết 5: Tin Tâm Là Chánh Nhân Chứng Đại Niết Bàn.
Tiết 6: Tha Lực Tuyệt Đối Chính Là Tự Lực Tuyệt Đối.
Tiết 7: Nguồn Gốc Của Thuyết Giáo Hạnh Tín Chứng.

Chương 21. TỔNG KẾT.
Tiết 1: Phật A Di Đà Và Chân Thân Của Thích Tôn.
Tiết 2: Tịnh Độ Cực Lạc Và Cảnh Giới Niết Bàn.
Tiết 3: Sinh Nhân Niệm Phật.
Tiết 4: Xưng Danh Sinh Nhân.
Tiết 5: Một Hướng Chuyên Tu
Tiết 6: Tha Lực An Tâm Và Tư Tưởng Bản Giác
Tiết 7: Kết Luận.

Xem (658)