Sáu Bài Kệ của Ngài Văn Thù Bồ Tát
|

1) Năng lễ sở lễ tính không tịch: (Bản tính của con là người lạy và của Phật là người … >>>

Trại Tuyết Sơn – GĐPT Tâm Minh Hannover
|

Ngành Oanh của GĐPT Tâm Minh từng bước phát triển vững vàng trong những năm gần đây. Phần lớn các … >>>

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận [Quyển Hạ]
|

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề: thuộc tập T32, kinh số 1659 (Bộ Luận Tập), tổng cộng 2 quyển. Thiên … >>>

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận [Quyển Thượng]
|

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề: thuộc tập T32, kinh số 1659 (Bộ Luận Tập), tổng cộng 2 quyển. Thiên … >>>

Trăm bài thơ vịnh Tây Phương
|

Tây Phương Bách Vịnh Ngài Tông Bổn trong khi biên soạn sách Quy Nguyên Trực Chỉ có trước tác 100 … >>>

Học làm người
|

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được! 1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”. … >>>

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải
|

Lược Giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, thuộc tập X37 (Tục tạng kinh), kinh số 672. Hậu Hán Sa Môn … >>>

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 2, Phẩm 1. Phân Biệt Các Giới [Phần 2]
|

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ QUYỂN 2 Phẩm 1: PHÂN BIỆT CÁC GIỚI (PHẦN 2) Trong mười tám … >>>

Tiểu sử Cố Thượng Tọa Thích Thiện Thông
|

Cố thượng tọa thế danh Đỗ Văn Nghiệp, sinh ngày 06 tháng 02 năm 1943 (năm Quý Mùi) tại làng … >>>

1 2