Home » Hội PTVNTN » Tăng Nhân Đất Quảng » Tạ ơn Thầy trao Giới pháp

Tạ ơn Thầy trao Giới pháp

Giáo Giới cho Giới Tử thọ Bồ Tát Giới Tại Gia (HT Thích Thái Siêu)

Tu Tập theo Phổ Hiền Hạnh Nguyện và chia sẻ Giới Bồ Tát (TT Thích Thông Triết và TT Thích Hạnh Đức)

Hạnh phúc trào dâng tận cõi lòng
Như trời nắng hạ gặp mưa giông
Nguồn mưa thấm mát ngàn hoa lá
Mát cả rễ thân, mát cả cành

Bao năm phát nguyện chí tu hành
Học Bồ Tát Hạnh độ quần sanh
Ngày ngày sám hối tiêu nghiệp chướng
Ước nguyện giờ đây đã viên thành

Phước đức gieo trồng quả thiện duyên
Thầy cô ưu ái chúng Phổ Hiền
Hành trình muôn dặm xa dịu vợi
Phật sự đa đoan chẳng ngại phiền

Hành pháp truyền thừa ngôi Tam Bảo
Thiện ý, tâm lành giới pháp trao
Cho hàng Phật Tử sơ tâm phát
Thọ giới nương nhờ đức hạnh cao

Chúng con đảnh lễ chư Tôn Đức
Tạ tấm ân tình tợ bằng non
Nghiêm thân tiếp nhận y, giới pháp
Phát nguyện tu hành dạ sắc son

Toàn thể chúng con khắp đạo tràng
Chúc Thầy Pháp Thể Đặng Khinh An
Diễn dương chánh pháp toàn nhân loại
Thoát cảnh khổ đau đặng Niết Bàn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đồng Từ – Chúng Tu Học Phổ Hiền, San Jose
Dec. 2, 2014

thobotatgioi-taigia-122014041
Lễ Thọ Bồ Tát Tại Gia Tại Quan Âm Tịnh Xá San Jose. Nhiếp ảnh: Nguyên Trí, Minh Hiển

Lễ Thọ Bồ Tát Tại Gia Tại Quan Âm Tịnh Xá San Jose
Danh Sách Giới Tử

1. Hứa Thị Hiền Dung – PD: Tắc Thu – Ý Nguyện
2. Vũ Thị Quí – PD: Hoa Đạo – Ý Giác
3. Nguyễn Nho – PD: Pháp Hạnh – Ý Định
4. Julie Nguyễn – PD: Diệu Hạnh – Ý Đức
5. Đoàn Thị Tình – PD: Diệu Thanh – Ý Bạch
6. Dư Trần Vivian – PD: Thiện Quỳnh – Ý Hoa
7. Lê Thị Tám – PD: Diệu Tâm – Ý Đắc
8. Trung Huỳnh – PD: Vân Ngọc – Ý Vương
9. Triệu Thanh Loan – PD: Diệu Phước – Ý Bảo
10. Huỳnh Châu – PD: Diệu Lễ – Ý Nghĩa
11. Trần Thị Lợi – PD: Thanh Tấn – Ý Tịnh
12. Tăng Thị Hạnh – PD: Diệu Đạo – Ý Pháp
13. Nguyễn Thị Kim Sa – PD: Diệu Bạch – Ý Nghiệp
14. Nguyễn Công Thành – PD: Tâm Quảng Đạt – Ý Đạo
15. Nguyễn Thị Kim Liên – PD: Tâm Diệu Hoa – Ý Chi
16. Nguyễn Thị Bảy – PD: Diệu Thế – Ý Lực
17. Trần Thị Tâm – PD: Đồng Di – Ý Huấn
18. Nguyễn Thị Rộng – PD: Hạnh Thanh – Ý Nhân
19. Nguyễn Anna Giàu – PD: Liễu Truyền – Ý Chánh
20. Mai Thị Kim Huệ – PD: Tịnh Trí – Ý Dũng
21. Trần Thị Cát – PD: Diệu Cát – Ý Tường
22. Hồ Ngọc Phượng – PD: Ngọc Tâm – Ý An
23. Phạm Thị Thu – PD: Nguyên Thành – Ý Ân
24. Nguyễn Ngọc Trực – PD: Thân Trực – Ý Sanh
25. Trần Kim Nai – PD: Thân Chiếu – Ý Quang
26. Đai Thanh – PD: Ánh Ngọc – Ý Kim
27. Hương Bùi – PD: Diệu Thông – Ý Thái
28. Sầm Thị Đạm – Chơn Đạo – Ý Bảo
29. Mã Thị Bé – PD: Diệu Thuận – Ý Bình
30. Lê Thị Kim Nga – PD: Diệu Thiện – Ý Tài
31. Vân Đặng – PD: Diệu Hương – Ý Như
32. Hoàn Ngọc Nguyễn – PD: Nhuận Nhật Hoàn – Ý Mãn
33. Oum Thuý Hồng – PD: Diệu Liên – Ý Căn
34. Nguyễn Đoan Khiêm – PD: Ngọc Chơn – Ý Định
35. Cao Hương – PD: Diệu Liên – Ý Sự
36. Vương Tú Quỳnh Hoa – PD: Tịnh Nga – Ý Mỹ
37. Chiêu Nguyệt Thu – PD: Diệu Minh – Ý Duyên
38. Trần Tú Anh – PD: Thánh Duyên – Ý Nhơn
39. Châu Thị Dung – PD: Diệu Nhàn – Ý Tịnh
40. Trần Thị Kim Quang – PD: Nhật Thạnh Kính – Ý Ngưỡng
41. Võ Thị Kim Hoa – PD: Quảng Diệu – Ý Nghiêm
42. Trần Thị Loan – PD: Chơn Niệm Từ – Ý Khởi
43. Từ Vân Liễu – PD: Giác Thanh – Ý Huyền
44. Từ Mai Loan – PD: Diệu Quang – Ý Ảnh
45. Nguyễn Thanh Trà – PD: Minh Hạnh – Ý Nguyện
46. Đặng Thị Chính – PD: Trung Chánh – Ý Ngộ
47. Võ Kim Lan – PD: Nhật Chi – Ý Diệp
48. Trịnh Thị Thanh Tuyền – PD: Nguyên Hải – Ý Đạo
49. Trương Nữ Thu Hồng – PD: Diệu Phước – Ý Tường
50. Dương Thị Mai – PD: Thanh Hoà – Ý Bình
51. Huỳnh Văn Thuận – PD: Thiện Tâm – Ý Hảo
52. Trần Thị Nhuận – PD: Chủng Hảo – Ý Dưỡng
53. Châu Thị Thanh Nga – PD: Ngọc Tịnh – Ý Niệm

Xem (1416)