Home » Tàng Kinh Các » Phật Nói Kinh A Di Đà

Phật Nói Kinh A Di Đà

Mục Tàng Kinh Các

Phật Thuyết A Di Đà Kinh: thuộc Đại Chánh tạng, Bộ Bảo Tích, tập T12, kinh số 366.
Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch,
Tỳ Kheo Thích Nhất Chân Việt dịch

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3lần)
Phật Nói Kinh A Di Đà

Tôi nghe như vầy : Một thuở Phật ở tại nước Xá Vệ, trong rừng cây thái tử Kỳ Ðà, đất vườn trưởng giả Cấp Cô Ðộc, cùng với chúng đại Tỳ Kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người, đều là các bậc đại A la hán, mà ai cũng đều biết đến. Các đại đệ tử như là : Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hi La, Ly Bà Ða, Châu Lợi Bàn Ðà Già, Nan Ðà, A Nan Ðà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Ðề, Tân Ðầu Lô Phả La Ðọa, Ca Lưu Ðà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Ðà…; cùng các Bồ tát Ma Ha Tát : Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Ða Bồ tát, Càn Ðà Ha Ðề Bồ tát, Thường Tinh Tiến Bồ tát… cùng với như vậy các vị đại Bồ tát ; và với nhóm Thích Ðề Hoàn Nhân vô lượng chư thiên… đồng cùng trong hàng đại chúng.

Lúc ấy Phật nói với trưởng lão Xá Lợi Phất : Từ phương tây này, đi vượt qua khỏi mười tỉ cõi Phật, có thế giới tên gọi Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Ðà, hiện tại đang thuyết pháp.

Xá Lợi Phất, cõi đó vì sao tên gọi Cực Lạc ? Chúng sinh cõi đó không có các khổ, chỉ hưởng các lạc, nên gọi Cực Lạc.

Lại Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc được bao quanh bằng bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới võng, bẩy lớp hàng cây, đều bằng bốn báu, thế nên nước ấy tên gọi Cực Lạc.

Lại Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có ao bẩy báu. Trong ao tràn đầy nước tám công đức, đáy ao chỉ thuần một chất cát vàng. Bốn bên thềm đường, do các loài báu kim, ngân, lưu ly, pha lê hợp thành. Bên trên thềm đường có các lầu gác, cũng do kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não để mà tô điểm. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, hoa nào màu xanh ánh sáng màu xanh, hoa nào màu vàng ánh sáng màu vàng, hoa nào màu đỏ ánh sáng màu đỏ, hoa nào màu trắng ánh sáng màu trắng, sạch thơm vi diệu.

Xá lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy nhạc trời thường trổi, đất là vàng ròng, đêm ngày sáu thời, đều có mưa hoa thiên Mạn đà la. Chúng sinh nước ấy thường vào buổi sớm, mỗi người đều lấy vạt áo đựng đầy hoa quý, đem đi cúng dường mười tỉ vị Phật ở các phương khác. Vừa đúng giờ ăn là vừa trở về đến nơi nước mình, để mà dùng cơm rồi đi kinh hành.

Xá Lợi Phất, cõi nuớc Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại nữa Xá Lợi Phất, nước ấy thường có đủ loại chim chóc kỳ diệu muôn mầu : bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cùng chim cộng mạng. Các loài chim này, ngày đêm sáu thời cất tiếng hót ca vô cùng hòa nhã. Tiếng chim hót lên các Pháp như là năm căn, năm lực, bẩy phần Bồ đề, tám phần Thánh đạo… Chúng sinh cõi ấy nghe tiếng hót kia, đều sẽ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá Lợi Phất, ông đừng cho rằng các loài chim ấy thật sự là do tội báo mà sinh. Bởi cớ gì vậy ? Cõi nước Phật kia không hề có ba đường ác. Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy đến tên của ba đường ác mà còn không có, huống gì lại là có thật. Các loài chim kia đều do A Di Ðà Phật vì muốn Pháp âm lan truyền khắp nơi, biến hóa mà thành.

Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy, lại có các cơn gió thoảng thổi động các hàng cây báu cùng lưới võng báu, phát ra các tiếng âm thanh vi diệu, ví như trăm ngàn loại nhạc đồng cùng trổi lên một lúc. Ai nghe các âm nhạc ấy, tự nhiên đều phát sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Xá Lợi Phất, theo ý ông nghĩ sao ? Phật kia cớ gì hiệu A Di Ðà ? Xá Lợi Phất, ánh sáng Phật kia không có hạn lượng, chiếu hết khắp cùng các cõi mười phương không hề chướng ngại, cho nên danh hiệu là A Di Ðà.

Lại Xá Lợi Phất, tuổi thọ Phật kia cùng nhân dân Ngài kéo dài vô lượng vô biên lần vô số kiếp, nên danh hiệu Ngài là A Di Ðà.

Xá Lợi Phất, A Di Ðà Phật thành Phật đến nay đã là mười kiếp.

Lại Xá Lợi Phất, Phật kia lại có vô lượng vô biên Thanh văn đệ tử, đều là các bậc hàng A la hán, chẳng phải toán số tính đếm hết được. Chư Bồ tát chúng cũng nhiều như vậy.

Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại Xá Lợi Phất, chúng sinh sinh vào cõi nước Cực Lạc đều là các bậc không còn thối chuyển. Trong ấy phần nhiều là các Bồ tát chỉ một đời nữa là sẽ thành Phật, số ấy rất nhiều, chẳng phải toán số có thể biết được, chỉ tạm nói là vô lượng vô biên lần vô số kiếp.

Xá Lợi Phất, chúng sinh nào nghe được các điều này, nên hãy phát nguyện sinh về nước kia. Bởi cớ sao vậy ? Vì được ở chung cùng chỗ với các bậc thánh thượng thiện như vậy.

Xá Lợi Phất, không thể do nơi thiện căn phúc đức ít ỏi mà được sinh về cõi nước Phật kia.

Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Phật A Di Ðà, trì giữ danh hiệu hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, nhất tâm trì giữ không loạn. Người này vào lúc lâm chung, A Di Ðà Phật cùng chư Thánh chúng hiện ngay trước mặt. Người này vào lúc cuối cùng tâm không điên đảo, liền được vãng sinh về nước Cực Lạc Phật A Di Ðà.

Xá Lợi Phất, Ta thấy lợi ấy nên nói lời này. Nếu chúng sinh nào nghe lời nói này, nên hãy phát nguyện sinh về nước kia.

Xá Lợi Phất, như Ta giờ đây tán thán công đức không thể nghĩ lường của Phật A Di Ðà. Phương đông cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Ðại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương nam có Nhật Nguyệt Ðăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Ðại Diễm Kiên Phật, Tu Di Ðăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Ðại Quang Phật, Ðại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương bắc có Diễm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Ðạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng, bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Túc Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Ðại Diễm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Ðức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng, bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, theo ý ông nghĩ sao ? Tại sao lại tên là Kinh “Tất Cả Chư Phật Ðều Cùng Hộ Niệm” ? Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe Kinh này rồi thọ trì, và lại được nghe danh hiệu của các Phật kia, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy sẽ được tất cả chư Phật đều cùng hộ niệm, và được không thối chuyển khỏi A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề. Thế nên Xá Lợi Phất, các ông đều phải tin vào lời nói của ta cùng với những gì chư Phật đã nói.

Xá Lợi Phất, nếu ai đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sinh vào nước Phật A Di Ðà, các người như thế đều không thối chuyển khỏi Vô thượng A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề, và hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh về cõi nước kia. Thế nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu ai đã tin thì phải phát nguyện sinh về nước kia.

Xá Lợi Phất, như ta giờ đây ca ngợi công đức không thể nghĩ lường của các chư Phật. Các chư Phật kia cũng đều ca ngợi công đức không thể nghĩ lường của ta mà nói lời rằng : “Thích Ca Mâu Ni Phật có thể làm được công việc hiếm có vô cùng khó làm : Ở trong cõi nước Ta Bà, thời ác năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, mà đắc được A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề, vì các chúng sinh mà nói lên Pháp toàn thể thế gian khó tin nổi này. “

Xá Lợi Phất, mới hay ta nơi thời ác năm trược làm chuyện khó này, là đắc được A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề, rồi vì toàn thể thế gian mà nói lên Pháp khó tin nổi này, điều đó mới thật vô cùng khó làm.

Phật nói Kinh này rồi, Xá Lợi Phất cùng chư Tỳ kheo, toàn thể thế gian như Trời Người cùng A tu la… nghe điều Phật nói vui mừng tin nhận, lễ lậy lui đi.

Phật nói Kinh A Di Ðà.

Bài tán Phật A Di Ðà :

Giáo chủ phương tây,
Năng Nhân cõi tịnh,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh,
Phát nguyện thệ rộng sâu.
Thượng phẩm thượng sinh,
Cùng đến Bảo liên thành.

Lễ mười hai danh hiệu của Phật A Di Đà:

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Lượng Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Biên Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Ngại Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Ðối Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Diễm Vương Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Thanh Tịnh Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Hoan Hỉ Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Trí Huệ Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Nan Tư Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Bất Ðoạn Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Xưng Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai.

Xem (1181)