Home » Tàng Kinh Các » Kệ tán Phật và Bồ tát

Kệ tán Phật và Bồ tát

Mục Tàng Kinh Các
Tự Quy Y
Trí Huệ Hoằng Thâm Đại Biện Tài
Tự Quy Y
Trí Huệ Hoằng Thâm Đại Biện Tài
Hồi hướng
Dương Chi
Tâm Nhiên Ngũ Phận
Tâm Nhiên Ngũ Phận
Lư Hương
Liên Trì
Kim Nhật Đạo Tràng
Hiếu Tử Hiền Tôn
Dĩ Thử Chơn Ngôn Thân Triệu Thỉnh
A Di Đà Phật túc hữu vô biên thệ

Xem (1135)