Home » Tàng Kinh Các » Thiền Môn Nhật Tụng » Hồng Danh Bửu Sám (nghĩa)

Hồng Danh Bửu Sám (nghĩa)

Hồng Danh Bửu Sám 
[Bát Thập Bát Phật Đại Sám Hối Văn
Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 Vị Phật]
Pháp Sư Bất Động đời Tống soạn
Tỳ Kheo Thích Nhất Chân Việt dịch
Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỉ đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Chúng con chí tâm quy mạng lễ. O (1)
Nam mô quy y Kim Cương thượng sư. O (2)
Quy y Phật
Quy y Pháp
Quy y Tăng. O (3)
Con nay phát tâm không phải vì cầu phúc báo trời người, Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến chư vị Bồ Tát thuộc hàng “quyền thừa”, mà là quy y về Tối Thượng Thừa, phát tâm Bồ Đề, nguyện cùng chúng sinh pháp giới một lúc đồng đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề. O (4)
Nam mô quy y mười phương tận cùng cõi hư không tất cả chư Phật. O (5)
Nam mô quy y mười phương tận cùng cõi hư không tất cả Tôn Pháp. O (6)
Nam mô quy y tận cùng cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng. O (7)
Nam mô Đấng Như Lai, Bậc xứng đáng được cúng dường Ứng Cúng, Bậc biết khắp hết một cách chân chính Chính Biến Tri, Bậc có đầy đủ ba Minh Minh Hành Túc, Bậc ra đi một cách tối thiện Thiện Thệ, Bậc hiểu rõ thế gian Thế Gian Giải, Bậc tối thượng điều ngự những ai đáng được điều ngự Vô Thượng sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Bậc thầy của cõi trời người, Bậc giác ngộ Phật, Bậc tối tôn trong thế giới này Thế Tôn. O (8)
Nam-mô Phổ-Quang Phật. O (9)
Nam-mô Phổ-Minh Phật. O (10)
Nam-mô Phổ-Tịnh Phật. O (11)
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O (12)
Nam-mô Chiên-Đàn Quang Phật. O (13)
Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật. O (14)
Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O (15)
Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O (16)
Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Đăng-Quang Phật. O (17)
Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật. O (18)
Nam-mô Huệ-Đức-Quang-Minh Phật. O (19)
Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. O (20)
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O (21)
Nam-mô Đại-Bi-Quang Phật. O (22)
Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật. O (23)
Nam-mô Từ-Tạng Phật. O (24)
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O (25)
Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật. O (26)
Nam-mô Thiện-Ý Phật. O (27)
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. O (28)
Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật. O (29)
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. O (30)
Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. O (31)
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. O (32)
Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật. O (33)
Nam-mô Bất-Động-Trí Quang Phật. O (34)
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O (35)
Nam-mô Tài Quang-Minh Phật. O (36)
Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật. O (37)
Nam-mô Di-Lặc-Tiên Quang Phật. O (38)
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. O (39)
Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật. O (40)
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. O (41)
Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật. O (42)
Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật. O (43)
Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật. O (44)
Nam mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật. O (45)
Nam-mô Diệu-Âm-Thắng Phật. O (46)
Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật. O (47)
Nam-mô Quan-Thế-Đăng Phật. O (48)
Nam-mô Huệ-Oai-Đăng-Vương Phật. O (49)
Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật. O (50)
Nam-mô Tu-Di Quang Phật. O (51)
Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật. O (52)
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. O (53)
Nam-mô Đại-Huệ-Lực-Vương Phật. O (54)
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O (55)
Nam mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật. O (56)
Nam-mô Tài-Quang Phật. O (57)
Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật. O (58)
Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. O (59)
Nam-mô Đại-Thông-Quang Phật. O (60)
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. O (61)
Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (62)
Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoại Phật. O (63)
Nam-mô Bảo-Quang Phật. O (64)
Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật. O (65)
Nam-mô Tinh-Tấn-Quân Phật. O (66)
Nam-mô Tinh-Tấn-Hỷ Phật. O (67)
Nam-mô Bảo-Hỏa Phật. O (68)
Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang Phật. O (69)
Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật. O (70)
Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật. O (71)
Nam-mô Vô-Cấu Phật. O (72)
Nam-mô Ly-Cấu Phật. O (73)
Nam-mô Dõng-Thí Phật. O (74)
Nam-mô Thanh-Tịnh Phật. O (75)
Nam-mô Thanh-Tịnh Thí Phật. O (76)
Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật. O (77)
Nam-mô Thủy-Thiên Phật. O (78)
Nam-mô Kiên-Đức Phật. O (79)
Nam-mô Chiên-Đàn Công-Đức Phật. O (80)
Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật. O (81)
Nam-mô Quang-Đức Phật. O (82)
Nam-mô Vô-Ưu-Đức Phật. O (83)
Nam-mô Na-La-Diên Phật. O (84)
Nam-mô Công-Đức-Hoa Phật. O (85)
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O (86)
Nam-mô Tài-Công-Đức Phật. O (87)
Nam-mô Đức Niệm Phật. O (88)
Nam-mô Thiện Danh-Xưng Công-Đức Phật. O (89)
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O (90)
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O (91)
Nam-mô Đấu-Chiến-Thắng Phật. O (92)
Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật. O (93)
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O (94)
Nam-mô Bảo-Hoa Du-Bộ Phật. O (95)
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. O (96)
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. O (97)
Gồm như vậy, tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn, thường có trong đời, xin các Thế Tôn thương xót đến con.
Hoặc con đời này hoặc là đời trước, từ sinh tử vô thủy cho đến ngày nay, đã làm bao tội : Hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, vui mừng thấy người khác làm.
Hoặc các đồ vật của Tháp, của Tăng, của bốn phương Tăng, hoặc tự lấy, hoặc bảo người lấy, vui mừng thấy người khác lấy.
Năm tội vô gián hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, vui mừng thấy người khác làm.
Mười điều bất thiện hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, vui mừng thấy người khác làm.
Gây bao tội chướng hoặc có che đậy, hoặc không che đậy, đáng đọa địa ngục, ngạ qủy, súc sinh, các cõi ác khác, biên cương, hạ tiện, trong hàng ác kiến, các chốn như vậy. Bao tội chướng ấy nay đều sám hối.
Nay chư Phật Thế Tôn hãy chứng cho con, hãy tưởng đến con, con lại nơi trước chư Phật Thế Tôn nói lên lời này :
Hoặc con đời này hoặc bao đời khác từng làm bố thí, hoặc giữ giới sạch, cho đến thí cho súc sinh một nắm đồ ăn. Hoặc bao thiện căn do tu tịnh hành, bao nhiêu thiện căn thành tựu chúng sinh, bao nhiêu thiện căn tu hành Bồ Đề, với bao thiện căn từ trí vô thượng. Tất cả hợp lại, trù tính ước lượng, trọn đều hồi hướng A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề. Như chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã từng hồi hướng, con cũng như vậy hồi hướng.
Các tội đều sám hối, mọi phước trọn vui theo, và cầu công đức Phật, nguyện thành Trí vô thượng.
Phật khứ, lai, hiện tại
Giữa chúng sinh tối thắng,
Biển công đức vô lượng,
Con nay quay về lễ :
Mười phương thế giới có bao nhiêu
Ba đời tất cả đấng Sư Tử,
Con dùng miệng, ý, thân trong sạch
Lễ khắp tất cả không sót dư.
Phổ Hiền hành nguyện lực thần oai
Hiện ra trước khắp các Như Lai,
Nhiều thân như bụi một thân hiện
Lễ khắp bụi Phật mỗi một thân.
Trong một mảy bụi số bụi Phật,
Ngự giữa Bồ Tát mỗi mỗi Phật,
Bụi khắp pháp giới cũng đều vậy,
Thâm tín chư Phật đầy khắp hết.
Mỗi thân vận hết biển âm thanh
Cất lên vô tận lời hay đẹp,
Tận cùng vị lai tất cả kiếp,
Tán Phật công đức biển tối sâu.
Dùng các vòng hoa đẹp nhất đời,
Dù lọng, hương thoa, cùng nhạc múa,
Các đồ điểm trang tuyệt như vậy
Con lấy cúng dường chư Như Lai.
Y phục đẹp nhất, hương thơm nhất,
Hương bột, hương thắp, với đuốc đèn,
Mỗi thứ chất chồng như Diệu Cao,
Dâng chư Như Lai con cúng dường.
Con dùng tâm tưởng lớn bao la
Tin sâu tất cả ba đời Phật,
Trọn dùng hành nguyện Phổ Hiền lực,
Cúng dường khắp hết các Như Lai.
Con xưa có tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si,
Từ thân ngữ ý phát sinh ra
Tất cả con nay đều sám hối.
Mười phương tất cả các chúng sinh,
Nhị Thừa còn học, không còn học,
Tất cả Như Lai và Bồ Tát
Có bao công đức con vui cùng.
Mười phương các bậc Đèn thế gian
Bậc đầu tiên hết chứng Bồ Đề,
Con nay tất cả xin kính thỉnh
Chuyển bánh Pháp luân vô thượng diệu.
Chư Phật như muốn hiện Niết Bàn,
Con sẽ chí thành mà nài thỉnh,
Cầu xin trụ mãi số bụi kiếp
Lợi lạc cho hết mọi chúng sinh.
Bao phước lễ lậy, tán, cúng dường,
Cầu Phật ở đời, chuyển Pháp luân,
Vui cùng, sám hối, các thiện căn
Hồi hướng chúng sinh cùng Phật Đạo.
Nguyện đem công đức tối thắng này
Hồi hướng Pháp giới chân vô thượng,
Phật Pháp Tăng Già tính cùng tướng,
Hai đế dung thông, ấn tam muội.
Vô lượng công đức như biển ấy
Con nay đều trọn hồi hướng hết :
Có chúng sinh dùng thân khẩu ý,
Kiến hoặc bài báng Pháp của con,
Tất cả nghiệp chướng như thế ấy
Sẽ đều tiêu diệt sạch không còn.
Niệm niệm Trí bao tròn pháp giới,
Rộng độ chúng sinh không hề thối,
Cho đến hư không thế giới tận,
Chúng sinh và nghiệp, phiền não tận,
Song bốn pháp ấy rộng vô biên,
Nguyện nay hồi hướng cũng như vậy.
Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

八十八佛大懺悔文

宋不動法師撰
大慈大悲愍眾生。
大喜大捨濟含識。
相好光明以自嚴。
眾等至心歸命禮。
南無皈依十方盡虛空界一切諸佛。
南無皈依十方盡虛空界一切尊法。
南無皈依十方盡虛空界一切賢聖僧。
南無如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。
南無普光佛
南無普明佛
南無普淨佛
南無多摩羅跋栴檀香佛
南無栴檀光佛
南無摩尼幢佛
南無歡喜藏摩尼寶積佛
南無一切世間樂見上大精進佛
南無摩尼幢燈光佛
南無慧炬照佛
南無海德光明佛
南無金剛牢強普散金光佛
南無大強精進勇猛佛
南無大悲光佛
南無慈力王佛
南無慈藏佛
南無栴檀窟莊嚴勝佛
南無賢善首佛
南無善意佛
南無廣莊嚴王佛
南無金華光佛
南無寶蓋照空自在力王佛
南無虛空寶華光佛
南無琉璃莊嚴王佛
南無普現色身光佛
南無不動智光佛
南無降伏眾魔王佛
南無才光明佛
南無智慧勝佛
南無彌勒仙光佛
南無善寂月音妙尊智王佛
南無世淨光佛
南無龍種上尊王佛
南無日月光佛
南無日月珠光佛
南無慧幢勝王佛
南無師子吼自在力王佛
南無妙音勝佛
南無常光幢佛
南無觀世燈佛
南無慧威燈王佛
南無法勝王佛
南無須彌光佛
南無須曼那華光佛
南無優曇缽羅華殊勝王佛
南無大慧力王佛
南無阿閦毗歡喜光佛
南無無量音聲王佛
南無才光佛
南無金海光佛
南無山海慧自在通王佛
南無大通光佛
南無一切法常滿王佛
南無釋迦牟尼佛
南無金剛不壞佛
南無寶光佛
南無龍尊王佛
南無精進軍佛
南無精進喜佛
南無寶火佛
南無寶月光佛
南無現無愚佛
南無寶月佛
南無無垢佛
南無離垢佛
南無勇施佛
南無清淨佛
南無清淨施佛
南無娑留那佛
南無水天佛
南無堅德佛
南無栴檀功德佛
南無無量掬光佛
南無光德佛
南無無憂德佛
南無那羅延佛
南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛
南無德念佛
南無善名稱功德佛
南無紅燄帝幢王佛
南無善遊步功德佛
南無鬬戰勝佛
南無善遊步佛
南無周帀莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
南無法界藏身阿彌陀佛
如是等。一切世界。諸佛世尊。常住在世。是諸世尊。當慈念我。
若我此生。若我前生。從無始生死以來。所作眾罪。若自作。若教他作。見作隨喜。
若塔若僧。若四方僧物。若自取。若教他取。見取隨喜。
五無間罪。若自作。若教他作。見作隨喜。
十不善道。若自作。若教他作。見作隨喜。
所作罪障。或有覆藏。或不覆藏。應墮地獄。餓鬼畜生。諸餘惡趣。邊地下賤。及蔑戾車。
如是等處。所作罪障。今皆懺悔。今諸佛世尊。當證知我。當憶念我。
我復於諸佛世尊前。作如是言。
若我此生。若我餘生。曾行布施。或守淨戒。乃至施與畜生。一摶之食。或修淨行。所有善根。成就眾生。所有善根。修行菩提。所有善根。及無上智。所有善根。一切合集。校計籌量。皆悉迴向。阿耨多羅三藐三菩提。
如過去未來。現在諸佛。所作迴向。我亦如是迴向。
眾罪皆懺悔。諸福盡隨喜。及請佛功德。願成無上智。
去來現在佛。於眾生最勝。無量功德海。我今歸命禮。
所有十方世界中。
三世一切人師子。
我以清淨身語意。
一切徧禮盡無餘。
普賢行願威神力。
普現一切如來前。
一身復現剎塵身。
一一徧禮剎塵佛。
於一塵中塵數佛。
各處菩薩眾會中。
無盡法界塵亦然。
深信諸佛皆充滿。
各以一切音聲海。
普出無盡妙言辭。
盡於未來一切劫。
讚佛甚深功德海。
以諸最勝妙華鬘。
妓樂塗香及傘蓋。
如是最勝莊嚴具。
我以供養諸如來。
最勝衣服最勝香。
末香燒香與燈燭。
一一皆如妙高聚。
我悉供養諸如來。
我以廣大勝解心。
深信一切三世佛。
悉以普賢行願力。
普徧供養諸如來。
我昔所造諸惡業。
皆由無始貪恚癡。
從身語意之所生。
一切我今皆懺悔。
十方一切諸眾生。
二乘有學及無學。
一切如來與菩薩。
所有功德皆隨喜。
十方所有世間燈。
最初成就菩提者。
我今一切皆勸請。
轉於無上妙法輪。
諸佛若欲示涅槃。
我悉至誠而勸請。
唯願久住剎塵劫。
利樂一切諸眾生。
所有禮讚供養佛。
請佛住世轉法輪。
隨喜懺悔諸善根。
迴向眾生及佛道。
願將以此勝功德。
迴向無上真法界。
性相佛法及僧伽。
二諦融通三昧印。
如是無量功德海。
我今皆悉盡迴向。
所有眾生身口意。
見惑彈謗我法等。
如是一切諸業障。
悉皆消滅盡無餘。
念念智周於法界。
廣度眾生皆不退。
乃至虛空世界盡。
眾生及業煩惱盡。
如是四法廣無邊。
願今迴向亦如是。
南無大行普賢菩薩。南無大行普賢菩薩。南無大行普賢菩薩。
八十八佛大懺悔文

Xem (2686)