Kệ Hồng Chung

NGHI THỨC KỆ ĐẠI HỒNG CHUNG (VÀI Ý NIỆM VỀ VIỆC ĐÓNG CHUNG)

Từ trước đến nay, các chùa vì không theo một hệ thống nhất định, nên tiếng chuông chùa chưa được quy định hẳn hoi, ai muốn đóng sao thì đóng, giờ nào cũng được, không luật lệ gì cả; thậm chí có nhiều nơi chưa hiểu ý nghĩa và giá trị của tiếng chuông như thế nào. Đóng chuông để làm gì ? Phải chăng để cầu cho âm siêu dương thới ?

Ta có hy vọng được như nguyện trong khi ta đóng chuông để cầu không ? Cố nhiên là phải được, nhưng phải với tất cả năng lực tập trung của người đóng. Trái lại, chỉ mất thời giờ và làm mất giấc ngủ của người thế gian mà thôi. Vậy muốn cho âm dương lưỡng lợi, tự tha đều đắc ích, người đóng chuông phải vận dụng hết tâm tư mình vào câu kinh, bài kệ, hoặc niệm danh hiệu Phật.

Tất cả tín đồ chung quanh đều phải tôn trọng tiếng chuông. Nghĩa là: Khi chuông chùa khua động, mọi công việc đều phải được dừng nghỉ, để lắng tâm trí mình vào sự tưởng Phật trong vòng 5 phút rồi sẽ làm, hoặc khi ngủ mà nghe chuông cũng nên ngồi dậy để tưởng Phật 5 phút rồi hãy ngủ.

Tất cả chư Tăng đều phải giáo hóa tín đồ quanh mình nên làm như thế thật công đức không phải nhỏ. Được như vậy, tiếng chuông quả là liều thuốc bổ cho những ai còn ngây ngất say sưa trong đường danh lợi giả ảo phù hư, giây phút nhớ lại và quay về nẻo giác.

Những hương linh đang đau khổ nơi địa ngục A-tỳ, nhờ sức chú nguyện của người đóng và thần lực của tiếng chuông mà vơi dịu đôi phần đau khổ.

Các chùa nên đóng mỗi ngày hai thời chuông: 4 giờ rưỡi khuya và 7 giờ rưỡi tối. Ngoài ra, thì tùy ở địa phương có thể đóng vào buổi sáng và buổi chiều để cầu siêu hay cầu an cũng được, nhưng cần phải cho đúng giờ và thường lệ.

HÔ CHUNG

 • Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.
  Nam mô U-minh Giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Hồng chung nhị khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.
  Nam mô U-minh Giáo chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Hồng chung tam khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.
  Nam mô U-minh Giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. (1 tiếng chuông)

Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển.
Phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.O
Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi.
Cửu hữu thập loại chi trung, tất ly khổ hải.O
Ngũ phong thập võ, miễn tao cơ cẩn chi niên.
Nẩm mẫu đông giao cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt.O
Chiến mã hưu chinh, địa lợi nhơn hòa.
Trận bại thương vong, câu sanh Tịnh Độ.O
Phi cầm tẩu thú, la võng bất phùng.
Lãng tử cô tôn, tảo hoàn hương tịch.O
Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường,
Viển cận đàn na, tăng viên phước thọ.O
Thiền môn hưng thạnh, Phật pháp trường thăng.
Thổ địa long thần, an tăng hộ pháp.O
Phụ mẫu Sư trưởng tồn vong tịnh lợi.
Lịch đại tổ nễ đồng đăng bỉ ngạn.O
(2 câu điểm 1 tiếng chuông)

 • Nam-mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Thiên Bá Ức Hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Thập Phương Tam Thế Nhứt thiết chư Phật. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Tu Di Sơn Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Cửu Hoa Sơn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hải Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô tồi tà phụ chánh ủng hộ đạo tràng Hộ pháp chư tôn Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
 • Nam-mô đương sơn Bổn xứ hộ giáo già lam Thánh chúng Bồ-tát. (1 tiếng chuông)
Thập phương Tam thế thất Như Lai.
Bát thập bát Phật tọa bửu đài.
Lục đạo chúng sanh mông giải khổ.
Cửu u thập loại thoát trần ai.
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát.
(Đoạn này đọc 3 lần, mỗi lần 1 tiếng chuông).
Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy.
Tịnh diện Tăng-già đẳng đẳng tri.
Tham phóng tứ thời tuân khổ chế.
Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi.
(Điểm 2 tiếng chuông và tụng kinh tự do, thỉnh thoảng điểm 1 tiếng chuông)

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN:

Nam-mô a di đa bà dạ, 
Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam-mô Tây phương Cực-lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.O
(Nếu có thì giờ niệm tứ Thánh và bài sám rồi tụng tiếp hồi hướng)

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát.
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN:

(Bài nào cũng được, miễn là có ý nghĩa)

Bá bát chung thinh hướng Phật tiền,
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên,
Lục đạo chúng sanh mông thoát khổ,
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên.
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát Ma-ha-tát.
(3 lần, mỗi lần một tiếng chuông) (Xá và lui ra)

Còn các Phật tử thân cận, khi nghe chuông đóng nên chấp tay thầm niệm: Nam mô A-Di-Đà Phật 10 lần rồi bắt đầu làm việc lại.

Xem (1086)