Home » Phật Đản - Vu Lan » Cảm niệm mùa Vu Lan Báo Hiếu Đền Ơn

Cảm niệm mùa Vu Lan Báo Hiếu Đền Ơn

vu-lan-bao-hieu“Cây có cội mới trổ cành xanh lá
Nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông”
Được làm người công đức của cha ông
Nên danh phận cảm nhờ ơn xã hội
Chúng ta được thân làm người, là nhờ có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và nhiều nhân duyên hội tụ. Chúng ta được khôn lớn nên người là nhờ ở sự trưởng dưỡng, giáo dục của Cha, Mẹ, Thầy, Cô và Xã Hội.
Công ơn to lớn ấy, trong kinh Phật đã dạy có Bốn Đại trọng ân: 1/ Ơn Quốc gia, thủy thổ, 2/ ơn Cha, Mẹ, 3/ Ơn Tam bảo, 4/ Ơn Đàn na tín thí (xã hội), trong đó công ơn của cha mẹ là to lớn nhất, sánh bằng non biển, không thể bút mực nào tả xiết. Chỉ có tri niệm và thực hành mới hy vọng có một chút đáp đền. Đức Phật đã dạy rằng: công ơn của cha mẹ bao la như biển cả và cao vòi vọi như trời xanh vô hạn, với sự hy sinh cao đẹp, “bên ước mẹ nằm, bên ráo phần con”, thật là “ Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng Mẹ, gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng Cha”, Thương và lo cho con nên “miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm…”.
Đúng vậy ! sự hy sinh của cha, mẹ thật là vô tận, với nhiều đời nhiều kiếp luân hồi sinh tử lộn quanh. Vì thế cho nên chúng ta không thể nào đền đáp công ơn ấy bằng phương tiện vật chất hữu hạn được. Hơn nữa kể từ vô thủy đến nay, chúng ta sinh tử nhiều lần, có biết bao nhiêu là cha mẹ, thì làm sao chỉ dùng những phương tiện vật chất để phụng dưỡng cha mẹ hiện tiền, mà có thể đền đáp thâm đại trọng ân ấy. Phật đã cho ví dụ là:
Ví có người gặp cơn đói rét. Nuôi song thân dâng hết thân này 
Xương nghiền thịt nát phân thây. Trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng… 
(Kinh Báo Ân)
Công ơn cha mẹ, sinh ta ra và nuôi dưỡng tấm thân nầy, nhưng khôn lớn và hiểu rỏ được cuộc đời nẽo đạo, có được Pháp thân huệ mạng là nhờ ở Sư Trưởng (Thầy dạy), nhờ ở Xả Hội. Cho nên chúng ta phải lo báo hiếu, đền ân, đáp nghĩa. Trong hiện tiền chúng ta phải biết thực hiện theo PHƯỚC BÁU nhân thiên:
1/ Hiếu Dưỡng Cha Mẹ: Hiếu thảo và dưỡng nuôi cha, mẹ. Ngoài việc nuôi dưỡng, sang thăm tối viếng, lo cho cha mẹ được no ấm và vui vẻ, còn phải giúp cho cha, mẹ hiểu và quy y Tam bảo, biết tu tạo phước đức, đó mới chính là người con Chí hiếu.
2/ Phụng Sự Sư Trưởng: Nghe lời và Phụng sự Thầy dạy học, Thầy, Cô, Thiện Tri Thức dạy đạo, hướng dẫn mình quy y Tam bảo, tu tập, mình phải hết lòng phụng sự, nhớ ơn, đền ơn.
3/ Từ Tâm Bất Sát: Có lòng Từ Bi không sát hại chúng sanh. Ăn chay, không những không sát hại súc vật để nuôi thân, mà còn phải phóng sanh, thì sẽ được nhiều phước đức, ít bệnh hoạn và sống trường thọ.
4/ Tu Thập Thiện Nghiệp: Tu tạo mười điều lành. Sẽ có được cuộc sống an lành, nhiều quý nhân ủng hộ và khi thác được sanh về cõi Trời. Đấy là những việc làm cụ thể vừa tu tạo phước đức, tạo hạnh phúc gia đình, vừa giúp cho xã hội được bình yên, góp phần tạo hòa bình nhân loại và tạo được sức mạnh tinh thần, có thể đánh tan được mọi âm mưu xâm lược, như thời Lý, Trần trong lịch sử nước ta, đã 3 lần đánh tan quân Nguyên, Mông.
Tu được như vậy mới hy vọng có được phước báu, có được năng lượng, mà hồi hướng về cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và pháp giới chúng sanh được thọ hưởng, hầu kẻ thác được siêu sanh, người còn sống được niềm an lạc và như vậy mới trả được phần nào bốn ân, Tứ trọng ân, đấy là ân nghĩa rất sâu dầy mà mỗi người trong chúng ta ai ai cũng phải thọ nhận và mang nặng, nếu không lo đền trả thì dể trở thành người xấu, mang tiếng “vong ân, bội nghĩa”, nên chúng ta phải lo đền trả. Đức Phật đã dạy: “ Này các Thầy Tỳ Kheo ! Nếu người nào biết ơn và đền ơn cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta. Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm”. (Kinh Tăng Nhất A Hàm)
Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây: Những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dâng cúng với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ, mà phải làm:
* Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam bảo.
* Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.
* Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.
* Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.
Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”. (Kinh Tăng Nhất A Hàm)
 Đức Phật còn đặt ra Lễ Vu lan để cho hàng đệ tử có cơ hội đáp đền ân nghĩa với Cha, Mẹ và Xã Hội trong hàng năm.
“Trung nguyên ngày hội Vu Lan
Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu Lan”.
Hay
“Dù ai buôn bán nơi đâu,
Đến Rằm tháng bảy rủ nhau về chùa
Về chùa lòng sáng như trăng
Dâng hương cầu nguyện siêu thăng cữu huyền”
Vu Lan Thắng Hội, mùa Báo Hiếu, Đền Ơn Đáp Nghĩa,  không những là một Lễ hội truyền thống văn hóa, mà nay đã trở thành một nét Nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ở khắp trên thế giới.
Từ đó giúp ta hiểu rõ được “ Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế , gặp thời không có Phật , khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy”. (Kinh Tâm Địa Quán)
Ngoài ra còn phải phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề , đó là cách báo ân rốt ráo”. (Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân)
Hình ảnh hiếu dưỡng mẹ và cha đúng pháp không chỉ được gọi là bậc chân nhân, bậc thiện nhân, bậc cao quý, mà còn được sánh ví ngang hàng với phạm thiên, với các bậc tiên sư. Như lời Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, những gia đình nào mà con cái kính lễ cha mẹ, những gia đình ấy được xem là ngang hàng với Phạm thiên, với các bậc tiên sư và đáng được cúng dường.” (Kinh Tăng Chi I. 147)
Hạnh hiếu là hạnh Phật, Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Khi nói đến đạo đức tức chúng ta đã nói về đạo hiếu. Nghìn kinh muôn sách của thánh hiền lấy hiếu nghĩa làm đầu “Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên”. Một xã hội tốt, một quốc gia hùng cường, một thế giới an lạc và thanh bình phải được bắt đầu từ những con người tốt: biết tôn trọng giá trị đạo đức, thực hành hiếu đạo, biết ơn và đền ơn đáp nghĩa.Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận , hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh , hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng”. (Khế kinh)
“Nếu mình hiếu với mẹ cha
Thì con cũng hiếu với ta khác gì
Nếu mình ăn ở vô nghì
Đừng mong con hiếu làm gì uổng công”
Cho nên là người con Phật, phải biết Hiếu Nghĩa, không những chỉ đợi đến mùa Vu Lan mới làm, mà phải thực hiện ngay trong cuộc sống hằng ngày, như vậy mới là người có Đạo Đức, là người mô phạm trong thế gian nầy, giúp cho thế gian có được một cuộc sống đạo đức, xã hội sẽ được thái hòa, nhân sinh sẽ an lạc. Người như vậy rất xứng đáng được mọi người tôn kính, ca ngợi, noi gương và cũng là cách giáo dục cụ thể bằng Thân Giáo, rất có nhiều tác dụng tích cực, giúp tự thân được hoàn thiện và dạy dỗ con cháu hoan hỷ, tự động thực hành theo. Đây là cách Tưởng niệm và hướng về Vu Lan, Báo Hiếu, Đền Ơn, Đáp Nghĩa, Giáo Dục một cách đúng nghĩa và thiết thực nhất.
Thích Viên Thành
An Lạc Thất, Adelaide
Mùng một tháng Bảy năm Giáp Ngọ
MƯỜI CÔNG ĐỨC CỦA MẸ
Ơn Cha Mẹ sâu dày không kể xiết
Suốt cuộc đời gian khổ cũng vì con
Bao đắng cay sức lực dẫu hao mòn
Đức hy sinh vẫn chẳng hề nao núng
Trong kinh Phật đã dạy hàng sanh chúng
Mười trọng ân Phụ Mẫu phải liễu tri  (*)
Công ơn ấy to lớn bất tư nghì
Lo đền đáp mới đúng là con hiếu
Cưu mang khó chín tháng trời không thiếu (1)
Đau đớn thay khi sinh nở hãi kinh (2)
Nuôi con thơ phải cam chịu cực hình (3)
Nuốt đắng cay mớm con đồ ngon ngọt (4)
Nhận phần ướt nhường con phần khô tốt (5)
Nhai nghiền cơm thành nước sú cho con (6)
Giặt đồ dơ vẫn phơi phới tâm hồn (7)
Con xa nhà phải lắm phần thương nhớ (8)
Đành tạo tội thấy con nghèo không nỡ (9)
Nhường phần cơm nhịn đói để con no (10)
Dù tấm thân gầy yếu cũng chẳng lo
Cho con được trưởng thành là hạnh phúc
Cùng suy gẫm rất là nhiều cảm xúc
Ơn Mẹ Cha biết kể mấy cho vừa
Tạo phước đức siêng tu tập sớm trưa
Nguyện hồi hướng cho song thân an lạc
(*)Trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật kể đến mười công đức của mẹ đối với con.
1. – Chín tháng cưu mang khó nhọc
2. – Sợ hãi, đau đớn khi sinh
3. – Nuôi con cam đành cực khổ
4. – Nuốt cay, mớm ngọt cho con
5. – Chịu ướt, nhường ráo cho con
6. – Sú nước, nhai cơm cho con
7. – Vui giặt đồ dơ cho con
8. – Thương nhớ khi con xa nhà
9. – Có thể tạo tội vì con
10. – Nhịn đói cho con được no
An Lạc thất, Adelaide
Mùa Vu Lan, Giáp Ngọ – 2014
Thích Viên Thành
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi…
Chín Chữ Cù Lao  (1)
Siêng năng cần mẫn nhọc nhằn
Công ơn Cha Mẹ vĩnh hằng cao sâu
Đẹp thay chín chữ Cù lao:
Sinh ra đau đớn xiết bao nhiêu tình
Cúc thời nâng đở hy sinh
Phủ năng chăm sóc vỗ về vuốt ve
Súc thường bú mớm no nê
Trưởng nuôi thể xác, dưỡng mê thân hình
Dục thời dạy dỗ thâm tình
Cố luôn trông ngắm xem nhìn thiết tha
Phục quấn quít không rời tay
Phúc lo đầy đủ ẳm bồng không xa
Sợ người ăn hiếp rầy rà
Giữ con sát cạnh gìn ngay bên mình
Cuộc đời Cha Mẹ hy sinh
Nuôi con khôn lớn hơn mình mới thôi
Còng lưng đói khát đến rồi
Vẫn luôn hoan hỷ tô bồi cho con
Dù cho sức lực hao mòn
Cắn răng chịu đựng trong lòng bao dung
Làm con hiếu nghĩa chu toàn
Phải lo đền đáp thắm hoàn ân sâu
Cao thâm chín chữ cù lao
Nhắc nhở trả hiếu Vu lan đến mùa
Cùng nhau hội tụ về chùa
Công phu công quả cúng dường Trai Tăng
Để cho Tam Bảo vĩnh hằng
Ích lợi nhân loại an bằng chúng sanh
T.Thích Viên Thành
Mùa Vu Lan Báo Hiếu – Giáp Ngọ – 2014
(1) 9 Chữ Cù Lao  (Siêng năng, cần mẫn- nhọc nhằn)
1/. Sinh : Cha mẹ đẻ ra
2/. Cúc : Nâng đở
3/. Phủ : Vỗ về vuốt ve
4/. Súc : Cho ăn bú mớm
5/. Trưởng: Nuôi dưỡng thể xác
6/. Dục : Giáo dưỡng tinh thần =
7/. Cố : Trông xem – nhìn ngắm
8/. Phục : Quấn quít – săn sóc không rời tay
9/. Phúc : ẳm bồng, gìn giữ, lo cho con đầy đủ, sợ con bị ăn hiếp

Xem (3141)