Lễ tưởng niệm Dr. Ernst Albrecht (1976-1990) cựu Thủ Hiến Tiểu Bang Niedersachen

Ngày hôm qua (22.12.2014) tại Hý Viện thành phố Hannover chính quyền Tiểu Bang Niedersaschen đã tổ chức lễ tưởng … >>>

Kinh Viên Giác

KINH VIÊN GIÁC thuộc tập T17, kinh số 842 (Bộ Kinh Tập), tổng cộng 1 quyển, – Đường Phật Đà … >>>

Quy Y A Di Đà Phật

Quy Y A Di Đà Phật Tỳ kheo Thích Thiện Huệ giảng tại chùa Từ Dung ở Pháp Quốc ngày … >>>

Nghi Thức Lễ An Vị Phật

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH … >>>

Tạ ơn Thầy trao Giới pháp

Giáo Giới cho Giới Tử thọ Bồ Tát Giới Tại Gia (HT Thích Thái Siêu) Tu Tập theo Phổ Hiền … >>>

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật do Dịch giả Thích Nhất Chân dịch từ bản Hán văn Kim … >>>

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức thuộc Đại Chánh tạng, tập T14, kinh số … >>>

1 2 3 4 6