Sự cố

Chúng tôi đang trải qua tải bất thường trên hệ thống lưu trữ của chúng tôi. Điều này ảnh hưởng đến thời gian tải trang web và truy cập email. Chúng tôi đang làm việc để giải quyết sự cố này.

Chương Trình Cúng Dường Phật Sự Ấn Độ 2019 – 2021

Nay, thầy Hạnh Định phát tâm cúng dường bản vẽ và đem kỹ sư xây dựng của thiền viện Thiền Chiếu sang hướng dẫn làm ngôi Tam Bảo theo kiến trúc Việt Nam. Dự kiến vào ngày 18/02/2020 sẽ khởi công xây dựng. Và công trình sẽ hoàn thiện trong 4 tháng. Vậy, trong 2020 sẽ khánh thành 2 ngôi Tam Bảo tại Ấn Độ cùng một lúc trong năm 2020, nhân dịp khai mạc khóa sơ cấp Phật học đầu tiên cho Chư Tăng Ấn Độ tại nơi đây.
Đọc thêm...

BÀI MỚI NHẤT

SỐ 441 – KINH PHẬT DANH, quyển 9
|

Lại từ vô thủy cho đến nay, chúng con mình trần hay mặc y phục cụt mỏng đứng trước kinh tượng, giày chân không sạch bước lên chùa tháp, hoặc mang guốc nhơ bẩn vào... >>>