864 Tổng số lượt xem 4 lượt xem ngày hôm nay
Thích Hạnh Nguyện
04 Tỳ Kheo Thích Hạnh Nguyện. Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn – Pháp Danh: Lệ Tấn – Pháp Tự: Hạnh Nguyện – Pháp Hiệu:… Read More

Thích Hạnh Nguyện

Thích Hạnh Bảo
07 Tỳ Kheo Thích Hạnh Bảo. Thế Danh Nguyễn Phước Bảo Tần – Pháp Danh Thiện Quang – Pháp Tự Hạnh Bảo – Pháp Hiệu… Read More

Thích Hạnh Bảo

Thích Hạnh Định
14 Tỳ Kheo Thích Hạnh Định. Thế Danh Đỗ Đình Bình – Pháp Danh Minh Định – Pháp Tự Hạnh Định – Pháp Hiệu… Read More

Thích Hạnh Định

Thích Hạnh Hảo
25 Tỳ Kheo Thích Hạnh Hảo. Thế Danh Frank Sanzenbacher – Pháp Danh Thiện Bình – Pháp Tự Hạnh Hảo – Pháp Hiệu Giác… Read More

Thích Hạnh Hảo

Thích Hạnh Hoa
29 Sa Di Bồ Tát Giới Thích Hạnh Hoa. Thế Danh Cậu Chín, Pháp Danh Thiện Phẩm, Pháp Tự Hạnh Hoa, Pháp Hiệu Giác Liên, xuất gia ngày… Read More

Thích Hạnh Hoa

Thích Nữ Hạnh Khánh
35 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Khánh. Thế Danh Trịnh Thị Kim Cương Pháp Danh Thiện Ngân Pháp Tự Hạnh Khánh Pháp Hiệu Giác Niệm, xuất gia ngày… Read More

Thích Nữ Hạnh Khánh

Thích Nữ Hạnh Quang
37 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Quang. Thế Danh Tạ Thị Bạch Ngọc Pháp Danh Diệu Hoa Pháp Tự Hạnh Quang Pháp Hiệu Như Quang, xuất gia ngày… Read More

Thích Nữ Hạnh Quang

Tuệ Đàm Nghiêm
40 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm. Thế Danh (?) Pháp Danh Thiện Trang Pháp Tự Tuệ Đàm Nghiêm Pháp Hiệu (?), xuất gia ngày 13.5.1998, thọ… Read More

Tuệ Đàm Nghiêm

Thích Nữ Hạnh Trì
45 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì. Thế Danh Vũ Thị Lan Hương – Pháp Danh Diệu Liên – Pháp Tự Hạnh Trì… Read More

Thích Nữ Hạnh Trì