dongtai_99x99

Thích Thông Trước

07 Sa Di Thích Thông Trước. Thế Danh Đinh Ngọc Nam Anh
Pháp Danh Đồng Tài
Pháp Tự Thông Trước,
xuất gia ngày 26.3.2007,
thọ Sa Di ngày 8.7.2007. Hoàn tục.

1173 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay