thong trien_99x80

Thích Thông Triển

12 Tỳ Kheo Thích Thông Triển sanh tại Hà Nội Việt Nam (1970)

Thế Danh Lưu Thế Dũng,

Pháp Danh Quảng Đạt.

Tháng 3.2012 chú đã bắt đầu tập sự xuất gia ở tu viện và được thọ giới Sa Di nhân vào vía đức Phật A Di Đà (29.12.2012)

Thọ Cụ Túc Giới tháng 11 năm 2014.

733 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay