thongtri_99x132

Thích Thông Trì

Xem (621)

04 Tỳ Kheo Thích Thông Trì. Thế Danh: Phạm Cao Tuấn
Pháp Danh Minh Tú
Pháp Tự Thông Trì,
xuất gia ngày 4.9.2005,
thọ Sa Di ngày 7.9.2006
thọ Tỳ Kheo năm 2011.
Đại Đức Thích Thông Trì sanh ra tại Đức (1986). Sau khi tốt nghiệp Trung Học thầy đã phát tâm xuất gia và được thầy Thích Hạnh Tấn nhận làm đệ tử. Khi vào chùa Viên Giác 2005 thầy ghi danh theo học Đại Học Hannover, nhưng khi sư phụ của thầy từ Á Châu về lại Đức năm 2010 thầy đã thôi học với sự đồng ý của sư phụ để theo đuổi con đường tu tập tinh mật. Thầy đã về ở tu viện để giúp đỡ trong thời gian gây dựng tu viện. Với sự hiểu biết nhiều ngôn ngữ như Việt Đức Anh công việc này được thầy đảm nhiệm là điều hợp lý, ngoài ra để có thể thực hiện công việc trong tinh thần đạo Phật đúng đắn, việc tu và học tiếp tục chuyên sâu là điều không thể nào thiếu được. Mùa Thu 2011 thầy đã nhận giới Tỳ Kheo để tiếp tục trên con đường phát triển tâm linh hầu lợi lạc chúng sanh về sau. Giữa năm 2013 thầy xin phép đi Đài Bắc để học tiếng Hoa.

Xem (621)