Thích Thông Trị

06 Thế Danh Nguyễn Phước Chí Hiếu – Pháp Danh Đồng Thuận – Pháp Tự Thông Trị, xuất gia năm 2002, thọ Sa Di năm 2003. Năm 2005 hoàn tục.

1197 Tổng số lượt xem 5 lượt xem ngày hôm nay