Thích Thông Trị

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

Xem (1136)

06 Thế Danh Nguyễn Phước Chí Hiếu – Pháp Danh Đồng Thuận – Pháp Tự Thông Trị, xuất gia năm 2002, thọ Sa Di năm 2003. Năm 2005 hoàn tục.

Xem (1136)