dongly_99x133

Thích Thông Trạm

Xem (114)

10 Tỳ Kheo Thích Thông Trạm. (Bán thế xuất gia) Thế Danh Nguyễn Văn Ngộ – Pháp Danh Đồng Lý, sanh năm 1962 và lớn lên tại miền Trung Việt Nam. Thầy sang Tiệp năm 1989 theo chương trình làm việc lao động và sang đến Đức 1991 sau khi bức tường Đông Tây Đức sụp đổ để tìm tỵ nạn, thầy đã nhận biết rất nhanh là cuộc sống thế tục không thỏa mãn được những mơ ước của mình. Thầy trở về Việt Nam để tìm đường xuất gia, nhưng nhân duyên chưa hội đủ. Đứa con gái duy nhất của thầy bị bệnh và cần sự có mặt của thầy, nên thầy đã trở lại Đức để chăm sóc gia đình. Mặc dầu vậy, ước nguyện xuất gia cũng không sao rời khỏi tâm trí thầy. Cuối cùng sau khi bàn bạc với vợ con, 2008 thầy đã về chùa Viên Giác để theo đuổi con đường tu tập. Cũng trong năm đó thầy nhận giới Sa Di làm người xuất gia thật sự. Năm 2010 khi sư phụ thầy về lại Đức thầy cũng đã theo về tu viện Vô Lượng Thọ, vì thầy nhận biết chỉ có con đường tu tập tinh chuyên mới có thể đưa thầy bước tới trên con đường tâm linh. Thầy đã nhận giới Tỳ Kheo vào mùa thu 2011. Hiên giờ thầy làm Tri Chúng của Tu Viện.

Xem (114)