dongphu_99x115

Thích Thông Trạch

Xem (484)

08 Tỳ Kheo Thích Thông Trạch. Thế Danh Từ Quý Long (sanh ngày 19.08.1970 tại Biên Hòa)
Pháp Danh Đồng Phú
Pháp Tự Thông Trạch,
xuất gia năm 2008,
Đại Đức Thích Thông Trạch thuộc một gia đình Hoa Kiều tại Việt Nam (sanh năm 1970). Thầy đến Đức khi còn là một thiếu niên và đã tốt nghiệp Trung Học và Đại Học tại Đức. Thầy có tâm nguyện xuất gia khá lâu. Khi đó, 2003, mặc dầu đang ở và làm kỹ sư Thiết Kế cho Deutsch Bahn tại Hamburg thầy vẫn thường về Hannover để tham dự các sinh hoạt tâm linh. Sau đó 2006 thầy dọn hẳn về Hannover để gần chùa hơn. Đầu năm 2008 thầy đã vào chùa làm đệ tử xuất gia của thầy Thích Hạnh Tấn. Sau khi thọ giới Sa Di năm 2008 thầy đã theo sư phụ mình đi Ấn Độ để được sự hướng dẫn trực tiếp. Sau đó thầy đã được gửi sang Đài Loan để trao dồi thêm chữ Hoa và vào Phật Học Viện Phước Nghiêm do Đại Lão Hòa Thượng Ấn Thuận sáng lập để học Phật Học, sau khi đã thọ giới Tỳ Kheo tại chùa Viên Thông Đài Trung năm 2009. Chương trình học tại Phước Nghiêm kéo dài 4 năm. Sau đó, thầy sẽ trở về Đức và ở tu viện tu tập tinh mật một thời gian trước khi thực hiện chức nghiệp hướng dẫn tu tập của mình. Và đã về lại tu viện cuối năm 2013. Hiện tại thầy là Tri Sự và Thủ Quỹ của tu viện.

Xem (484)