dieuninh_99x148

Thích Thông Nhã

Xem (453)

05 Sa Di Thích Thông Nhã.
Thế Danh Giang Khang David
Pháp Danh Đồng Ninh
Pháp Tự Thông Nhã,
xuất gia ngày 4.9.2005,
thọ Sa Di ngày 7.9.2006.
Hoàn tục.

Xem (453)