dieuninh_99x148

Thích Thông Nhã

05 Sa Di Thích Thông Nhã.
Thế Danh Giang Khang David
Pháp Danh Đồng Ninh
Pháp Tự Thông Nhã,
xuất gia ngày 4.9.2005,
thọ Sa Di ngày 7.9.2006.
Hoàn tục.

1659 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay