dieuan_99x138

Thích Thông Lạc

Xem (480)

02 Sa Di Thích Thông Lạc. Thế Danh: Đồng Hoàng Việt
Sanh ngày: 10.12.1991
Pháp Danh: Thiện An
Pháp Tự: Thông Lạc,
xuất gia ngày: 1.7.2004,
thọ Sa Di ngày: 7.9.2006.
Hoàn tục và mất ngày: 24.6.2013 (17.5.Quý Tỵ)

Xem (480)