Thích Thông Hư

Thích Thông Hư

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

Xem (1143)

03 Sa Di Thích Thông Hư.
Thế Danh: Nguyễn Thanh Vũ
Pháp Danh: Thiện Vân
Pháp Tự: Thông Hư,
xuất gia ngày 1.7.2004, thọ Sa Di ngày 7.9.2006.
Hoàn tục.

Xem (1143)