dieuvan_99x106

Thích Thông Hư

03 Sa Di Thích Thông Hư.
Thế Danh: Nguyễn Thanh Vũ
Pháp Danh: Thiện Vân
Pháp Tự: Thông Hư,
xuất gia ngày 1.7.2004, thọ Sa Di ngày 7.9.2006.
Hoàn tục.

1364 Tổng số lượt xem 5 lượt xem ngày hôm nay