thienthanh2

Thích Thiện Thành

Xem (293)

03 Chú Thiện Thành. Thế Danh: Nguyễn Văn Tâm. Pháp Danh: Thiện Thành, xuất gia ngày 3.11.1985. Hoàn tục 1987.

Xem (293)