thienthanh2

Thích Thiện Thành

03 Chú Thiện Thành. Thế Danh: Nguyễn Văn Tâm. Pháp Danh: Thiện Thành, xuất gia ngày 3.11.1985. Hoàn tục 1987.

2153 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay