thienthanh2

Thích Thiện Thành

03 Chú Thiện Thành. Thế Danh: Nguyễn Văn Tâm. Pháp Danh: Thiện Thành, xuất gia ngày 3.11.1985. Hoàn tục 1987.

2319 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay