thiennam

Thích Thiện Nam

06 Chú Thiện Nam. Thế Danh Görtz. Pháp Danh Thiện Nam, xuất gia năm 1988. Hoàn tục năm 1988. (người Đức)

1357 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay