thongchieu_99x155

Thích Nữ Thông Chiếu

Xem (92)

15 Sa Di Ni Thông Chiếu.
Thế Danh:
Nguyễn Thị Nhịnh
Pháp Danh: Đồng Yến
Pháp Tự: Thông Chiếu
(Bán thế) xuất gia (?),
thọ Sa Di Ni ngày 04.07.2010.

Xem (92)