hanhtri1_99x147

Thích Nữ Hạnh Trì

45 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì. Thế Danh Vũ Thị Lan Hương – Pháp Danh Diệu Liên – Pháp Tự Hạnh Trì – Pháp Hiệu (?), xuất gia năm 2004, thọ Sa Di ngày 3.7.2005, thọ Thức Xoa ngày 8.7.2007, thọ Tỳ Kheo Ni năm 2008. Tiến sĩ, Giáo sư tại Đại Học Berkly, Hoa Kỳ.
Sáng lập Hội “Vì Hòa Bình Thế Giới” (I Am For World Peace Foundation).
Website: http://im4worldpeace.org/
I’M FOR WORLD PEACE FOUNDATION – P.O. Box 2188 Fremont, CA 94536
Tel. 510-790-2003, 408-772-2808
Email: info@im4worldpeace.org

1029 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay