Thích Hạnh Quang

Thích Nữ Hạnh Quang

Đệ tử HT Phương Trượng |

Xem (1160)

37 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Quang.
Thế Danh Tạ Thị Bạch Ngọc
Pháp Danh Diệu Hoa
Pháp Tự Hạnh Quang
Pháp Hiệu Như Quang,
xuất gia ngày 23.5.1992,
thọ Sa Di ngày 4.9.1993, thọ Tỳ Kheo Ni ngày 15.9.1994. Y chỉ Sư bà Như Tuấn.

Xem (1160)