nhuquang2_99x124

Thích Nữ Hạnh Quang

37 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Quang.
Thế Danh Tạ Thị Bạch Ngọc
Pháp Danh Diệu Hoa
Pháp Tự Hạnh Quang
Pháp Hiệu Như Quang,
xuất gia ngày 23.5.1992,
thọ Sa Di ngày 4.9.1993, thọ Tỳ Kheo Ni ngày 15.9.1994. Y chỉ Sư bà Như Tuấn.

1031 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay