hanhkhanh_99x135

Thích Nữ Hạnh Khánh

35 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Khánh.
Thế Danh Trịnh Thị Kim Cương
Pháp Danh Thiện Ngân
Pháp Tự Hạnh Khánh
Pháp Hiệu Giác Niệm,
xuất gia ngày 25.7.1991, thọ Sa Di ngày 25.2.1994, thọ Thức Xoa ngày 12.2.1996,
thọ Tỳ Kheo Ni ngày 11.11.1998. (Xuất gia với Ni sư Thanh Hà).

1187 Tổng số lượt xem 5 lượt xem ngày hôm nay