Thích Hạnh Khánh

Thích Nữ Hạnh Khánh

Đệ tử HT Phương Trượng |

Xem (1132)

35 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Khánh.
Thế Danh Trịnh Thị Kim Cương
Pháp Danh Thiện Ngân
Pháp Tự Hạnh Khánh
Pháp Hiệu Giác Niệm,
xuất gia ngày 25.7.1991, thọ Sa Di ngày 25.2.1994, thọ Thức Xoa ngày 12.2.1996,
thọ Tỳ Kheo Ni ngày 11.11.1998. (Xuất gia với Ni sư Thanh Hà).

Xem (1132)