Thích Không Tuệ

01 Thế Danh: (?), Pháp Danh: Từ Đức, Pháp Tự: Không Tuệ.

1233 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay