Thích Không Tuệ

01 Thế Danh: (?), Pháp Danh: Từ Đức, Pháp Tự: Không Tuệ.

893 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay