Thích Không Tuệ

Xem (409)

01 Thế Danh: (?), Pháp Danh: Từ Đức, Pháp Tự: Không Tuệ.

Xem (409)