hanhvan_99x135

Thích Hạnh Vân

Xem (499)

09 Tỳ Kheo Thích Hạnh Vân. Thế Danh Bùi Minh Khánh. Pháp Danh Thiện Tường. Pháp Tự Hạnh Vân. Pháp Hiệu Giác Thủy, xuất gia ngày 5.6.1994. Thọ Sa Di ngày 30.7.1994, thọ Tỳ Kheo ngày 11.11.1998.

Xem (499)