Thích Hạnh Tấn

Thích Hạnh Tấn

Đệ tử HT Phương Trượng | Schönfeld 104 – 01762 Schmiedeberg | http://www.amitayus.net/vn/

Xem (2197)

05 Tỳ Kheo Thích Hạnh Tấn. Thế Danh: Lữ Thành Nghĩa – Pháp Danh Thiện Tín – Pháp Tự Hạnh Tấn – Pháp Hiệu Giác Hoa, xuất gia năm 1987, thọ Sa Di ngày 5.5.1988, thọ Tỳ Kheo ngày 4.9.1993. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh đã được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức Trụ trì Tổ đình Chùa Viên Giác (nhiệm kỳ 2003 – 2008). Kể từ năm 2008 ĐĐ Thích Hạnh Giới được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức quyền Trụ trì Tổ đình để thay thế cho ĐĐ Thích Hạnh Tấn. Hiện nay ĐĐ Thích Hạnh Tấn đã xây dựng thêm một ngôi Tam Bảo lấy tên Vô Lượng Thọ (Amitayus).

Địa chỉ liên lạc: Buddhistische Klausurzentrum Amitayus – Schönfeld 104 – 01762 Schmiedeberg.
Tel.Nr.: 035052-61599 – Email: info@amitayus.net
Website: http://www.amitayus.nethttp://www.voluongtho.com

Thầy Thích Hạnh Tấn sanh năm 1964 tại Việt Nam và đến Đức vào năm 1979 dưới dạng tỵ nạn. Năm 1986 sau khi đã tốt nghiệp tú tài thầy đã vào tập sự xuất gia tại chùa Viên Giác ở Hannover và được thọ giới Sa Di năm 1987 (chánh thức xuất gia). Năm 1993 thầy thọ giới Tỳ Kheo, cùng năm thầy tốt nghiệp cao học Tôn Giáo Nghiên Cứu Học và rời Đức sang Ấn Độ cầu pháp. Năm 2000 thầy về lại Đức và được tấn phong chánh thức làm trụ trì chùa Viên Giác tại Hannover ba năm sau đó. Năm 2008 thầy từ chức trụ trì và mang chí nguyện nhập thất lâu dài trở về lại Á Châu. Cuối cùng năm 2010 thầy lại trở về Đức và thành lập và Trụ Trì tu viện Vô Lượng Thọ ở gần thành phố Dresden.

Thầy Thích Hạnh Tấn là một trong những tăng sĩ thuộc thế hệ mới, tức là những vị tốt nghiệp trung học, đại học v.v. theo học trình phương tây và lại được đào tạo một cách vững chải trong truyền thống Phật Giáo của mình. Trong trường hợp này là Phật Giáo Đại Thừa Việt Nam/Trung Hoa, ngoài ra thầy còn nghiên cứu và thực tập thêm những pháp môn của các trường phái Phật Giáo khác như thiền Tứ Niệm Xứ và Minh Sát Tuệ của Thái Lan và Miến Điện, mặc dầu pháp môn chánh mà thầy theo đuổi tu tập thuộc về mật tông Tây Tạng. Thầy được Giáo Hội PGVNTN Âu Châu tấn phong lên hàng Thượng Tọa (7/2013)

Xem (2197)