Thích Hạnh Mãn

Xem (383)

08 Thế Danh Trần Quang Khải – Pháp Danh Minh Hoàng – Pháp Tự Hạnh Mãn, xuất gia ngày 23.5.1992, thọ Sa Di ngày 4.9.1993. Hoàn tục năm 1994

Xem (383)