thienphuoc2

Thích Hạnh Lợi

Xem (314)

02 Sa Di Thiện Phước. Thế Danh: (?) Pháp Danh: Thiện Phước, Pháp Tự: Hạnh Lợi, xuất gia ngày 3.11.1985, thọ Sa Di ngày 11.3.1987. Hoàn tục năm 1992 và đã mất tại Phần Lan.

Xem (314)