hanhhoa_99x139

Thích Hạnh Hòa

Xem (519)

12 Tỳ Kheo Thích Hạnh Hòa. Thế Danh Huỳnh Công Tân, Pháp Danh Thiện Hiệp, Pháp Tự Hạnh Hòa, Pháp Hiệu Giác Bình, xuất gia ngày 3.8.1996, thọ Sa Di năm 1997, thọ Tỳ Kheo năm 2000. Hiện đang theo học với HT Thích Nhất Chân tại Thất An Thiền, Đức Quốc.

Xem (519)