Thích Hạnh Hoa

Thích Hạnh Hoa

Đệ tử HT Phương Trượng |

Xem (1247)

29 Sa Di Bồ Tát Giới Thích Hạnh Hoa. Thế Danh Cậu Chín, Pháp Danh Thiện Phẩm, Pháp Tự Hạnh Hoa, Pháp Hiệu Giác Liên, xuất gia ngày 4.10.2009, thọ Sa Di ngày 4.10.2009. Thọ Sa Di Bồ Tát Giới năm 2011, Trụ Trì chùa Trúc Lâm – Houston Texas. Thông thạo 12 ngôn ngữ như: Việt, Thái, Lào, Miên, Quan Thoại, Quảng Đông, Phước Kiến, Triều Châu, Hải Nam, Anh, Tây Ban Nha, Pháp.

Xem (1247)