hanhhao_99x138

Thích Hạnh Hảo

25 Tỳ Kheo Thích Hạnh Hảo. Thế Danh Frank Sanzenbacher – Pháp Danh Thiện Bình – Pháp Tự Hạnh Hảo – Pháp Hiệu Giác Hạnh, xuất gia tháng 9.1996, thọ Sa Di năm 1997, thọ Tỳ Kheo năm 2000. Tốt nghiệp Cao học Triết học tại Đại học Hamburg. Đã một lần hoàn tục và đã thọ giới lại. Hiện đang tu theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng:
Địa chỉ: Buddhist Center Kathok Sang-Ngag-Ling
Wiesenstr. 19 – 38644 Goslar, Germany.
Tel.: 0049-5325-5887578 – Mail: info((at))kathok-germany.net
Website: http://www.kathok-germany.net

2160 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay