hanhgioi_99x130

Thích Hạnh Giới

Tịnh Thất Viên Lạc | Grosser Winkelsheidermoorweg 3, 26316 Varel | https://viengiac.de/tinh-that-vien-lac/

Xem (964)

16 Tỳ Kheo Thích Hạnh Giới.
Thế Danh Hồ Lộc – Pháp Danh Đức Thụ – Pháp Tự Hạnh Giới – Pháp Hiệu Giác Nghiêm,
xuất gia ngày 27.10.1999, thọ Sa Di ngày 2.7.2000, thọ Tỳ Kheo ngày 7.3.2002.
Năm 2003 tốt nghiệp Tiến sĩ Đại Học Hannover.
Đệ Nhị Trụ Trì chùa Viên Giác
Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.
Email: hanhgioi@web.de

Xem (964)