thichhanhduc-2_99x95

Thích Hạnh Đức

Xem (519)

05 TT Thích Hạnh Đức.
Thế Danh: Trương Bùi Tuấn
Sinh ngày 19.09.1970
Pháp Danh: Thị Tài, Pháp Tự: Hạnh Đức, Pháp Hiệu: Quang Minh, Pháp hiệu: Giác Phương
Tiến Sĩ Triết Học
Trụ Trì Tu Viện Tây Phương tại Minoseta – Hoa Kỳ
Y chỉ ngày 07.05.2013 và được tấn phong lên Thượng Tọa vào ngày 12.05.2013 tại chùa Viên Giác – Hannover

Xem (519)