giactri_99x132

Thích Giác Trí

Xem (455)

04 Tỳ Kheo Thích Giác Trí.
Thế Danh: Trần Đông Nhật
Pháp Danh Nguyên Minh
Pháp Tự Nghiêm Quang
Pháp Hiệu Giác Trí,
xuất gia năm 1978, thọ Sa Di năm 1981, thọ Tỳ Kheo năm 1993.
Tiến sĩ Phật học.

Xem (455)