giactho_99x122

Thích Giác Thọ

Xem (432)

02 Tỳ Kheo Thích Giác Thọ.
Thế Danh: Trần Thanh Chương
Pháp Danh: Lệ Chương,
Pháp Tự Đức Trường,
Pháp Hiệu Giác Thọ,
xuất gia ngày 15.7.1988, thọ Sa Di ngày 30.7.1990, thọ Tỳ Kheo tháng 3.1992.
Tiến sĩ Phật học.

Xem (432)