giactho_99x122

Thích Giác Thọ

02 Tỳ Kheo Thích Giác Thọ.
Thế Danh: Trần Thanh Chương
Pháp Danh: Lệ Chương,
Pháp Tự Đức Trường,
Pháp Hiệu Giác Thọ,
xuất gia ngày 15.7.1988, thọ Sa Di ngày 30.7.1990, thọ Tỳ Kheo tháng 3.1992.
Tiến sĩ Phật học.

1488 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay