giactam_99x163

Thích Giác Tâm

08 Tỳ Kheo Thích Giác Tâm.
Thế Danh Nguyễn Văn Kỳ
Pháp Danh Không Nhất
Pháp Tự Viên Tín
Pháp Hiệu Giác Tâm,
xuất gia ngày 1.9.2000,
thọ Sa Di ngày 3.7.2001,
thọ Tỳ Kheo ngày 3.7.2005.

1363 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay