giactam_99x163

Thích Giác Tâm

Xem (378)

08 Tỳ Kheo Thích Giác Tâm.
Thế Danh Nguyễn Văn Kỳ
Pháp Danh Không Nhất
Pháp Tự Viên Tín
Pháp Hiệu Giác Tâm,
xuất gia ngày 1.9.2000,
thọ Sa Di ngày 3.7.2001,
thọ Tỳ Kheo ngày 3.7.2005.

Xem (378)