giacdinh

Thích Giác Định

Xem (335)

03 Tỳ Kheo Thích Giác Định.
Thế Danh: Nguyễn Đình Nu
Pháp Danh: Thị Cần
Pháp Tự: Hạnh Tấn
Pháp Hiệu: Giác Định,
xuất gia năm 1972, thọ Sa Di năm 1981, thọ Tỳ Kheo năm 1993.
Tiến sĩ Phật học.

Xem (335)