giacan1_99x129

Thích Giác Ân

06 Tỳ Kheo Thích Giác Ân. Thế Danh Lý Công Quang, Pháp Tự Giác Ân, Pháp Hiệu Giác Ân.

1346 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay