hanhtu_99x119

Thích Hạnh Từ

Xem (625)

10 Tỳ Kheo Thích Hạnh Từ. Thế Danh Hà Đình Khoa, sanh ngày 07.06.1970. Pháp Danh Thiện Đức, Pháp Tự Hạnh Từ, Pháp Hiệu Giác Quang, xuất gia ngày 5.6.1994, thọ Sa Di ngày 30.7.1994, thọ Tỳ Kheo ngày 10.7.1999. Hiện đang ở Việt Nam.

Xem (625)